Η "Μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων νήσου Καρπάθου" στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η "Μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων νήσου Καρπάθου" στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την 25 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού χρήση 2021.

2. Έγκριση, αποδοχή και παραλαβή της προκαταρκτικής λιμενικής μελέτης, της οδικής σύνδεσης, της ακτομηχανικής αναγνώρισης και του ΠΠΠΑ της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων νήσου Καρπάθου”.

3. Έγκριση αποκατάστασης πάγιας προκαταβολής Τ.Κ Μεσοχωρίου.

4. Αποδοχή πίστωσης για « ΙΑ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 91,871,20 ευρώ.

5. Αποδοχή πίστωσης εσόδων από εκταμίευση δανείου για την προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης διασφάλισης επάρκειας & βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Δήμαρχος Γεώργιος

2. Νταής Νικόλαος

3. Παραγυιός Εμμανουήλ

4. Πρωτόπαπας Μηνάς

5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

6. Τσέρκης Εμμανουήλ