Κοσκίνισμα της μελέτης για την αποκομιδή απορριμμάτων ζητά ο μελετητής της!

Κοσκίνισμα της μελέτης για την αποκομιδή απορριμμάτων ζητά ο μελετητής της!

Ο μελετητής της πρόσφατης έρευνας, για την αποκομιδή απορριμμάτων, προϊστάμενος του τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου, κ. Ιωάννης Φωκ. Σακελλιάδης, ζητά την αξιολόγηση της δουλειάς του.

Με έγγραφο του προς την Οικονομική Επιτροπή, ζητά να οριστεί επιτροπή η οποία αφού μελετήσει το πόρισμα του, σχετικά με την  οικονομοτεχνική μελέτη την οποία παρέδωσε στον Δήμο, στη συνέχεια να κρίνει και να διασφαλίσει για το εάν είναι πλήρης και ορθός τεκμηριωμένη και προς το συμφέρον του Δήμου Καρπάθου.

‘Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο αίτημα του «μετά από σχετικές αντιρρήσεις μελών της οικονομικής επιτροπής περί ορθότητας αλλά και βιωσιμότητας της μελέτης μας αυτής, παρακαλώ να ορίσετε όργανο-επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει την μελέτη για τα ερωτήματα που αφορούν ορθότητα στοίχείων καθώς και της βιωσιμότητας της».