Ομόφωνα πέρασε η εισήγηση Σακελλιάδη για αγορά leasing απορριμματοφόρων στην Κάρπαθο

Ομόφωνα πέρασε η εισήγηση Σακελλιάδη για αγορά leasing απορριμματοφόρων στην Κάρπαθο

Ομόφωνα ψηφίστηκε την Μεγάλη Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023, στο δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπάθου το έκτακτο με εισήγηση του Προϊστάμενου Τμήματος Περιβάλλοντος για την “Σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων και ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων (4 απορριμματοφορα, 3 τύπου πρέσας και ένα τύπου κυλινδρικού μύλου, όλα 16m3) με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών” με  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.522.968,00 ( η πρόταση για το 3+1 κυλινδρικού μύλου ήταν του Δημοτικού Συμβούλου κ.Εμμανουηλ Τσερκη που έγινε αποδεκτή απο τον Δήμαρχο Καρπάθου). 


Διαβάστε την εισήγηση του Προϊστάμενου Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Σακελλιάδη: 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην “Σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων και ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών” για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) σήμερα αποτελεί έναν εναλλακτικό και ευέλικτο τρόπο χρηματοδότησης των Δήμων, είναι ένας μηχανισμός που παρέχει τη δυνατότητα στον Δήμο να συμπληρώσει, να ανανεώσει, να εκσυγχρονίσει ή να επεκτείνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό του χωρίς να διαθέσει δικά του κεφάλαια.

H χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

• Είναι εργαλείο χρηματοδοτήσεως για την απόκτηση πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού. Μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, ο Δήμος αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού, έναντι προσυμφωνημένου συμβολικού τιμήματος, ενός (1) ευρώ ανα τεμάχιο.

• Διατήρηση ρευστότητας. Με εργαλείο χρηματοδοτήσεως το Leasing, ο Δήμος αποφεύγει τη δέσμευση κεφαλαίων για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και διατηρεί τη ρευστότητά του, η οποία αποτελεί και το κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

• Σταδιακή εκταμίευση Φ.Π.Α. Ο αναλογών Φ.Π.Α. δεν εκταμιεύεται άμεσα από τον Δήμο, όπως στην περίπτωση επενδύσεως μέσω τραπεζικού δανείου ή Σελ. 2 από 4 αυτοχρηματοδοτήσεως, αλλά σταδιακά, κατά τη διάρκεια της συμβάσεως, μέσω των μισθωμάτων.

• Προγραμματισμός δαπανών. Η διάρκεια της μισθώσεως και το ύψος του μισθώματος προσαρμόζονται ανάλογα με τις ταμειακές ροές (εποχικότητα) του Δήμου

• Αποφυγή υπέρμετρου δανεισμού και άμεσης καταβολής υψηλών ποσών για την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού

• Άμεση απόκτηση και χρησιμοποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού

• Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού του Δήμου και της κεφαλαιακής του διάρθρωσης, επειδή η υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων δεν εμφανίζεται στα στοιχεία παθητικού (μόνο σε λογαριασμούς τάξεως).

• Μικρότερες εγγυήσεις και απλούστερες διαδικασίες

• Αποφυγή τεχνολογικής απαξίωσης του εξοπλισμού του Δήμου

• Ο Δήμος επιτυγχάνει καλύτερους όρους προμήθειας του εξοπλισμού, καθώς η αξία τους εξοφλείται άμεσα και τοις μετρητοίς, χωρίς εκείνος να εκταμιεύσει ιδία κεφάλαια από το ταμείο του. Από την άλλη πλευρά:

Η παλαιότητα των οχημάτων του Δήμου επιφέρει:

• Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης κατά 60% λόγω των χιλιομετρικών αποστάσεων που πρέπει να διανύουν τα οχήματα για τις εργασίες αποκομιδής εντός του Δήμου και για την μετακίνησή τους μέχρι τον ΧΥΤΑ (συνολικά 100km/ημερησίως)

• Αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία κατά 30% και απουσία τους από την αποκομιδή.

• Αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση του προσωπικού συντήρησης .

• Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου κατά 40%.

• Σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων κατά 200% (σε σχέση με τα σημερινά όρια) στο περιβάλλον και ιδιαίτερα κατά την εργασία αποκομιδής εντός του Δήμου (ιδιαίτερα σε στενούς δρόμους και με έντονη κυκλοφορία).

• Σημαντικότατη αύξηση εκπομπής μικροσωματιδίων μεγαλύτερων των 10PM με κίνδυνο πρόκλησης πνευμονικών διαταραχών και προβλημάτων σε άτομα σε άσθμα. Tα μικροσωματίδια PM10 είναι αυτά που έχουν αεροδυναμική διάμετρο έως και 10 μικρόμετρα. Προέρχονται είτε από φυσικές είτε από ανθρωπογενείς αιτίες (καυσαέρια αυτοκινήτων και βιομηχανιών, κάθε μορφής καύσης κυρίως υγρών και στερεών καυσίμων κτλ)

• Σημαντική αύξηση εκπομπής θορύβου κατά 150% (σε σχέση με τα σημερινά όρια) στο περιβάλλον με έντονη διαμαρτυρία των κατοίκων. \• Αύξηση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης λόγω χαμηλής ταχύτητας κίνησης κατά 50%.

• Δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών.

• Έλλειψη συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

• Χαμηλή ποιότητα εργασίας. Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω η συγκεκριμένη προμήθεια είναι επιβεβλημένη και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Με αυτή την “Σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) , ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί τα εξής είδη:

1. Τέσσερα (4) απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ 2. Ένα (1) πλυντήριο κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 6.000 λίτρων με μηνιαίο μίσθωμα 20.470,00€ + φπα 24%= 25.382,80€ Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ο κάτωθι:

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ /ΤΕΜ. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€)

1 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ 4 241.500,00 966.000,00

2 Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 6.000 λίτρων 1 262.200,00 262.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.228.200,00 Φ.Π.Α. 24% 294.768,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.522.968,00

Σχετική κείμενη νομοθεσία: άρθρο 193 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006):

Χρηματοδοτική μίσθωση

1. Δήμοι, Κοινότητες, σύνδεσμοι και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών μπορούν να συμβάλλονται στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν ως αντικείμενο πράγματα κινητά ή ακίνητα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

2. Οταν αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι ακίνητο τρίτου, τότε η μεν επιλογή του κατάλληλου ακινήτου γίνεται με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί αγοράς ακινήτων, η δε σύναψη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί δανείων.

3. Οταν αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι κινητά πράγματα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών.

4. Η δυνατότητα σύναψης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, δεν καταλαμβάνει τους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις, καθώς και θέματα τεχνικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με το άρθρο 31 του ν.5013/2023 καταργείται η περίπτ.ιζ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του ν.3852/10 για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.5013/2023, σκοπός της προωθούμενης ρύθμισης είναι η συμμόρφωση της διοίκησης με την υπ’ αρ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.

Για τον λόγο αυτό, οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν διεξοδικά και η μεγάλη πλειοψηφία αυτή ανατίθεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας, με αποτέλεσμα αυτές να αφαιρούνται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων των οικονομικών επιτροπών. Σύμφωνα με τα παραπάνω: ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων ΔΕ Καρπάθου”διάρκειας πέντε (5) ετών ,τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων 16 μ3 και ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων 6μ3 για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καρπάθου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου προς τους δημότες καθώς η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών του Τμήματος Περιβάλλοντος , της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 0 Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Τοπογράφος Μηχανικός

11.4.2023

Καρπαθιακά Νέα