Ο Μανώλης Βασιλαράκης νέο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Ο Μανώλης Βασιλαράκης νέο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Στην Κάρπαθο σήμερα, την 2ατου μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου πραγματοποίησε «δια περιφοράς» έκτακτη ειδική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3810/31-5-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παραγυιού Εμμανουήλ, που δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 76 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» όπως ισχύουν και με τις αριθ. πρωτ. 90/59849/21.08.2019 &426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 §1 του ν.4326/2019, από την παράταξηΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥέθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ. Βασιλαράκης Εμμανουήλ και Κωνσταντινίδης Δημήτριος.

Αφού καταρτίστηκε το ψηφοδέλτιο ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε όλους τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και μυστικά ή το ψηφοδέλτιο της παράταξης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ή το λευκό ψηφοδέλτιο.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκαν τα εξής:

Αφού αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι, καταμετρήθηκαν και βρέθηκαν δεκαεπτά (17) φάκελοι (όσα και τα παριστάμενα Μέλη).

 

Από την Παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ο υποψήφιος Βασιλαράκης Εμμανουήλ έλαβε δεκατρείς (13) ψήφουςκαι ο υποψήφιος Κωνσταντινίδης Δημήτριος έλαβεδύο (2) ψήφους.
Επίσης ένας (1) φάκελος περιείχε λευκό ψηφοδέλτιο και ένας (1) φάκελος άκυρο ψηφοδέλτιο.

Συνεπώς την μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασιλαράκης Εμμανουήλ και αναπληρωματικό μέλος ο ΔημοτικόςΣύμβουλος κ. Κωνσταντινίδης Δημήτριος.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία έως6.11.2021, ως εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 88/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου.

Η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για περαιτέρω έγκριση.

 

Τακτικό Μέλος: Βασιλαράκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικό Μέλος : Κωνσταντινίδης Δημήτριος.