Περισσότεροι από 4 τόνοι ανακυκλώσιμου χαρτιού περιμένουν τον ανάδοχο να τα μεταφέρει από την Κάρπαθο

Περισσότεροι από 4 τόνοι ανακυκλώσιμου χαρτιού περιμένουν τον ανάδοχο να τα μεταφέρει από την Κάρπαθο

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Καρπάθου στο ΚΔΑΥ Αττικής» Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δαπάνη για «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Καρπάθου στο ΚΔΑΥ Αττικής»

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί υπ’ αριθ.: 286/03-08-2022 με ΑΔΑ: ΨΤΑΞΩΕ0-ΚΜΒ και ΑΔΑΜ 22REQ011144496 ανάληψης υποχρέωσης και

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική προσφορά υπογεγραμμένη σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο ή να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email: protokollo@karpathos.gr, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α’ της παρούσας, μέχρι την 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα.

πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου

22.11.2022

Καρπαθιακά Νέα