ΚΑΡΠΑΘΟΣ - Μέγιστος και Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων στις Δημοτικές εκλογές. Οι αλλαγές στο εκλογικό σύστημα

ΚΑΡΠΑΘΟΣ - Μέγιστος και Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων στις Δημοτικές εκλογές. Οι αλλαγές στο εκλογικό σύστημα

Στον δήμο Καρπάθου σύμφωνα με τον 4804/21 νέο εκλογικό νόμο, για την αυτοδιοίκηση, θα εκλεγεί  δεκαεννέα (19) μέλες, δημοτικό συμβούλιο (αφορά πληθυσμό πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001 – 10.000 κατοίκους).

Σε ό,τι αφορά τα κοινοτικά συμβούλια, στο νησί αναφερόμαστε σε 10 κοινότητες.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 ΦΕΚ ως ν. 5043/2023 προβλέπεται ότι από τις επόμενες δημοτικές εκλογές τριμελές συμβούλιο θα έχουν οι δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 201 κατοίκους και άνω. Σήμερα αυτό ισχύει για τις κοινότητες με πάνω από 300 κατοίκους. Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 201 έως 300 κατοίκους, που επηρεάζονται από τη ρύθμιση είναι συνολικά 723. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη:

Οι δημοτικές κοινότητες µε πληθυσμό έως 200 κατοίκους διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας, ενώ µε πληθυσμό άνω των 201 κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.

Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από:

Τρία µέλη, σε δημοτικές κοινότητες µε πληθυσμό από 201 έως 2.000 κατοίκους,

πέντε µέλη, σε δημοτικές κοινότητες µε πληθυσμό από 2.001 έως 10.000 κατοίκους,

11 µέλη, σε δημοτικές κοινότητες µε πληθυσμό από 10.001 έως 50.000 κατοίκους και

15 µέλη, σε δημοτικές κοινότητες µε πληθυσμό από 50.001 κατοίκους και άνω.

Σημειώνεται ότι δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, µε εξαίρεση τους δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Η Δημοτική Ενότητα Καρπάθου, τα γνωστά Πηγάδια, πρώην Καποδιστριακός Δήμος Καρπάθου, είχε πληθυσμό 5.670 κατοίκους (με την απογραφή 2011)

Η Δημοτική Ενότητα Ολύμπου, πρώην Αυτοδιοίκητη Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου, μετρά 556 κατοίκους (ενσωματώθηκε στον ενιαίο Καλλικράτειο Δήμο Καρπάθου με ότι αυτό συνεπάγεται).

Στη συνεχεία καταγράφουμε 8 κοινότητες:

Απερίου, 355 κατ, Αρκάσας, 564 κατ., Βωλάδας, 264 κατ, Μενετών, 662 κατ, Μεσοχωρίου, 371 , Όθους, 281 κατ. , Πυλών, 216 κατ, Σπόων, 169 κατ.

Στο ψηφοδέλτιο για τον  Δήμο Καρπάθου μετράμε:1 – 9 ΚοινότητεςΜεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων    9×7= 63Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων 9× 3=27

  1. Τοπικό Πηγαδιών

Περισσότεροι υποψήφιοι 12Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων 5Γενικό ψηφοδέλτιο 19 μέληΜεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων  άτομα   46Ελάχιστο αριθμός υποψηφίων άτομα 19
Σύνολο Ψηφοδελτίου
Μέγιστος αριθμός υποψηφίων 131 άτομα  με προϋπόθεση 40% Γυναίκες
Ελάχιστος αριθμός 61 άτομα με προϋπόθεση 40% Γυναίκες


Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:

α)  Για  τους  υποψήφιους  δημοτικούς  συμβούλους,  ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον  το  κλάσμα  είναι  ίσο  με  το  μισό  της  μονάδας  και άνω.

β) Για τους υποψήφιους προέδρους και συμβούλους κάθε δημοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και των συμβούλων δημοτικής κοινότητας. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

Η εκλογή των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους  δημοτικούς  συμβούλους, ανά  εκλογική  περιφέρεια, τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, ανά δημοτική κοινότητα και για ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων.

Δηλαδή το μόνο περιθώριο που αφήνει ο νομοθέτης είναι να μην κατατεθούν συμβούλια στο 20% των κοινοτήτων του δήμου. Στον δήμο Καρπάθου, ένα έγκυρο προς κατάθεση ψηφοδέλτιο, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τοπικά συμβούλια τουλάχιστον σε 8 κοινότητες.

Επιπλέον, ας το ξαναγράψουμε γιατί είναι κρίσιμο θέμα, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο πρέπει να τηρείται η αναλογία της ποσόστωσης φύλου δηλαδή το 40% των υποψηφίων πρέπει να είναι υποχρεωτικά γυναίκες και άλλο ένα 40% υποχρεωτικά άνδρες.

Πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του συνδυασμού που συγκέντρωσε κατά τον α’ γύρο στη δημοτική κοινότητα την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι λοιποί υποψήφιοι, του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί.

Την αντίθεσή της στη ρύθμιση έχει εκφράσει η Συντονιστική Επιτροπή Δικτύου Κοινοτήτων Ελλάδος, καθώς ζητά να επανέλθει η ξεχωριστή κάλπη για την ανάδειξη των προέδρων και των συμβουλίων των κοινοτήτων.

Με το άρθρο 37 πρόεδρος δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό έως 300 κατοίκους και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό από 301 έως 2.000 κατοίκους θα εκλέγονται σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης δημοτικής κοινότητας, ανεξάρτητα αν είναι μέρος του συνδυασμού του επιτυχόντος δημάρχου ή όχι.

Οι έδρες των συμβούλων κατανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές στη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα και σύμφωνα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε αυτήν. Πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου είναι ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 2.001 κατοίκους και άνω στις οποίες συγκροτούνται (ανάλογα με τον μόνιμο πληθυσμό κάθε δημοτικής κοινότητας) πενταμελή, ενδεκαμελή και δεκαπενταμελή συμβούλια, πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος του συνδυασμού του δημάρχου, καθώς σύμφωνα με την νομοθεσία ο συνδυασμός του δημάρχου λαμβάνει τα 3/5 του συμβουλίου αυτών των δημοτικών κοινοτήτων.

Ειδική ρύθμιση για την εκλογή προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων με ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 που λήγει η δημοτική περίοδος που διανύουμε, περιέχεται στο άρθρο 10, σύμφωνα με το ΦΕΚ.

Η διάταξη συνιστά συμμόρφωση με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε ως αντισυνταγματικές διατάξεις σχετικά με τον τρόπο ανάδειξης του προέδρου των δημοτικών κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων με ορισμό του συμβούλου του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού. Με τη νέα διάταξη επανέρχονται σε ισχύ οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την εκλογή του προέδρου της δημοτικής κοινότητας από το σύνολο των μελών του συμβουλίου μεταξύ των δύο πρώτων συμβούλων των δύο πρώτων κατά σειρά εκλογής συνδυασμών.

Αυτό σημαίνει ότι σε όσες κοινότητες άνω των 300 κατοίκων ο πρόεδρος δεν εκλέχτηκε σε συνδυασμό που συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, θα πρέπει να γίνει ειδική συνεδρίαση του συμβουλίου κοινότητας για να εκλεγεί εκ νέου ο πρόεδρός του.

 

με στοιχεία από το powergame.gr

22.4.2023

Καρπαθιακά Νέα