Δήμος Καρπάθου: Leasing αξίας 1.522.968 ευρώ για μηχανήματα καθαριότητας

Δήμος Καρπάθου: Leasing αξίας 1.522.968 ευρώ για μηχανήματα καθαριότητας

Μία ακόμη δέσμευση του Δημάρχου Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριου για τη διαχείριση των αποβλήτων υλοποιείται.  Ο Δήμος Καρπάθου προχώρησε στην διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων  και ενός πλυντηρίου  κάδων απορριμμάτων  με χρηματοδοτική μίσθωση  (leasing  διάρκειας 5 ετών). Η συνολική εκτιμώμενη αξία είναι 1.522.968,00 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη  14/09/2023.  Η διαδικασία θα  διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων  Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. Δ. Η. Σ. ). Πληροφορίες  δίνονται από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου   στο τηλ. 22453-60139.

Κάρπαθος   08   Αυγούστου   2023

Εκ του Δήμου Καρπάθου