Η κοινότητα Μεσοχωρίου ψήφισε για τη δημιουργία χώρου κάδων απορριμμάτων για τον Λευκό

Η κοινότητα Μεσοχωρίου ψήφισε για τη δημιουργία χώρου κάδων απορριμμάτων για τον Λευκό

Στο Μεσοχώρι, στις 27 του μηνός Απριλίου του έτους 2023, μέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Μεσοχωρίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Κοινότητας Μεσοχωρίου του Δήμου Καρπάθου, ύστερα από την από 24/04/2023 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5 ) μελών, ήταν παρόντα (5) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Νοταράς Βασίλειος του Γ . 2) Καραμηνάς Αλέξανδρος 3) Σακέλλης Ιωάννης 4) Χαροκόπος Νικόλαος του Β 5) Βούλγαρη Σταματίνα Παρόντος και της υπαλλήλου του Δήμου Καρπάθου Νουαράκη Αναστασίας για την τήρηση των πρακτικών,

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1 ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Είναι γεγονός ότι η αυθαίρετη και η άναρχη εναποθέτηση των απορριμμάτων οικιακών και βαρέων δίπλα στους κάδους αφ’ ενός και η διέλευση του απορριμματοφόρου από τους στενούς δρόμους στον οικισμό Κάτω Λευκού αφ’ ετέρου δημιουργούν πρόβλημα καλαισθητικό και κυκλοφοριακό, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, για τον λόγω αυτό κάλεσα τον προϊστάμενο του τμήματος περιβάλλοντός μαζί με επιχειρηματίες έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση στα προβλήματα αυτά. Συμφωνήσαμε να βρεθεί κάποιος χώρος έξω από τον κεντρικό δρόμο, ο οποίος αφού αναμορφωθεί περιφραχθεί και εξωραϊσθεί τοποθετηθούν οι κάδοι, έτσι ώστε το απορριμματοφόρο θα πηγαίνει εκεί για την αποκομιδή αφού οι επιχειρηματίες και μη ,θα έχουν ήδη μεταφέρει τα απορρίμματα τους στο σημείο αυτό .

Το απορριμματοφόρο θα κατεβαίνει από το Μίνι Μάρκετ Σαμαρίτη δεξιά θα φορτώνει από τον χώρο αυτό και έπειτα θα ακολουθεί το δρόμο προς Ήμερη ,από την διασταύρωση της οικίας Γεωργίου Βασιλάκη θα στρίβει αριστερά και θα ανεβαίνει προς οικισμό Αγίου Γεωργίου και θα αναχωρεί. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Ο Χαροκόπος Νικόλαος δήλωσε παρόν. Η Βούλγαρη Σταματίνα διαφώνησε , θεωρεί την πρόταση μη λειτουργική. Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθμό 1/2023

φωτογραφία: Λευκός Μεσοχωρι Καρπάθου
Φώτο Eva Liku

4.5.2023

Καρπαθιακά Νέα