Το δρόμο της επισκευής παίρνει το κτήριο του ΕΠΑΛ Καρπάθου. Δυο μήνες για τη σύνταξη της μελέτης

Το δρόμο της επισκευής παίρνει το κτήριο του ΕΠΑΛ Καρπάθου. Δυο μήνες για τη σύνταξη της μελέτης

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια:

“Το κτήριο εξυπηρετεί τη λειτουργία του Γυμνασίου Πηγαδίων Καρπάθου (όροφος) και του 1ου ΕΠΑΛ Καρπάθου (ισόγειο). Το Μάρτιο του 2017 το κτήριο εκκενώθηκε λόγω των ανησυχιών στην τοπική κοινωνία που προκλήθηκαν μετά την αποκάλυψη βλαβών του κτηρίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών”.

Από την τεχνική υπηρεσία διατίθενται τα κάτωθι τα οποία και θα αξιοποιηθούν στα πλαίσια εκπόνησης της Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Ενίσχυσης:

 Οι ξυλότυποι της αρχικής μελέτης.

 Έκθεση Υδρογεωλογικής Έρευνας.

 Γεωτεχνική Έκθεση, Αξιολόγηση, Μελέτη.
 Τεχνική Έκθεση Παρουσίασης Αποτελεσμάτων έρευνας ποιότητας υλικών δόμησης του φέροντα οργανισμού.
Προτού ξεκινήσουν οι εργασίες στατικής Μελέτης Επάρκειας του Φ.Ο. του κτιρίου, θα πραγματοποιηθεί προσεκτική έρευνα από τον μελετητή του έργου, ώστε να εντοπισθούν βλάβες στα φέροντα στοιχεία του κτιρίου, καθώς επίσης και πιθανές προγενέστερες επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της στατικής μελέτης ελέγχου επάρκειας.
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας του υφιστάμενου κτιρίου και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων προς τον Κύριο του Έργου, σε περίπτωση που παρουσιασθούν ανεπάρκειες στα στοιχεία του Φέροντος Οργανισμού, θα πρέπει να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη σύνταξη της στατικής μελέτης ενίσχυσης και αποκατάστασης. Γνώμονας για την επιλογή των απαραίτητων ενισχύσεων θα είναι η οικονομία και η ευκολία κατά την κατασκευή.
Αφού επιλεγούν οι απαραίτητες επεμβάσεις, ώστε να αποκατασταθεί η επάρκεια των φερόντων στοιχείων του κτιρίου θα συνταχθεί ανάλογη τεχνική περιγραφή όπου θα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες ενισχύσεις – αποκαταστάσεις. Στην περιγραφή θα πραγματοποιηθεί ανάλυση της μεθόδου επεμβάσεων και θα παρέχονται πληροφορίες για τη μέθοδο και τα στάδια κατασκευής τους. Θα συνταχθούν σχέδια επεμβάσεων όλων των σταθμών του κτιρίου, στα οποία θα περιγράφονται οι απαιτούμενες επεμβάσεις.
Στα σχέδια θα υπάρχει υπόμνημα με λεπτομερή αναφορά των υλικών και της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ενίσχυση του κτιρίου, καθώς και κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε κατάλληλη κλίμακα σχεδίασης για την διευκόλυνση της κατασκευής. Ανάλογα με τη μέθοδο ενίσχυσης που θα επιλεγεί σε κάθε στοιχείο του Φ.Ο. θα υπάρχει αντίστοιχος χρωματικός συμβολισμός, ώστε να είναι εύκολη η αναγνώριση της επέμβασης.
Θα συνταχθεί τεύχος αναλυτικών προμετρήσεων των ποσοτήτων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση – αποκατάσταση του Φ.Ο. του κτιρίου. Στο τεύχος προμετρήσεων θα φαίνονται οι αναλυτικού υπολογισμοί των ποσοτήτων των υλικών ενίσχυσης καθώς και τα επιμέρους αθροίσματα των ποσοτήτων ανά υλικό (έγχυτο σκυρόδεμα, χάλυβας, ξυλεία κτλ).Θα συνταχθεί τεχνική περιγραφή εκτέλεσης των εργασιών που προτείνονται όπου θα υπάρχει πίνακας με τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ της κάθε εργασίας επέμβασης, ενώ για τις εργασίες που δεν περιγράφονται στις ΕΤΕΠ θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή από τον μελετητή του έργου για τη διαδικασία κατασκευής. Επιπρόσθετα, θα αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται κατά την επιλογή των υλικών ενίσχυσης και κατά την εφαρμογή τους από τον ανάδοχο κατασκευαστή του έργου”
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24% και η Διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 μήνες από την υπογραφή της (ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού ή αντικειμένου), με δικαίωμα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού.