Ανακατασκευή επιστρώσεων - αναδομών αποβάθρας λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου από το Λιμενικό Ταμείο

Ανακατασκευή επιστρώσεων - αναδομών αποβάθρας λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου από το Λιμενικό Ταμείο

 

Από το Λιμενικό Ταμείο εγκρίθηκε η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 82.500,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ., Κ.Α.Ε. 30-7329.245 οικ. έτος 2022 για την Ανακατασκευή επιστρώσεων – αναδομών αποβάθρας λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.