Λιμάνι ΚΑΡΠΑΘΟΥ. Υπολείπονται δυο ακόμη ΦΑΣΕΙΣ μελετών, με εκτίμηση τουλάχιστον 19 μήνες

Λιμάνι ΚΑΡΠΑΘΟΥ. Υπολείπονται δυο ακόμη ΦΑΣΕΙΣ μελετών, με εκτίμηση τουλάχιστον 19 μήνες

Σύμφωνα με τον  ΟΔΗΓΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, που εκδοθηκε από την ΜΟΔ με την συνεργασία της ΜΑΡΝΕΤ, μια από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην πρώτη φάση  της εκπόνησης της μελέτης επέκτασης του λιμανιού της Καρπαθου,  η σχετική διαδικασία   περιλαμβανει τέσσερες διαδοχικές φάσεις.

Με μεγάλες καθυστερήσεις ολοκληρώθηκαν οι δυο φάσεις και ακολουθεί η 3η και η 4η φάση. Θα προλάβει η σημερινή διοίκηση του δήμου να δει το έργο να ξεπερνά με επιτυχία της επόμενες 2 φάσεις;

Η πρώτη εκτίμηση δίνει 19 μήνες για την ολοκλήρωση των δυο επόμενων φάσεων.

Ας δούμε το το εχει γίνει μέχρι σήμερα.


Φαση 1η

Προγραμματισμός και προετοιμασία φακέλου, προκήρυξη και επιλογή μελετητή

Εκτιμόμενη διαρκεια  1η φασης: 12 Μηνες. Για την Κάρπαθο χρειάστηκαν 72 μήνες!


Φάση 2η : Λειτουργικός Σχεδιασμός,

Που περιλαμβάνει υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα μελετητή, σύνταξη ΠΠΠΑ, Διαβούλευση και  έγκριση ΠΠΠΑ.

 Εκτιμώμενη διάρκεια  8 μήνες.

Για την Κάρπαθο χρειάστηκαν 106!

Τώρα θα περάσουμε στην:

Φάση 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδιά τους: 1.3.1 Υποστηρικτικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες:

  *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

1.3.2 Σύνταξη Προμελετών

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3  μηνες

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -13- 1.3.4 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

1) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

2) Έλεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του.

 Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία.

3) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

– 4) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστημα τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.

5) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου (4).

6) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (5) βάσει της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. 7) Έκδοση ΑΕΠΟ με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4150/13, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4256/14, για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση των Λιμενικών Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιμένα), απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

Συγκέντρωση εγγράφων και μελετών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Τεχνικών Μελετών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, δηλαδή της έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α) ή της έκδοσης πράξης υπαγωγής σε ΠΠΔ (για έργα κατηγορίας Β), συγκεντρώνονται στον φορέα του έργου, όλα τα απαραίτητα έγγραφα και μελέτες (περιβαλλοντικές και τεχνικές).

Το σύνολο των εγγράφων αυτών διαβιβάζεται αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση. Ακολουθεί η έγκριση της προμελέτης του έργου.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

Αν ληφθουν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ΥΠΠΟ για ανάγκη υποβρυχίων ερευνών και η αντίθση του Δημοτικου Συμβουλιου  που είναι ένας από τους φορείς  Διοίκησης που θα γνωμοδοτήσει επι της ΜΠΕ.

(Η ολοκλήρωση της 3ης φάσης θα έχει καθυστερήσεις;)


Φάση 4η: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες: 1.4.1

Μελέτες: α) Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, οδικών, υδραυλικών, κυκλοφοριακών, κτιριακών και Η/Μ έργων και εγκαταστάσεων β) Μελέτες εφαρμογής όπου προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (π.χ. για τα κτιριακά και Η/Μ έργα και εγκαταστάσεις κλπ)

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

1.4.2 Σύνταξη Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μηνας

  1.4.4 Σύνταξη Φακέλου Πολεοδομικής Αδείας Ο Φάκελος συντάσσεται από τον Ανάδοχο για όλα τα προβλεπόμενα κτιριακά έργα και εγκαταστάσεις Εμπλεκόμενοι φορείς:

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

1.4.5 Διαδικασίες έγκρισης

Έγκριση των μελετών των παραγράφων 1.4.1 και 1.4.2 Οι μελέτες της παραγράφου 1.4.1 και 1.4.2 διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού). Μετά από θετική γνωμοδότησή τους, εγκρίνονται από τον φορέα υλοποίησης του έργου.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας στο στάδιο της οριστικής μελέτης, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλει Φάκελο   Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, με τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και, επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Ο φάκελος αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ.  Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών

Μετά την έγκριση των τεχνικών μελετών και πριν τις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου, απαιτείται η έκδοση:

α) Απόφασης Εκτέλεσης Έργων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για έργα εντός Ζώνης Λιμένα, ή β) Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου πυθμένα για την εκτέλεση έργων, από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Υπουργείο Οικονομικών αντίστοιχα, για έργα εκτός Ζώνης Λιμένα. ü Διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου και έγκριση αυτών

 *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 5 μήνες