Μανώλης Παραγυιός για το κτήριο του ΕΠΑΛ: "Κοντά στην τελική φάση και στη δημοπράτηση του έργου"

Μανώλης Παραγυιός για το κτήριο του ΕΠΑΛ: "Κοντά στην τελική φάση και στη δημοπράτηση του έργου"

Σε ανάρτηση του ο Αντιδήμαρχος Καρπάθου, Μανώλης Παραγυιός, αναφέρεται στην τελική λύση που βρίσκεται το κτήριο του ΕΠΑΛ Καρπάθου:

“Με επιμονή , γοργά βήματα, καθημερινή επιμέλεια και συνεργασία με την ΚΤΥΠ ΑΕ ,Υπουργούς και Υφυπουργούς εδώ και πολλούς μήνες ένα μεγάλο πρόβλημα οδηγείται προς την τελική φάση της επίλυσης του, με την δημοπράτηση του έργου .
Πρόκειται για την μεγαλύτερη παρέμβαση των τελευταίων δεκαετιών, ύψους 1.7 εκατομμυρίων ευρώ , σε σχολικό συγκρότημα .
Η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά υπό τις συνθήκες που επικρατούν στο νησί μας, είναι πολλές φορές ανυπόφορη .
Η ικανοποίηση, όμως, που σου προσφέρει το να βλέπεις να λύνονται σοβαρά προβλήματα του τόπου σου είναι η καλύτερη ανταμοιβή για τις δυσκολίες που έχεις υπομείνει .
Ας ελπίσουμε ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ομαλά και η φετινή θα είναι η τελευταία σχολική χρονιά που παιδιά θα κάνουν μάθημα σε κοντέινερ.”

8.10.2022

Καρπαθιακά Νέα


ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 369 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 127989001000) ΤΗΣ 06ης Οκτωβρίου 2022 ___________________/________________

Στην Αθήνα σήμερα 06 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην επί της οδού Φαβιέρου, αριθ. 30, έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνήλθε, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τιμολέοντος Κατσίπου, στην τριακοσιοστή εξηκοστή ένατη (369 η ) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο διορίσθηκε με την με αριθμό πρωτ. Δ4δ/οικ.84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών «Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”».

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

1. Τιμολέων Κατσίπος του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,

2. Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,

3. Ξάνθιππος Κοροβίνης του Ιωακείμ, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,

4. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

5. Βασίλειος Ζαπάντης του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

6. Αλεξάνδρα Κάρλε του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

7. Δήμητρα Κοτσάνη του Ιωάννου, Μη εκτελεστικό μέλος. Γραμματέας η κα Όλγα Καχραμάνη. Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. …………………………………………………………………………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Επί του (2 ου) Δεύτερου Θέματος της Ημερησίας Διάταξης ήτοι: Λήψη απόφασης επί της εισήγησης για το θέμα: Έγκριση διακήρυξης και συμβατικών τευχών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 1.700.000,00€ (με ΓΕ+ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) και εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου να ορίσει ημερομηνία διαγωνισμού του έργου και τυχόν επανάληψής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ΄όψιν του την από 06-10-2022 έγγραφη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την από 03-10-2022 έγγραφη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Την έγκριση της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 1.700.000,00€ (με ΓΕ+ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

2. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», όπως ορίσει ημερομηνία ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου και τυχόν επανάληψής του, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Τιμολέων Κατσίπος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Γιάνναρης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ξάνθιππος Κοροβίνης

ΤΑ ΜΕΛΗ Ευάγγελος Λάιος Βασίλειος Ζαπάντης Αλεξάνδρα Κάρλε Δήμητρα Κοτσάνη

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Όλγα Καχραμάνη