Τρίτη προσπάθεια για να συνεδριάσει ο Κ.Ο.Π.Α.Π!

Τρίτη προσπάθεια για να συνεδριάσει ο Κ.Ο.Π.Α.Π!

Λόγω έλλειψης απαρτίας, στις προηγούμενες δύο συνεδριάσεις, σας καλούμε σε νέα δια περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Π.Α.Π. την  του μηνός Αυγούστου ημέρα Τρίτη και από τις 11:30 π.μ. έως 12:30 μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου στέγασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου.

Έγκριση παράτασης σύμβασης υπ ́αριθμό πρωτ. 170/14-05-2021.

Έγκριση αιτήσεων εγγραφής στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για την σχολική περίοδο 2021-2022.

Έγκριση δαπάνης για σύμβαση παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου για την παρακολούθηση υγείας των νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.