Μάζεμα ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ: Αυτά προβλέπονται στο σχέδιο σύμβασης Δήμου Καρπάθου

Μάζεμα ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ: Αυτά προβλέπονται στο σχέδιο σύμβασης Δήμου Καρπάθου

Στη σύμβαση, την οποία πρέπει να υπογράψει ο ανάδοχος με τον Δήμο Καρπάθου, προβλέπεται να χρησιμοποιήσει την κτηνοτροφική εγκατάσταση του Δήμου Καρπάθου η οποία ευρίσκεται στην θέση Πλατύολο της Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου ή όποιο άλλο νόμιμο χώρο διαθέτει ο ίδιος.

Εφαρμόζοντας την νομοθεσία και συγκεκριμένα τον νόμο 4056/2012 ,η περισυλλογή θα γίνεται
από τον ανάδοχο με δικά του μέσα και εξοπλισμό και για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσει, προσωπικό με εμπειρία στον χειρισμό παραγωγικών ζώων και τα κατάλληλα φορτηγά οχήματα με περιφερειακό παραπέτο αλλά και πλέγμα στην οροφή τέτοια ώστε να προφυλάσσονται τα αιγοπρόβατα από κίνδυνο πτώσης.

Η περισυλλογή θα γίνεται κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης (τουλάχιστον μία ημέρα πριν) της υπηρεσία μας, η οποία με την σειρά της θα ειδοποιεί την αστυνομία ώστε να παρευρίσκεται στην περιοχή περισυλλογής .

Η περισυλλογή των ζώων θα πραγματοποιηθεί σε όλη την έκταση της Καρπάθου και συγκεκριμένα :

Περιοχή Κοινότητος Ολύμπου , Μεσοχωρίου-Σπόων , Πυλών-Όθους , Απερίου-Βωλάδας , Πηγάδια-Μενετών.

Μετά την περισυλλογή των ζώων, αυτά θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του Δήμου ή σε νόμιμο χώρο του αναδόχου, όπου και θα παραμένουν επί ένα δεκαήμερο (δέκα ημερολογιακές ημέρες).

Καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής των ζώων στην κτηνοτροφική εγκατάσταση, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει σ’ αυτά όλες τις απαραίτητες φροντίδες σταβλισμού, σίτισης και κτηνιατρικής μέριμνας. Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου δεκαημέρου παραμονής των ζώων στην κτηνοτροφική εγκατάσταση και εφόσον αυτά δεν αναζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τους, ο Δήμος θα προχωρήσει σε διαδικασίες εκποίησης ή διάθεσης αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 και παρ.7 του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012.

Η διάρκεια εκτιμάται σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων υπολογίζεται σε 31.000 ευρώ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ
1. ΑΙΓΕΣ ζώο 100 220 22.000 €
2. ΠΡΟΒΑΤΑ ζώο 100 30 3000 €
ΣΥΝΟΛΟ: 25.000 €
ΦΠΑ 24%: 6000 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 31.000 €