Δήμος Καρπάθου: Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης για «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (D.M.O.)»

Δήμος Καρπάθου: Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης για «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (D.M.O.)»

 Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης για «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (D.M.O.)» στο στάδιο της Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη:

1. «Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβει άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105,

2.Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή Προστασίας του περιβάλλοντος.»

• Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) • Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

• Το πρωτογενές και τεκμηριωμένο αίτημα.

• Την ανάγκη του Δήμου για την αναφερόμενη στο θέμα υπηρεσία.

ΜΑΤΑΙΩΝΟΥΜΕ  Την διαδικασία ανάθεσης για «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (D.M.O.)» στο στάδιο της απόφασης Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών διότι εκ παραδρομής δεν αναρτήθηκε διαύγεια και θα εκδοθεί νέα απόφαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ ΝΙΣΥΡΙΟΣ


Destination Management Organization

Πρόκειται για έναν Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ο οποίος αποτελεί μια συλλογική δομή με σκοπό την διαχείριση, την προώθηση και την αντικειμενική πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος στον συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό. 

 

4.4.2023

Καρπαθιακά Νέα