Το αεροδρόμιο της Ηρωικής Νήσου Κάσου ονομάστηκε "Μάρκος Μαλλιαράκης"!

Το αεροδρόμιο της Ηρωικής Νήσου Κάσου ονομάστηκε "Μάρκος Μαλλιαράκης"!

 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδιαδικασίες, και στις 31 Μαϊου 2021 εκδόθηκε το ΦΕΚ, αρ. φύλλου 2261, στο οποίο αναλυτικά αναφέρεται “Η Μετονομασία Δημοτικού Αερολιμένα Κάσου”.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του εδαφίου στ ́ του άρθρου 11 του ν.δ. 714/1970 «Περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπη-ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α ́ 238), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1340/1983 (Α ́ 35), β) της παρ.2 του άρθρου 9 του ν. 1815/1988 περί «Κύ-ρωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (Α ́ 250), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 23 του ν. 3333/2005 (Α ́ 91),γ) του άρθρου 7 του π.δ. 56/1989, «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Με-ταφορών και Επικοινωνιών» (Α ́ 28),δ) του ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργανώσεως της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις» (Α ́ 18),ε) του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως αυτό προστέθηκε με το άρ-θρο 27 του ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997, στ) του ν. 4757/2020 «Σύσταση, λειτουργία και αρ-μοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζη-τημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α ́ 240),ζ) των π.δ. 81/2019, 82/2019 και 83/2019 (Α ́ 119, 120 και 121, αντιστοίχως) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-διοτήτων μεταξύ Υπουργείων», «Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-τών Υπουργών και Υφυπουργών» και «Διορισμός Αντι-προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» αντιστοίχως.

2. Το γεγονός ότι κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης οι θεσμοθετούμενοι με τους ν. 4427/2016 και 4757/2020 και το π.δ. 85/2018 φορείς, ήτοι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και Υπηρεσία Πολιτικής Αε-ροπορίας (ΥΠΑ), που υπεισέρχονται στη θέση της ΥΠΑ, βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.

3. Την υπό στοιχεία ΒΙ/Α/19921/1678/22-4-1983 από-φαση Υπουργού Συγκοινωνιών «Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού αεροδρομίου της νήσου Κάσου» (Β 261). 4. Την υπ’ αρ. 25/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβου-λίου Δήμου Η.Ν. Κάσου, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΩΗΜΩΕΙ-ΚΔΜ. 5. Το υπ’αρ. 2069/15-4-2021 έγγραφο του Δ. Η.Ν. Κά-σου. 6. Το υπό στοιχεία Δ3/Α/14814/18-5-2021 Ενημερω-τικό-Εισηγητικό Σημείωμα.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:1. Μετονομάζουμε τον Δημοτικό Αερολιμένα Κάσου σε «Δημοτικός Αερολιμένας Η. Ν. Κάσου Μάρκος Μαλ-λιαράκης». 2. Η ΥΠΑ/Δ20 να μεριμνήσει για την σχετική δημοσίευ-ση στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών. 3. Η ΥΠΑ/Δ10 να μεριμνήσει για την ενημέρωση της κατάστασης συντμήσεων ονομασιών αερολιμένων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αργυρουπόλη, 20 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

Πρόκειται για μια απόφαση που είχε πάρει το δημοτικό συμβούλιο του νησιού πριν από 15 χρόνια. Ωστόσο τότε το σχετικό έγγραφο δεν είχε σταλεί στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Πριν από λίγο καιρό το θέμα ξαναμπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κάσου, η απόφαση ψηφίστηκε ομόφωνα, επικαιροποιήθηκε και εστάλει στην ΥΠΑ.

Όπως είχε αναφέρει  ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Κάσου, κ. Μιχάλης Ερωτόκριτος, κατά την εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ο δημοτικός αερολιμένας της Κάσου είναι ένα από τους πέντε δημοτικούς αερολιμένες της Ελλάδος! Και η απόφαση να δοθεί το όνομα του Μάρκου Μαλλιαράκη συμπίπτει χρονικά με τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Γιατί όμως Μάρκος Μαλλιαράκης;

Τον Ιούνιο του 1821, με το ιστιοφόρο του, τον «ΛΕΩΝΙΔΑ» και 59 ψυχωμένους ναύτες, βοήθησε με δικά του εφόδια και έξοδα τους Κρητικούς, που απειλούνταν από τον εχθρό. Αυτός ήταν ο Κασιώτης καπετάνιος Μάρκος Μαλλιαράκης, τον αποκαλούσαν και ξανθό Απόλλωνα γιατί ήταν παλικάρι ψηλό και ιδιαίτερα όμορφος. Υπήρξε συνεργάτης του ναυάρχου Θ. Κανταριτζή και από τις πρώτες ημέρες της Επανάστασης βρέθηκε στις επάλξεις του Αγώνα.

Την επόμενη χρονιά, Ιούλιο του 1822, από τον έπαρχο Κάσου, έγινε ο «φροντιστή της θάλασσας», ασχολήθηκε έτσι με τα πολεμικά πλοία της επαρχίας και με το έργο των λιμεναρχείων. Ενώ το Μάιο του 1823 πήρε τη θέση του Κ. Γκίνη.

Ο Μάρκος Μαλλιαράκης έγινε Έπαρχος Καρπάθου και από αυτή τη θέση οργάνωσε τόσο τη διοίκηση, όσο και την άμυνα του νησιού, ενώ εκείνη τη χρονιά αντιπροσώπευσε την Κάσο στη Β’ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος Κυνουρίας.

Το 1824, κατά την καταστροφή της Κάσου από τον Οθωμανικό στρατό και τον Τουρκοαιγυπτιακό στόλο, ήταν μαζί με τον Ιωάννη Γρηγοριάδη οι ηγέτες των Κασιωτών. Πιάστηκε αιχμάλωτος και όταν τον πήγαν μπροστά στον Χουσεΐν Μπέη αρνήθηκε την πρόταση να συμπαραταχτεί μαζί του και να του χαρίσει τη ζωή. Αναφέρεται ότι κατάφερε να λυθεί και να σκοτώσει τρεις Τούρκους πριν τον θανατώσουν στις 7 Ιουνίου 1824.