Ο ιστορικός Κώστας Τσαλαχούρης γράφει για το μετά το Συνέδριο Πάτμου-Η στάση των Ιταλών

Ο ιστορικός Κώστας Τσαλαχούρης γράφει για το μετά το Συνέδριο Πάτμου-Η στάση των Ιταλών

“ΕΙΚΟΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”

14η ενότητα απο τον Κώστα Τσαλαχούρη καινούργιο ιστορικό και φωτογραφικό ταξίδι.. μεγάλο ενδιαφέρον..αναφορά στην Πάτμο και το συνέδριο που έγινε..

Τα μετά το Συνέδριο Πάτμου-Η στάση των Ιταλών Χειρόγραφο μας δίνει το Χρονολόγιο
ενός έτους «Ιούνιος 1912-Ιούνιος 1913»
Εξορίες, κακοποιήσεις, φυλακίσεις, απειλές, στρατιωτικός νόμος…

Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου Γερμανός

Ένα χειρόγραφο, γραμμένο στο Κάιρο, το έτος 1913, χωρίς άλλη ημερομηνία, μας δίνει, έστω τηλεγραφικά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, μετά το συνέδριο της Πάτμου, τον Ιούνιο του 1912.
Είναι γραμμένο από ένα πρωταγωνιστή της εποχής εκείνης και φυσικά σχεδόν όλης της περιόδου της ιταλικής τυραννίας, που μόλις είχε εγκαταλείψει την πατρώα γη, εκδιωχθείς από τους… λεγόμενους ελευθερωτές.

Πρόκειται για το δικηγόρο Γ.Θ. Γεωργιάδη, εκ των ιδρυτών της Λαϊκής Επιτροπείας, η οποία έδιδε εντολές για τη στάση των νησιωτών έναντι των Ιταλών.
Το χειρόγραφο αυτό, συνοδεύεται από μια επιστολή προς το διπλωμάτη Σταύρο Λιάτη, που βρισκόταν στις Νότιες Σποράδες και παρακολούθησε το συνέδριο της Πάτμο, μάλιστα δε το ψήφισμα που υπογράφτηκε από τους συνέδρους είναι γραμμένο από τον ίδιο-μάρτυρας ο γραφικός χαρακτήρας.

Στην επιστολή, που φέρνει ημερομηνία 29 Αυγούστου 1913, ο Γεωργιάδης αφού αναφέρεται στα της συναντήσεώς τους, μαζί με τους άλλους εξορισθέντες Ροδίτες. γράφει ότι «επί τη βάσει σημειώσεων, ευτυχώς μη ανευρεθεισών υπό των Ιταλών κατά την έρευναν του γραφείου μου και κατάσχεσιν των λοιπόν μου εγγράφων, και επί τη βάσει άλλων εξηκριβωμένων πληροφοριών διά τα μετά την απέλασίν μου λαβόντα χώραν γεγονότα, συνέταξα εκτενεστάτην πραγματείαν, η οποία, πλην των άλλων, περιέχει εγκατεσπαρμένα και εν συνδυασμώ προς τα αναπτυσσόμενα γεγονότα, περί τα 130 δημοψηφίσματα, υπομνήματα, διαμαρτυρίας, διαγγέλματα, επίσημα έγγραφα, άρθρα φιλελλήνων κ.α.».
Παρακάτω γράφει ότι του αποστέλλει πίνακα των περιεχομένων «διότι θέλω να γνωρίζω εάν η έκδοσις τοιούτου έργου ωφελή ή βλάπτη το Νησιωτικόν ζήτημα, το οποίον νομίζω ότι κατά την εποχήν ταύτην ευρίσκεται εν μεγίστη εκκρεμότητι και αοριστία…».

Ως γνωστόν ο Γεωργιάδης υπήρξε τέκτονας και εκτός των βιβλίων, γύρω από το Δωδεκανησιακό ζήτημα και το ακτινωτό σύστημα (το σπουδαιότερο «Περίληψις της Ιστορίας της Ρόδου σε ακτινωτούς πίνακες»), έγραψε και πληθώρα τεκτονικών μελετών μεταξύ των οποίων είναι τα «Δημιουργία υλικού προς τεκτονικήν λάξευσιν», «Φωτειναί αλήθειαι», «Αγάπη και καθήκον», «Ανάλυσις του ανθρωπίνου χαρακτήρος», και οι πραγματείες «Περί της θέσεως της γυναικός εν τη κοινωνία», «Περί του χαρακτήρος εν γένει του ανθρώπου» και «Περί των καλών του κοινωνικού συγχρωτισμού». Όλα αυτά, βρίσκονται στους σκληρούς μας δίσκους…

Χρονολόγιο
Το κείμενο που έθεσε υπόψη ο Γεωργιάδης το παραθέτουμε χωρίς κανένα σχόλιο. Γίνεται αντιληπτό ότι πέρασαν εκατό περίπου χρόνια από την εποχή εκείνη και δεν γνωρίζουμε τα διαδραματισθέντα ούτε τηλεγραφικά!..

Μόνο για τίτλο μπορούμε να γράψουμε «Χρονολόγιο. Ιούνιος 1912-Ιούνιος 1913»
Και ιδού:
-Ενέργειαι των Ροδίων προς εξασφάλισιν της ελευθερίας των και διαβήματα του στρατηγού Αμέλιο προς ματαίωσιν των ενεργειών τούτων.
-Συγκέντρωσις των αντιπροσώπων των νήσων εις Πάτμον και εργασίαι του Συνεδρίου.
-Περικύκλωσις της μονής της Πάτμου, σύλληψις των αντιπροσώπων και απόλυσις αυτών.
-Μέτρα του στρατηγού Αμέλιο προς διάλυσιν του Συνεδρίου.
-Οι συλληφθέντες αντιπρόσωποι ενώπιον του στρατηγού Αμέλιο.
Η Επιτροπεία προς επίδοσιν του ψηφίσματος του συνεδρίου της Πάτμου ενώπιον του Βασιλικού επιτρόπου.
-Σημασία και σπουδαιότης του Συνεδρίου της Πάτμου.
-Ενέργειαι των εν Ελλάδι και Αιγύπτω Αιγαιοπελαγιτών.
-Ενέργειαι της εν Καΐρω Ροδιακής Αδελφότητος.
-Αι εις Ευρώπην αποσταλείσαι Επιτροπείαι προς ενέργειαν.
-Εγκύκλιος της Μητροπόλεως προς απογραφήν των κατοίκων, προκαλούσα νέας δηλώσεις του Αμέλιο και δίδουσα εις αυτόν αφορμήν προς εφαρμογήν καταχθονίου σχεδίου .
-Απαγόρευσις της σημαίας της Αυτονομίας.
-Αι κατά Σεπτέμβριον του 1912 διαδόσεις περί επιστροφής των νήσων εις την Τουρκίαν, δίδουσαι αφορμήν εις τον Αμέλιο προς εντονωτέρας διαβεβαιώσεις περί μη επανόδου των Τούρκων.
-Η πρώτη αναγγελία της Ιταλοτουρκικής ειρήνης.
– Επίσημος αναγγελία της επιστροφής των νήσων εις την Τουρκίαν και της διδομένης επ’ αυτής αμνηστίας των νησιωτών.
-Αναπτέρωσις του φρονήματος των νησιωτών συνεπεία του Βαλκανοτουρκικού πολέμου.
Για την ιστορία, λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων υπάρχει για το Συνέδριο της Πάτμου στο βιβλίο του Κ.Τσαλαχούρη «Σελίδες Ιστορίας-Ροδιακά και άλλα», σελ.72-90, του ίδιου, εφημερίδα «Πρόοδος», 14.3.1980-19.3.1980 και ένθετο εφημερίδας «Απογευματινή «20ός αιώνας». Βιογραφικά Γ.Φ. Γεωργιάδη, εφημερίδα η «Ροδιακή» 4.4.2004-6.4.2004, κείμενο του Κ.Τ.
-Μεταστροφή της ιταλικής πολιτικής μετά την συνθήκην της Λωζάννης και ιδία μετά την έναρξιν του Βαλκανοτουρκικού πολέμου.
– Ο εν τη Σύμη Νικήτας Πετρίδης προσαγόμενος ενώπιον του Αμέλιο, ως υποκινητής του εν Σύμη γενομένου συλλαλητηρίου.
-Ταινία κινηματογράφου διαταράσσουσα κατά τον Αμέλιο την δημοσίαν τάξιν.
-Απαγόρευσις των ελληνικών εφημερίδων και τηλεγραφημάτων του ελληνικού Πρακτορείου υπό του Αμέλιο.
-Αυστηροτέρα εφαρμογή του στρατιωτικού νόμου.
-Απαγόρευσις της φορτώσεως ίππων διά την μη παραβίασιν της ουδετερότητος.
Στρατολογία κατασκόπων
Ο μητροπολίτης Ρόδου Βενιαμίν συνεργαζόμενος μετά του στρατηγού Αμέλιο προς καθησύχασιν των κατοίκων.
-Διαμαρτυρίαι των κατοίκων δια τας προσπαθείας του μητροπολίτου προς καθησύχασιν αυτών.
-Ο καταγγελθείς υπό του μητροπολίτου, Γεωργιάδης προσαγόμενος ενώπιον του στρατηγού.
-Νουθεσίαι και συμβουλαί Αμέλιο. Προς τους δημάρχους Καλύμνου, Κω και των λοιπών νήσων.
-Ο Αμέλιο συνιστών εις την Δημογεροντίαν Ρόδου υπακοήν εις τον μητροπολίτην.
-Επίδοσις προς τον στρατηγόν Αμέλιο ψηφίσματος της νήσου Κω υπό του αντιπροσώπου αυτής Δ. Κιτρίνου.
-Νέα πρόσκλησις των δημάρχων των χωρίων της Ρόδου υπό του στρατηγού.
-Η Αστυνομία απαγορεύουσα την πώλησιν εικόνων του Βαλκανοτουρκικού πολέμου.
-Ο στρατηγός Αμέλιο εμποδίζων τηλεγράφημα του Ελληνικού Πρακτορείου, αγγέλλων την κατάληψιν των βορείων νήσων του Αιγαίου υπό του ελληνικού Στόλου.
-Ο Αμέλιο ερεθιζόμενος διά τα διαβιβασθέντα τηλεγραφήματα επί ταις νίκαις του Ελληνικού Στρατού εις τον βασιλέα Κωνσταντίνο και Βενιζέλον.
-Οι Ιταλοί αποκαλούντες τους Έλληνας συνωμότας.
-Επάνοδος εις την Ρόδον των εξορισθέντων κατά την κατάληψιν Τούρκων και απειλαί αυτών κατά των Ροδίων. Νέα τεχνάσματα του στρατηγού Αμέλιο προς συκοφαντίαν και πίεσιν των Ελλήνων.
-Παραβίασις του οικογενειακού ασύλου εν καιρώ νυκτός προς σύλληψιν Έλληνος, καταγγελθέντος υπό Τούρκου.
-Απειλαί του Αμέλιο δια την μη είσπραξιν των φόρων. Απαιτεί παρά των Συμαίων τον κατ’ αποκοπήν φόρον (μακτού) ον εισέπραττεν η Τουρκία. Αι εικόνες των βασιλέων της Ελλάδος διαταράσσουσι την δημοσίαν τάξιν.
-Ο Στρατηγός Αμέλιο εξοργιζόμενος επί τη δηλώσει της εφημερίδος «Νέα Ρόδος», ότι ενασκείται κατ’ αυτής λογοκρισία και προβαίνων εις νέας δηλώσεις περί Ρόδου και Ροδιακού λαού.
-Η ανύψωσις της ελληνικής σημαίας διά πρώτην φοράν εν τοις χωρίοις Κατταβιά και Γεννάδι.
-Σύλληψις και φυλάκισις Νικολάου Ασπράκη ένεκα ψευδούς καταγγελίας Μουσουλμανίδων.
-Η Ιταλική Βουλή διά τας νήσους και η παρεμπόδισις υπό του Αμέλιο του τηλεγραφήματος του αγγέλλοντος τας δηλώσεις Τζιολίττι εις την Βουλήν. Νέοι παλληκαρισμοί των Τούρκων της Ρόδου, μένοντες ατιμώρητοι υπό των ιταλικών Αρχών.
-Αυστηρότατα μέτρα κατά του εξ Ευρώπης επανελθόντος αντιπροσώπου των Ροδίων Θεοδώρου Κωνσταντινίδου.
-Ο Ιταλός ιατρός του Υγειονομείου εμποδίζων επιβάτας να αποβιβασθώσι διά λέμβων ελληνικών.
-Το ζήτημα των νήσων εις την Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν του Λονδίνου, αι ενέργειαι της Ιταλίας και η κατ’ αυτής επίθεσις του ευρωπαϊκού Τύπου.
-Νέαι προσπάθειαι του Αμέλιο περί ιταλικού Προτεκτοράτου. .Οι Εβραίοι, οι Τούρκοι και οι Φράγκοι της Ρόδου υπέρ της ιταλικής Διοικήσεως. Νέα ενωτικά δημοψηφίσματα των Ροδίων και όλων των λοιπών νησιωτών προς την Συνδιάσκεψιν του Λονδίνου.
-Η Διεύθυνσις της εν Ρόδω Αστυνομίας απαγορεύουσα εις τα μέλη του γυμναστικού Συλλόγου «Διαγόρα» να ψάλωσι τα κάλαντα υπέρ του Ελληνικού Στόλου.
Τα γεγονότα των Θεοφανείων
-Σκηναί εν τη νήσω Σύμη συνεπεία της ανυψώσεως της ελληνικής σημαίας και αυστηρά μέτρα του στρατηγού Αμέλιο. Χωροφύλακες εν Ρόδω καταβιβάζοντες διά της λόγχης την ελληνικήν σημαίαν εκ καταστήματος υπηκόου Έλληνος.
-Βανδαλισμοί των εν Ρόδω Ιταλών κατά την εορτήν των Θεοφανείων προς παρεμπόδισιν μελετωμένου συλλαλητηρίου των Ελλήνων. Σατανικόν σχέδιον των Ιταλών προς μετριασμόν των σκηνών των Θεοφανείων. Προσκλήσεις Ελλήνων προκρίτων μετά τας σκηνάς των Θεοφανείων. Η προδοτική συμπεριφορά του μητροπολίτου Βενιαμίν κατά τας σκηνάς των Θεοφανείων. Διαμαρτυρία της Δημογεροντίας Ρόδου προς την Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν του Λονδίνου διά τας σκηνάς των Θεοφανείων. Διαμαρτυρίαι των Ροδίων Αιγύπτου, δικαιολογίαι των εν Ρόδω Ιταλών δια τα λαβόντα χώραν κατά την 6ην Ιανουαρίου 1913 και σκόπιμοι διαδόσεις. Πώς ανεγράφησαν τα λαβόντα χώραν κατά την των Θεοφανείων εις τας ιταλικάς εφημερίδας και ανθελληνικά άρθρα αυτών. Διαμαρτυρίαι ελληνικών και ιταλικών σωματείων και κατακραυγή του ευρωπαϊκού Τύπου. Η ύψωσις της ελληνικής σημαίας εν κτιρίω Κρεμαστής και τα μέτρα του Αμέλιο. Σκόπιμοι διαδόσεις του στρατηγού και των λοιπών Ιταλών προς μετριασμόν του ενθουσιασμού των Ροδίων και συκοφαντίαν των Ελλήνων.
Σθεναρά διαμαρτυρία του μητροπολίτου Κάσου-Καρπάθου Γερμανού προς τον στρατηγόν Αμέλιο δια τας αυθαιρεσίας των εν Καρπάθω Ιταλών.
-Το υπό ελληνικήν σημαίαν ατμόπλοιον «Αιγαίον» διαταράσσον την δημοσίαν τάξιν των νήσων και το μποϋκοτάζ των Ιταλών. Επέκτασις του ανθελληνικού μποϋκοτάζ των Ιταλών εν Ρόδω, δυσχέρειαι εν τω Τελωνείω κατά των Ελλήνων της Ρόδου και λήψις αυστηροτέρων εν γένει μέτρων μετά τας σκηνάς των Θεοφανείων. Αι ιταλικαί Αρχαί εξαναγκάζουσαι υπηκόους Έλληνας εις πληρωμήν φόρου επιτηδεύματος.
-Σκηναί εν τω χωρίω Αρχάγγελος συνεπεία της ανυψώσεως της ελληνικής σημαίας. Πολυπληθέστατον συλλαλητήριον εν τη πόλει της Ρόδου. Αποστολή χωροφυλάκων εις τα χωρία Κρεμαστή και Βιλλανόβα προς υποστολήν της ελληνικής σημαίας.
-Η εορτή των Τριών Ιεραρχών, τα μέτρα του Αμέλιο και η νέα προδοτική συμπεριφορά του μητροπολίτου, αντεκδικήσεις των Ιταλών. Ανταπόκρισις εκ Ρόδου δημοσιευθείσα εν εφημερίδι των Αθηνών περί της ασκουμένης λογοκρισίας.
–Διάδοσις προσαρτήσεως της Ρόδου εις την Ιταλίαν και αποστολή χωροφυλάκων και τελωνοφυλάκων εις τα χωριά. Συλλαλητήρια υπέρ της ενώσεως εις πολλάς νήσους και αυστηρότατα μέτρα των Ιταλών προς παρεμπόδισιν τούτων, ιδία εν Καλύμνω. Παρεμπόδισις υπό του στρατηγού Αμέλιο τηλεγραφήματος της Δημογεροντίας προς τον Πρόεδρον της Γαλλικής Δημοκρατίας Πουανκαρέ.
-Μέτρα των Ιταλών κατά των κατοίκων Γενναδίου προς κατάβασιν της ελληνικής σημαίας. Διαμαρτυρίαι των κατοίκων δια τας εκτρόπους σκηνάς των χωροφυλάκων και φυλάκισις του ιατρού Εμμανουήλ Ευθυμίου.
-Μέγα συλλαλητήριον υπέρ της ενώσεως εν τοις χωρίοις της Ρόδου και φυλακίσεις διδασκάλων και άλλων θεωρηθέντων ως πρωταιτίων. Απέλασις εκ Ρόδου των Δημ. Αναστασιάδου, Γεωργίου Θ. Γεωργιάδου και Δημητρίου Πολίτου. Διαμαρτυρία του Έλληνος προξένου Παπαδάκη δια την απέλασιν του υπηκόου Έλληνος Δ. Πολίτου. Διαμαρτυρία της Δημογεροντίας και άρνησις του Αμέλιο προς αναγνώρισιν αυτής. Επάνοδος μητροπολίτου εκ Σύμης, συνεννοήσεις μετά του Αμέλιο. Αποστολή 2.500 στρατιωτών εις τα χωρία προς ενάσκησιν βίας και προς εκφοβισμόν των κατοίκων. Συλλήψεις, φυλακίσεις, δαρμοί και κακοποιήσεις ιερέων, γυναικών, δημάρχων και προκρίτων κ.λπ.-έκτροποι σκηναί εις Γεννάδι Λάρδον, Μαλώνα, Αφάντου, Κρεμαστή και εν τοις λοιποίς χωρίοις. Αξιοκατάκριτος συμπεριφορά του μητροπολίτου Βενιαμίν. Ο πρόξενος της Ελλάδος ζητεί την συνεργασίαν των προξένων Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας προς κοινόν διάβημα διά τας πιέσεις και τους βασιβουζικισμούς (αυθαιρεσίες) των Ιταλών.
Απέλαση του Δημάρχου
-Απέλασις εκ Ρόδου των Σάββα Παυλίδου, δημάρχου και δημογέροντος, Σταύρου Παρασκευά δημογέροντος. Διατάγματα Αμέλιο προς περιφρούρησιν της δημοσίας τάξεως και περί απελάσεως του Δημάρχου. Προσαγωγή του Θ. Κωνσταντινίδου υπό συνοδείαν ενώπιον του στρατηγού. Ο στρατηγός ομιλεί περί των απελάσεων εις τους δημογέροντας Θ. Φραράκην και Ν. Γεωργαλλήν. Δηλώσεις Αμέλιο προς τον μητροπολίτη και συστάσεις του μητροπολίτου προς την δημογεροντίαν. Αποφυλάκισις του ιατρού Ευθυμίου και των λοιπών φυλακισθέντων. Αποδοκιμασία του αναξιοπρεπούς αρχιδιακόνου του μητροπολίτου Ιωακείμ Μαλαθούρα υπό των μαθητών του Βενετοκλείου Γυμνασίου και παύσις αυτού υπό της Εφορείας. Ψευδέστατον ιταλικόν ανακοινωθέν διά την απέλασιν του Δημάρχου Ροδίων και σχόλια της «Τριμπούνα». Ενέργειαι και διαμαρτυρίαι των εκ Ρόδου απελαθέντων. Διαμαρτυρία του εν Αθήναις Ροδιακού Συλλόγου δια τας απελάσεις. Διαμαρτυρία του στρατηγού Ριτζιόττι Γαριβάλδι και του βουλευτού Κιέζα δια τας απελάσεις. Δικαιολογίαι των κυβερνητικών εφημερίδων. Άρθρα φιλελευθέρων Ιταλών και μια παλαιά επιστολή του Σανταρόζα.
-Συλλαλητήρια, δοξολογίαι και φρενιτιώδης ενθουσιασμός επί τη πτώσει των Ιωαννίνων εν Ρόδω.
Ανάκληση του μητροπολίτη
-Ανάκλησις του μητροπολίτου Βενιαμίν υπό του Πατριαρχείου τη ενεργεία των κατοίκων Ενέργειαι του Αμέλιο υπέρ του μητροπολίτου. Αναχώρησις εκ Ρόδου και συνέντευξις αυτού μετά δημοσιογράφου εν Θεσσαλονίκη.
-Η Αστυνομία εμποδίζουσα την ύψωσιν μεσιστίου ελληνικής σημαίας διά την δολοφονίαν του βασιλέως επί του Πρακτορείου της ελληνικής ατμοπλοΐας Πανταλέοντος.
-Δηλώσεις Αμέλιο περί του απελθόντος μητροπολίτου, επί τη ευκαιρία της αφίξεως νέου γραμματέως της κοινότητος αντί του παυθέντος Μαλαθούρα.
-Σκηναί εν τη νήσω Καλύμνω, απελάσεις Μ. Καλαβρού και Θ Κωλέττη ιατρών. Διαμαρτυρίαι.
Διαμαρτυρίαι των Συμαίων διά τν ύψωσιν της ιταλικής σημαίας επί του καταστήματος της Δημογεροντίας. Προσαγωγή ενώπιον του Αμέλιο του εκ Σύμης Νικήτα Πετρίδου.
Σκηναί εν Κάσω και Καρπάθω και μια εντονωτάτη επιστολή του μητροπολίτου Γερμανού προς τον στρατηγόν δια τας αυθαιρεσίας των Ιταλών.
-Σκηναί εν Νισύρω και δηλώσεις στου στρατηγού προς τους μετακληθέντας Φασουλαρίδη κ.α.
-Σύλληψις, κακοποίησις και φυλάκισις του εκ του χωρίου Καλλιθεών ιερέως Βαγιανού.
-Η εμφάνισις του ελληνικού θωρηκτού «Ύδρα» μετά δύο ελληνικών τορπιλλικών προξενούσα φρενιτιώδη ενθουσιασμόν.
Απελάσεις
Απέλασις Γ. Πρωτόπαπα δικηγόρου εκ Καρπάθου, σύλληψις και κακοποίησις του Εμίρου εν Κάσω και ανδροπρεπής στάσις και διαμαρτυρία του μητροπολίτου Γερμανού.
-Ανύψωσις της ελληνικής σημαίας εις τας εκκλησίας της πρωτευούσης, απελάσεις Στ. Παπαδοπούλου και Βίκτορος Παυλίδου εκ Ρόδου και απειλή απελάσεως του Γ. Παπαδοπούλου, ιατρού.
– Ιταλικαί αγριότητες κατά την ημέραν του Πάσχα εν τω ιερώ ναώ της συνοικίας Αγίου Νικολάου, συνεπεία της ανυψώσεως της ελληνικής σημαίας.
-Διαμαρτυρία του κατά το Πάσχα κακοποιηθέντος ιερέως Νικηφόρου και διαστρέβλωσις της καταθέσεως αυτού. Διαμαρτυρία της Δημογεροντίας Ρόδου δια τας σκηνάς του Πάσχα. Ανύψωσις της ελληνικής σημαίας εις το χωρίον Καλυθιές υπό του ιερέως Βαγιανού.
– Κυανόλευκοι ταινίαι ερεθίζουσι τους Ιταλούς εν τω χωρίω Λάρδω.
Σύλληψις και φυλάκισις των διδασκάλων της Αστικής Σχολής Σακελλαρίου και Α. Σταματίου.
-Απέλασις του γραμματέως της Κοινότητος διακόνου Πορφυρίου Κυριακίδου και του Α. Θυμανάκη
-Η Ιταλική Βουλή διά τον ένδοξον στρατηγόν Αμέλιο.
-Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου δια τον μητροπολίτην Ρόδου Βενιαμίν και επεμβάσεις της ιταλικής Πρεσβείας.
-Συσχετισμός του Αλβανικού και Νησιωτικού ζητήματος υπό της Ιταλίας. Άρθρα ιταλικών εφημερίδων.
-Ο πληθυσμός της Ρόδου κατά τον Αμέλιο.
-Ανασκαφαί εν Ρόδω και κλοπή των αρχαιοτήτων υπό των Ιταλών.
-Προληπτικαί απελάσεις εκ Ρόδου του Εμμ. Δρακίδου και άλλων Ροδίων.
-Δηλώσεις του εν Λονδίνω Ιταλού πρεσβευτού Ιμπεριάλι δια το ζήτημα των Νήσων προς την Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν
-Η επέτειος της ενδόξου και νικηφόρου μάχης της Ψίνθου και του Ιταλικού συντάγματος. Υποσχέσεις Αμέλιο προς Εβραίους και Τούρκους.
Ο Αμέλιο στη Ρώμη
-Αναχώρησις Αμέλιο και αποθεωτική υποδοχή αυτού εν Ρώμη υπό των εθνικοφρόνων.
-Νέοι βανδαλισμοί εν Ρόδω των Ιταλών, κατά την απουσίαν του Αμέλιο.
-Αντικατάστασις του μητροπολίτου Βενιαμίν και άρνησις της Υψηλής Πύλης προς έκδοσιν Βερατίου τη υποκινήσει της ιταλικής Πρεσβείας.
-Η Πρεσβευτική Συνδιάσκεψις του Λονδίνου και η πολιτική της Ιταλίας.
-Επάνοδος του στρατηγού Αμέλιο εις Ρόδον, δηλώσεις αυτού διά την λύσιν του νησιωτικού ζητήματος. Υποσχέσεις διά δημόσια έργα.
-Απέλασις Α. Αναστασιάδου διδασκάλου και Κωνσταντίνου Κεφαλάκη.
-Κακοποίησις και φυλάκισις των Π. Μωραΐτου και Μ. Σωτηροπούλου.

*Για την απομάκρυνση του μητροπολίτη Βενιαμίν και μετέπειτα Πατριάρχη, λεπτομέρειες από αρχειακό υλικό και πρωτογενείς πηγές, δημοσιεύτηκαν από τον Κ.Τσαλαχούρη με τίτλο «O μητροπολίτης Pόδου Βενιαμίν κατηγορείται για προδοσία.

Tα γεγονότα, η αθώωσή του. Η Ιταλία αρνείται να δεχθεί νέο μητροπολίτη. Η άφιξη στη Ρόδο του Ροδοστόλου, κ.ά», στην εφημερίδα «Πρόοδος», 20.3.1980-24.3.1980.

31.1.2023

Καρπαθιακά Νέα