ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: 16.530,27 € για τη μελέτη ράμπας σκαφών στα Πηγάδια Καρπάθου

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: 16.530,27 € για τη μελέτη ράμπας σκαφών στα Πηγάδια Καρπάθου

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου ενέκρινε τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ύψους δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 16.530,27 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ., Κ.Α.Ε. 30-7412.051 οικ. έτος 2023 για την Μελέτη για την κατασκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στα Πηγάδια Καρπάθου.

13.2.2023

Καρπαθιακά Νέα