Μανώλης Κασσώτης: Επιστολική ψήφος «Κατόπιν εορτής, δώρο άδωρο» (Also in English)

Μανώλης Κασσώτης: Επιστολική ψήφος  «Κατόπιν εορτής, δώρο άδωρο» (Also in English)

Μια παροιμία λέει: «αγάλι- αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι», αλλά όχι και 40 χρόνια! Τόσα περίπου χρόνια πήρε στην Ελληνική Βουλή μέχρι να ψηφίσει το νόμο για την επιστολική ψήφο, μόνο για τις Ευρωεκλογές, που συμπεριλαμβάνει και τους αποδήμους.

Στην δεκαετία 1965-75, μετά την αλλαγή του μεταναστευτικού νόμου της Αμερικής, περισσότεροι από 200.000 Έλληνες μετανάστευσαν στην Αμερική, υπήρχαν και άλλοι περίπου 100,000 Έλληνες που ήρθαν στην Αμερική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε μεσολαβήσει η Χούντα των Συνταγματαρχών και η αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα και οι περισσότεροι από αυτούς τους ομογενείς ενδιαφέρονταν για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Στο μεταξύ ανέκυψε το Κυπριακό πρόβλημα και η Ομογένεια κινητοποιήθηκε καταβάλλοντας πολλές και μεγάλες προσπάθειες θέλοντας να επηρεάσει την πολιτική της Αμερικής υπέρ της Ελλάδος. Μεταξύ των άλλων, το Αμερικανικό Κογκρέσο απαγόρευσε την αποστολή όπλων στην Τουρκία.

Η Νίκη Κεραμέως ενώ παρουσιάζει την πλατφόρμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους για την άσκηση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στις Ευρωεκλογές. Φωτογραφία: Αναμνήσεις / Δημήτρης Τσάκας.

Στην Ελλάδα το όνομα της Ομογένειας είχε ανέβει ψηλά και ο κάθε πολιτικός προσπαθούσε να έρθει στην Αμερική να εκφράσει τις ευχαριστίες προς την Ομογένεια, αλλά πιο πολύ να γράψουν οι εφημερίδες στην γενέτειρα την συμβολή του στην δημιουργία δεσμών με την Ομογένεια. Έπρεπε όμως και αυτός να προσφέρει κάτι για αντάλλαγμα προς την Ομογένεια, και ως πιο εύκολος και ανέξοδος τρόπος βρέθηκε η παραχώρηση του δικαιώματος συμμετοχής των ομογενών στις Ελληνικές εκλογές.

Αλλά μόλις οι πολιτικοί επέστρεφαν στην Ελλάδα, το κάθε κόμμα υπολόγιζε τα κομματικά του μικροσυμφέροντα (χρειαζόταν αυξημένη πλειοψηφία) και το θέμα πήγαινε στις «Ελληνικές Καλένδες» (ad Kalendas Graecas) όπως έλεγαν οι Ρωμαίοι.

Επιτέλους μετά από 40 χρόνια ο νόμος ψηφίστηκε και το πρόβλημα λύθηκε, και τώρα έρχονται από την Ελλάδα υπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί να το αναγγείλουν και να πάρουν το Τρόπαιον. Στο μεταξύ, σχεδόν όλοι οι ομογενείς που επεδίωκαν να δοθεί το δικαίωμα ψήφου προς τους απόδημους έφυγαν για το αιώνιο ταξίδι και μαζί τους πήραν και την επιθυμία της Ομογένειας.

Γι’ αυτό και τώρα που η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε τον νόμο για την επιστολική ψήφο, μόνο, σε όλη την Αμερική, 3857 ομογενείς έδειξαν ενδιαφέρον!!! 

Από την ομιλία του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουστούμπα. Φωτογραφία: Αναμνήσεις Δημήτρης Τσάκας.

Postal vote: “After the holiday, a gift is not considered gift”.

By Manolis Cassotis

A proverb says: “Slowly- slowly the sour grapes sweeten like honey”, but not for 40 years! Approximately so many years took the Greek Parliament until it passed the law on postal voting, only for the European elections, and includes expatriates.

In the decade 1965-75, after the change in America’s immigration law, more than 200,000 Greeks immigrated to America, there were another 100,000 or so Greeks who came to America after WWII. The Junta of Colonels and the restoration of Democracy in Greece had intervened and most of these expatriates were interested in the political situation in Greece and to express their opinions.

In the meantime, the Cyprus problem arose, and the Greek Community mobilized, making many and great efforts wanting to influence America’s policy in favor of Greece. Among other things, the US Congress banned the shipment of weapons to Turkey.

In Greece, the name of the Homogeny had risen high, and every politician tried to come to America to express thanks to Homogeny, but more so that the newspapers in his hometown write about his contribution to creating ties with Homogeny. However, he too had to offer something to the Homogeny in return, and as an easy and less expensive way was found the granting of the right of the Homogeny to participate in the Greek elections.

But as soon as the politicians returned to Greece, each party calculated its petty party interests (needed an increased majority), and the matter went to “Greek Kalendas” (ad Kalendas Graecas) as the Romans used to say.

Finally, after 40 years the law passed and the problem solved, and now ministers and political leaders are coming from Greece to announce it and take the Trophy. In the meantime, almost all the expatriates who sought to give the right to vote for Homogeny left for the eternal journey and took with them their desire. That’s why now, that the Greek Parliament passed the law on postal voting, in all of America, only 3857 expatriates showed interest!!!

πηγή www.anaminseis.net

7.5.2024

Καρπαθιακά Νέα