Έπεσαν οι υπογραφές για την αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου

Έπεσαν οι υπογραφές για την αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου

 

Υπογράφτηκε την Πέμπτη 28/04/2022 η σύμβαση για το έργο:
“Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου” ανάμεσα στον Δήμο Καρπάθου και την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής.
Οπως αναφέρεται στην προγραμματική συμφωνία, ο Δήμος Καρπάθου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο
«Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου».
Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία.
Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρεία Δήμου Φυλής, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της
Τεχνικής της Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Καρπάθου
στην υλοποίηση του εν λόγω έργου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης και του Έργου αυτής ανέρχεται στο ποσό των 207.898,47€ πλέον Φ.Π.Α. ή 257.794,10€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εξ αυτών το ποσό των 176.713,70€ πλέον Φ.Π.Α. αφορά στη υλοποίηση εργασιών ενώ το υπόλοιπο ποσό των 31.184,77€ πλέον Φ.Π.Α. αφορά στην αμοιβή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Φυλής για διαχειριστικά έξοδα.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 12 μήνες.