ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Λήψη μέτρων αντιμετώπισης ανεπιτήρητης και αδέσποτης βόσκησης - Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 55/2011

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Λήψη μέτρων αντιμετώπισης ανεπιτήρητης και αδέσποτης βόσκησης - Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 55/2011

Από το Πρακτικό της με αριθμό  05 / 2011 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. 

Αριθμός Απόφασης: 55/2011 

Θέμα:  Λήψη μέτρων αντιμετώπισης ανεπιτήρητης και αδέσποτης βόσκησης. Ορισμός κτηνοτροφικών και γεωργικών ζωνών. Ορισμός επιτροπών σύλληψης ανεπιτήρητων και αδέσποτων ζώων. 

Κάρπαθος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 28 του μηνός Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε Δημόσια  Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ύστερα από την από 24  Μαρτίου  2011 έγγραφη πρόσκληση  (αριθ. πρωτ. 2377) του Προέδρου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87). 

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας για τη συζήτηση του θέματος, διότι σε σύνολο 21 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  19 Δημοτικοί Σύμβουλοι  και απόντες 02, για τη Δημοτική Κοινότητα παρέστη ο αντιπρόεδρος Βιτώρης Ιωάννης  και επί συνόλου 09 Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων,  παρόντες είναι 07 και απόντες 02 :  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ    ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΔΗΜΟΥ    ΚΑΡΠΑΘΟΤ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

 1. Ορφανός Νικόλαος 
             
 1.  Χαροκόπος Ιωάννης 
                            Παραγιός Ιωάννης   
 1. Δήμαρχος Γεώργιος  
                          Λάμπρος Ηλίας 
 1. Νισύριος Γεώργιος 
             
 1. Χριστοδούλου Μαρία 
                           
 1. Χατζηκουτσός Γεώργιος 
             
 1. Σαϊτης Εμμανουήλ 
             
 1. Διακονής Βασίλειος 
             
 1. Σπανός Μιχαήλ 
             
 1. Σπανός Νικόλαος 
             
 1. Σπανομανωλής Εμμανουήλ 
             
 1. Γεργατσούλης Γεώργιος 
             
 1. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 
             
 1. Κοσμάς Ιωάννης 
             
 1. Ρουσσάκης Νικόλαος 
             
 1. Ανδρέου Νικόλαος 
             
 1. Μηνατσής Ιωάννης 
             
 1. Πύργου Αλεξανδρίνα 
             
 1. Αλεξίου Ηλίας 
             

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

               —-                                                    Χαλκιάς  Ιωάννης        Πρόεδρος  Δημ.  Κοινότ.  Πηγαδίων 

(παρέστη για τη δημοτική κοινότητα ο Αντιπρόεδρος Βιτώρης Ιωάννης)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ   ΤΟΠΙΚΩΝ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1. Λαμπρινός   Εμμανουήλ 
ΑΠΕΡΙΟΥ       

Ορφανός  Βασίλειος 

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 
 1. Σπανός   Γεώργιος 
ΜΕΝΕΤΩΝ        Χαλκιάς  Εμμανουήλ  ΣΠΟΩΝ 
 1. Κωνσταντινίδης  Ιωάννης 
ΠΥΛΩΝ       

 

 
 1. Πατσουράκης   Μηνάς 
ΑΡΚΑΣΑΣ       

 

 
       5. Παπαηλίας Ηλίας  ΟΛΥΜΠΟΥ           
       6. Μαντινάος Κωνσταντίνος  ΟΘΟΥΣ           
      7. Κατσάνη Άννα  ΒΩΛΑΔΟΣ           

 

 

Για τις τοπικές κοινότητες Μεσοχωρίου και Σπόων παραβρέθηκαν τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων Σαρρή Σταματίνα για το Μεσοχώρι και Διακολιός Μιχαήλ για τα Σπόα. 

Παρόντος  του  Δημάρχου Καρπάθου  κ. Μιχαήλ  Φ. Χανιώτη και  αφού  παραβρέθηκε  ο  Υπάλληλος  του  Δήμου, κ. Χαροκόπος Νικόλαος για  την τήρηση  των  πρακτικών, ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Θ Νισύριος διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας.  

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο Γεώργιο, αντιδήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 

« Όπως γνωρίζετε, η αδέσποτη και ανεπιτήρητη βόσκηση πομενικών και λοιπών ζώων στη νήσο Κάρπαθο έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια και έχει φτάσει σε βαθμό ανεπίτρεπτο, απαράδεκτο και   αδικαιολόγητο.  

Καταστροφές και ανεπανόρθωτες ζημίες συντελούνται καθημερινώς σε δενδροκομικές και γεωργικές καλλιέργειες, ζώα κυκλοφορούν σε κατοικημένους χώρους και δημοτικούς και Επαρχιακούς δρόμους ανεπιτήρητα και αδέσποτα και οι κτηνοτρόφοι κατά την πάγια τακτική τους επιρρίπτουν την ευθύνη σε όλους τους άλλους εκτός του εαυτού τους.  

Η  υποστελέχωση της αγροφυλακής στο νησί μας (δύο αγροφύλακες) και η έλλειψη μηχανοκίνητης υποστήριξης της,  δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για βελτίωση και καλυτέρευση της κατάστασης.  

Με αφορμή τα ανωτέρω και επ ευκαιρία της νέας αρχιτεκτονικής στην Αυτοδιοίκηση, δηλαδη την μετάβαση από το πρόγραμμα « Καποδίστριας» στο πρόγραμμα « Καλλικράτης», θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια νέα αρχή και στο θέμα της αντιμετώπισης του προβλήματος της αδέσποτης και ανεπιτήρητης βόσκησης.  

Στείλαμε λοιπόν επιστολή προς όλες τις τοπικές κοινότητες του δήμου μας καθώς και στην δημοτική κοινότητα Καρπάθου , ζητώντας τον επαναπροσδιορισμό των βοσκοτόπων στις περιφέρειες δικαιοδοσίας τους καθώς και τον ορισμό επιτροπής σύλληψης ανεπιτήρητων και αδέσποτων ζώων.  

Στην ίδια επιστολή επισημάναμε ότι οι επιτροπές θα πρέπει να απαρτίζονται από πέντε τουλάχιστον μέλη , γνωρίζοντας εκ των προτέρων αλλά και από την πράξη ότι ολιγομελείς επιτροπές είναι αδύνατον να φέρουν σε πέρας τέτοιο εγχείρημα. Ο αριθμός είναι ενδεικτικός και δύναται να  διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες της κάθε κοινότητας, αλλά μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Επίσης θεωρούμε ότι σε περίπτωση που μια κοινότητα για πολλούς και διαφόρους λόγους αδυνατεί να οργανώσει επιτροπή σύλληψης των εν λόγω ζώων να μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιτροπή ετέρας τοπικής ή δημοτικής κοινότητος μετά από συνεννόηση και συναίνεση με τα μέλη της ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν με μεμονωμένα μέλη προερχόμενα από επιτροπές διαφορετικών κοινοτήτων και ποτέ από άτομα που δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Η ενεργοποίηση των επιτροπών γίνεται πάντοτε με ευθύνη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και ποτέ χωρίς την συγκατάθεση των και με προηγούμενη συνεννόηση για την ημερομηνία της εξόρμησης , ακολουθώντας τις αρίθμ. 6/2003 και 2036/05 γνωμοδοτήσεις του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου και έχοντας υπ όψη τις αρίθμ. 105/2003 και 97/20-3-2009 απόφασεις  του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δωδ/σου.  

Έχοντας λοιπόν υπ όψη το περιεχόμενο και την πρόθεση των ανωτέρω εγγράφων, την μέχρι σήμερα σχηματισθείσα αλληλογραφία σχετική με το θέμα (αποφάσεις Δημοτ. Συμβουλίου),  αλλά και την κείμενη νομοθεσία, ως επίσης και την αρίθμ. 719/2001 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  το άρθρο 277 παρ. 1 του ν.δ. 86/69 τα άρθρα  1081-1092 του Αστικού Κώδικα, τον Ν.1197/81 , άρθρα 1 και 8, του Ν.Δ.  3030/1954,  προτείνουμε να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία. 

 1. Όλα τα αιγοπρόβατα που συλαμβάνονται από την επιτροπή σύλληψης παραδίδονται στον πρόεδρο της κοινότητας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του,  αφού συνταχθεί « έκθεση σύλληψης ζώων από ιδιώτη (επιτροπή)» και μετά ακολουθεί η εκποίηση των,  σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.( Από το άρθρο 80 του Ν.Δ.  3030/1954 φαίνεται ότι είναι δυνατή η σύλληψη, φύλαξη,εκπλειστηρίαση και θανάτωση ζώων καθώς και η πληρωμή συλλήπτρων και η αυξομείωση αυτών), 
 2. Οι συλλήψεις ανεπιτήρητων και αδέσποτων ζώων γίνονται μόνον μέσα σε γεωργικές εκτάσεις , δημόσιους δρόμους ,κοινόχρηστους και κατοικημένους χώρους .Ουδέποτε  έξω από αυτές εκτός ορισμένων περιπτώσεων (αναδασωτέων εκτάσεων κ. λ. π. )που δεν είναι του παρόντος. ( Δικαίωμα συλλήπτρων παρέχεται μόνον δια τα συλαμβανόμενα ζώα εφ όσον κατελήφθησαν ταύτα παρανόμως βόσκοντα ή περιπλανώμενα άνευ ποιμένος ή οδηγού εις τόπους όπου δύναται να προξενήσωσι ζημίας.Γεν. εις.ΑΠ 98/35). 
 1. Όσα από τα συλληφθέντα ζώα φέρουν σήμανση (χαραή,ενώτια) και αφού διαπιστωθεί και ειδοποιηθεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς  ο ιδιοκτήτης τους, τα παραλαμβάνει,  αφού πρώτα πληρώσει 45 ευρώ για κάθε ζώον . ( το ποσόν αυτό ελήφθη κατ’ εκτίμηση από τον εισηγητή που στηρίχθηκε σε παρατηρήσεις του σε προγενέστερους πλειστηριασμούς αιγοπροβάτων).  Από το ποσόν αυτό τα 2/3  θα διατίθενται ως αμοιβή της Επιτροπής Σύλληψης και το 1/3 θα κατατίθεται στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων για αποζημίωση των ζημιών που προξενήθησαν  από τα συλληφθέντα ζώα , μετά από αίτηση του ζημιωθέντος στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου (άρθρο 80 παρ.1 και άρθρο  74 του Ν. 3030/54) ή μετά από μήνυση του αγροφύλακα, δασοφύλακα, προέδρου της κοινότητας ή οποιουδήποτε ιδιώτη (άρθρο 1 και 8 του Ν.1197/81) και πάντα μετά από απόφαση δικαστηρίου.(. Το άρθρο 127 του ν. δ.  3030/54 ορίζει ότι , όταν ο εξουσιαστής είναι άγνωστος η αποζημίωσης καταβάλλεται εκ του εκπλειστηριάσματος των ζώων άτινα επέφερον την ζημίαν).   Συντάσσεται « έκθεση απόδοσης συλληφθέντος ζώου» , κάτω ακριβώς από την « έκθεση Σύλληψης ζώων» και  υπογράφεται από τον παραλαβόντα ιδιοκτήτη και από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

           Επίσης υποβάλλεται μήνυση εναντίον του ιδιοκτήτη από  τον αγροφύλακα εάν είναι παρών ή από την            αστυνομία ή από τον δασοφύλακα ή  τον πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας σε περίπτωση              που κανένας από αυτούς δεν είναι παρών για όλες τις ζημίες που προξενήθησαν  στην περιοχή                            σύλληψης και ταυτόχρονα ειδοποιεί εγγράφως την  κτηνιατρική Υπηρεσία  για την παράβαση και για               τις δικές της περαιτέρω ενέργειες. Η μήνυση μπορεί να γίνει και προφορικά στο αγροφύλακα,                            αγρονόμο, αστυνομία , στον δασοφύλακα εάν πρόκειται για δασική παράβαση.

 1. Εάν ο ιδιοκτήτης αρνηθεί να παραλάβει το ζώο που έχει την σήμανση που δήλωσε ο ίδιος (χαραή ή ενώτια)  ή δεν πληρώνει το ανωτέρω ποσό των 45 ευρώ,  τότε συντάσσεται « έκθεση απόδοσης συληφθέντος ζώου», υπογράφεται από τα μέλη του πλειστηριασμού και κάτωθεν της ένδειξης « Ο Παραλαβών» αναγράφεται « Ηρνήθη να υπογράψει». Έπειτα  εκποείται και σφαγιάζεται το ζώο  και ακολουθείται η διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου. Τα ενώτια παραδίδονται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία με έκθεση παράδοσης και παραλαβής . ( από το άρθρο 15 του από 19-12-55  Διατάγματος φαίνεται ότι είναι δυνατή η εκπλειστηρίαση ζώων ή πτηνών όταν ο κάτοχος δεν καταβάλλει τα έξοδα σύλληψης,φύλαξης και διατροφής ή δεν εμφανίζεται να τα παραλάβει ). 
 2. Για όλα τα υπόλοιπα ζώα  που δεν έχουν σήμανση προκρίνεται η λύση της εκπλειστηρίασης , ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία . Σε περίπτωση όμως που εκπλειστηριασθούν σφαγμένα θα πρέπει να υφίστανται υποχρεωτικά τον αναγκαίο κρεοσκοπικό έλεγχο.  
 3. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το ζώο δεν αξίζει το ποσόν των 45 ευρώ και κανένας δεν λαμβάνει μέρος στην διαδικασία της εκποίησης του, τότε  διατίθεται κατά την κρίση της επιτροπής ( άρθρο 1082 του Α.Κ). (μάλλον με χαμηλότερη τιμή που μοιράζεται αναλογικά όπως παραπάνω). Σε περίπτωση που υπάρχει ολική απαξιωση τότε διατίθεται κατά την κρίση της επιτροπής.
 4. Ο χρωματισμός των ζώων με μπογιά διαφόρων χρωμάτων δεν αποτελεί «σήμανση», καθότι δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Τούτο επιβεβαιώνεται και από το αρίθμ. 7/06-04-2005 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν, 2839/00, μετά από προσφυγή κτηνοτρόφου κατά της αρίθμ. 70/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου.  Σύμφωνα με τον νόμο 248/14 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2538/97 επιβάλλεται πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του ποιμνίου που δεν φέρει σήμανση από 1000 ‘εως 30000 ευρώ, από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία εφ όσον βέβαια της σταλεί η σχετική καταγγελία. 
 5. Δεν συντρέχει πλέον λόγος δημιουργίας χώρων και υποδομών φύλαξης των αδέσποτων ζώων σε κάθε δήμο διότι τα ζώα αυτά δύνανται να εκπλειστηριάζονται ή υπόκεινται σε σφαγή άμεσα χωρίς προηγούμενη φύλαξη μιας και το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων έχει οξυνθεί ακόμα περισσότερο σήμερα από ποτέ. (Η αριθμ. 2036/2005  γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου).
 6. Ο πλειστηριασμός γίνεται από τον πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας στην περιφέρεια του οποίου έγινε η σύλληψη παρουσία και των υπολοίπων μελών του συμβουλίου του ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν με την παρουσία δύο δημοτών,κατοίκων της αντίστοιχης κοινότητας. Συντάσσεται πρακτικό δημοπρασίας για κάθε ζώο χωριστά  και υπογράφεται από τους ανωτέρω.
 7. Το ποσόν του πλειστηριάσματος που αναλογεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατατίθεται την επομένη εργάσιμη μέρα από την δημοπρασία με ευθύνη του προέδρου της δημοπρασίας , ενώ το υπόλοιπο δίδεται στην επιτροπή σύλληψης ευθύς μετά το πέρας της δημοπρασίας. 
 8. Εάν ένα ζώο δεν έχει σήμανση , όμως διεκδικείται από κάποιον ιδιώτη που ισχυρίζεται ότι είναι δικό του, τότε ακολουθούμε την διαδικασία των ζώων με σήμανση, σύμφωνα με την αρίθμ. 719/2001 απόφαση του Ν.Σ του Κράτους που λέει ότι τα ζώα αυτά εξακολουθούν να προστατεύονται από τον Ν.1197/81. Εάν όμως προκαλούν αγροζημίας τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 277 του ν.δ.86/69 και οι διατάξεις του άρθρου 1 και 8 του ν. 1197/81 , δηλαδή πλειστηριασμός και μήνυση. 
 9. Εάν δύο ή περισσότεροι υπστηρίζουν ότι ένα ζώο που δεν έχει σήμανση είναι δικό τους , τότε ακολουθούμε την διαδικασία της εκπλειστηρίασης. 
 10. Υποδείγματα εκθέσεων σύλληψης και απόδοσης ζώων ,πρακτικών δημοπρασίας και έκθεση επίδοσης  και παραλαβής ενωτίων θα εκτυπωθούν και σταλούν στην κάθε κοινότητα. 
 11. Στο τελικό ποσό που θα προκύψει από την εκποίηση ενός ζώου θα προστίθεται πάντοτε και ο αναλογούν Φ. Π. Α.  

Β. Ο καθορισμός των βοσκοτόπων γίνεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου μετά από σύμφωνη γνώμη των συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο   84 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 παρ. 4β του Ν.2539/97,   η δε εισαγωγή του κτηνοτρόφου στις βοσκές με έγγραφη άδεια του Δημάρχου στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των ζώων , η θέση της εγκατάστασης και ο αριθμός του διπλοτύπου εισπράξεως του δικαιώματος βοσκής  σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Β. Δ. 24/58.  Πουθενά στην κείμενη νομοθεσία δεν αναφέρεται ότι πρέπει να προσκομισθούν άλλα επιπρόσθετα δικαιολογητικά, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι είναι κακό να προσκομισθούν εφ όσον υπάρχουν,  όπως π. χ. τιμολόγια αγοράς των ζώων, ότι πρέπει να φέρουν ενώτια, να έχουν μητρώο κ.λ.π .και τούτο επιβεβαιώθηκε και με την αρίθμ. 18/26-4-2010 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 στην οποία προσέφυγε κτηνοτρόφος της περιοχής μας κατά της αριθμ.348/09 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου και της αρίθμ. 572/10 απόφασης του Γ. Γ/ Π. Ν. Αιγαίου.  

Με το αριθμ. 598/21-1-2011 έγγραφο μας ζητήσαμε από την  Δημοτική και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας,  να μας ορίσουν εκ νέου,  τις ποιμενικές ζώνες των περιφερειών τους,  μέσα στις οποίες θα εισαχθούν τα ποιμενικά ζώα για βόσκηση. Το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3030/1954 ορίζει ότι « Αι υπό των κοινοτικών συμβουλίων εκδιδόμενες αποφάσεις αι ρυθμίζουσαι την χρήσιν  των κοινοτικών βοσκοτόπων , αρμοδίως εγκρινόμεναι και δεόντως δημοδιευθείσαι επέχουν θέσιν αγρονομικής διατάξεως. (Αφού εγκριθούν πρώτα από το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά  από το  Αγρονομικό Συμβούλιο, άρθρο 65 παρ 1 του ανωτέρω νόμου).  και οι οποίες έχουν ως εξής¨  

 1. Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου. Απόφαση 3/2011    

Α) Περιοχή Πατέλλα. Από περιοχή « Αγιος Πέτρος» μεχρι τις περιοχές « Λαρνιώτισσα», « Βαργάρα», « Καλή Αλυκή»,και « Όρος»..  

Β) Περιοχή Αρδάνι. Από περιοχή « Βαθυπόταμος» μέχρι περιοχές « Πατέλλα», « Σάνταλο»,πηγή περιοχής « Μέρτος» και « Άγιος Πέτρος». 

Γ) Περιοχή « Αλμυροπόταμος». Από περιοχή Χειμάρρου « Αλμυροπόταμος» μέχρι περιοχές « Λια», « Γιτσιλά», « Αϊ Γιάννη», « Λιναρά» και ποταμού στην περιοχή « Πνίμα».  

Δ) Στη ζώνη 150 μέτρων πάνω από τον Επαρχιακό δρόμο Καρπάθου-Απερείου απαγορεύεται η βόσκηση.  

Το εμβαδό του βοσκήσιμου χώρου είναι 4700 στρέμματα .   

Βοσκοϊκανότητα = ΜΖΠ επί 10 στρέματα. 

Ένα αιγοπρόβατο είναι το 0,15 της ΜΖΠ., δηλαδή η Μονάδα Ζωϊκής Παραγωγής είναι περίπου 7 αιγοπρόβατα. 

 

Τοπική Κοινότητα Απερείου.  Απόφαση 2/2011 

Καθορίζονται οι απαγορευμένοι χώροι βοσκής εντός της περιφέρειας της τοπικής Κοινότητας Απερείου ως εξής: 

 1. Εντός του οικισμού Απερείου, από Νταμάρι Κλυμπήθρας έως κορυφογραμμή Κρασσά και Βαλσαμόνερο μέχρι Άγιο Αντώνιο. Ο περιφερειακός δρόμος αριστερά των γηπέδων , δρόμος προς Αχάττα μέχρι ποταμό στο Ποτιστό, Λέντια και μέχρι την διασταύρωση του Επαρχιακού δρόμου Απερείου-Σπόων.  
 1. ΜΥΡΤΩΝΑΣ:  Η περιοχή που κλείνεται δεξιά μέσα από τον Επαρχιακό δρόμο προς « Κυρά Παναγιά» μέχρι τους « Αφεντικούς Λώρους», δρόμος  προς « Κομπιές». 
 1. ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ: Η περιοχή που κλείνεται δεξιά από δρόμο προς Κ. Παναγιά προς Παραούϊ, προς Μαρτή μέχρι τον Επαρχιακό δρόμο προς Σπόα, κάτω παραλία, παλιός δρόμος προς Κατώδιο, πίσω Παναγία, ανεβαίνουμε παλιό δρόμο προς Κατώδιο, δρόμο Κυράς Παναγιάς άσφαλτο και κλείνουμε μέχρι την δεξαμενή της Κυράς Παναγιάς. 
 1. ΚΑΤΩΔΙΟ: Δεξιά από το « Καμάρι», δρόμος προς Κάτω Λάκκο, Μακρύς Γιαλός, και κλείνουμε στην πλατεία του Αγ. Παντελέήμονα.  
 1. ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Δεξιά ο δρόμος προς Δεξαμενή, Αγία Αναστασία, κτήματα Μ. Ασπράκη, Μ. Πελεγρίνη, Μ. Οικονομίδη και κλείνει στο δρόμο Κατωδίου. 
 1. ΣΤΑΥΡΙ: Η περιοχή που περικλείεται από τα κτήματα Β. Πολεμικού, ο παλιός δρόμος προς τα αγροκτήματα Ν.Πρεάρη, Μ.Λαμπρινού, Κ. Πρωτόπαπα μέχρι τον Αρχιστράτηγο.  
 1. ΑΗΣ ΘΩΡΟΣ: Από δρόμο προς Άη Θώρο δεξιά στο κτήμα της Πόπης Λάμπρου, Εμμ. Χριστοδουλάκη, Σεβαστής Λογοθέτη, Γεωργίου Λιονταρή,Β. Μαυρολέων στα Αθά στα κτήματα Νικολάου Μπέρτου, Εμμανουήλ Μιχαηλίδη. Στο Ποτιστό, ανεβαίνει στο Καπίρι, κορυφογραμμή Καπιριού, Σχάρα,Ξενέφαμα, μέχρι τον Επαρχιακό δρόμο στους Πλάκους.  
 1. ΙΝΙΑ: Δρόμος Σπυλιανή, κτήμα Φωτεινής Σαρρή, δρόμο προς  Άγιο Γεώργιο, Φαραού,κτήμα Νικ.Μπέρτου. Η περιοχή προς Εκκλησιάς Κάμποι, Υψιλοί,μέχρι το Κούρι όπου φθάνουν τα όρια της Κοινότητας Απερείου, Άλι, Λειά, Αλμυροπόταμο, επιτρέπεται η βοσκή μόνο με την συγκατάθεση των ιδιοκτητών και μόνο με επιτήρηση των κτηνοτρόφων. 
 1. ΒΡΟΝΤΗ: Στη περιοχή Βρόντη μετά το ποτάμι πλησίον Μιχαήλ Φελλουζή μέχρι τον Αλμυροπόταμο απαγορεύεταιη βόσκηση λόγωτουριστικής περιοχής και μέχρι την κορυφή στην Καλλίπολη και επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας των ιδιοκτητών και με επιτήρηση των κτηνοτρόφων. 
 1. Ο δρόμος από βενζινάδικο Παχούντη μέχρι Απέρι , δεξιά και αριστερά επιτρέπεται μόνο με την συγκατάθεση των ιδιοκτητών και με επιτήρηση από τους κτηνοτρόφους.                                                                                                         Το εμβαδό του βοσκήσιμου χώρου είναι 5500 στρέμματα. 

 

Τοπική Κοινότητα Βωλάδος. Απόφαση 2/2011 

Γεωργικές ζώνες καθορίζονται ως εξής:  

Α) Η ζώνη των αμπελιών της περιοχής « Πίνι», η οποία περικλείεται εντός των κάτωθι ορίων: Αρχίζει από την « Ντιά» προχωρεί όψες-όψες της « Μέσης το Σκαλί» του « Φώτου τις Αχλαδιές» στα κάτω σπίτια,  να πάει στου « Μιχελιού το χανδάκι», άνω μέρος του χωραφιού Γεωργίου Μικροπανδρεμένου, να πάει στης « Μανιούενας το Ακρί» , να κατεβεί το « Αλωνάκι», λούκι-λούκι στις αστυβιές, όπως κλείνουν τα όρια Απερείου, « Σικουνάϊ» και ακολουθεί τα όρια Απερείου δρόμο-δρόμο, « Κορακόπετρα» να κατέβει το ρέμα μέχρι το κτήμα Χατζηνικήτα, να έλθει στο κάτω μέρος του κτήματος Μιχαήλ Χριστοδουλάκη, να ανεβεί τον αγριλλό, «Τσούλακα», ευθεία γραμμή Κουρούπι, να ακολουθήσει τα όρια του Όθους να φθάσει στην « Μέλλουρα», « Τσιγκουνάκι», όπως χωρίζουν τα όρια Βωλάδας-Όθους μέχρι την « Ντιά», από όπου και άρχισε.  

 

Β) Η ζώνη των αμπελιών της Λάστου, η οποία περικλείεται εντός των κάτωθι ορίων: Αρχίζει από το»Συκήνι», προχωρεί στο « Καμένο Ακρί», του Γιάννη Κωσταντή την ρίζα,του Μανώλη Χαλκιά τον σταύλο, του Αθανασίου Βογιατζηδάκη τον σταύλο,προχωρεί ευθεία προς του Μανώλη Βασιλάκη τον σταύλο, ευθεία προς την κόκκινη πέτρα, να πάει γύρω από το αμπέλι του Ηλία του Ασημόγλου, πέρα του Βαρδαούλη το ακρί , να φτάσει στο « Συκήνι», από όπου και άρχισε.  

Το εμβαδό του βοσκήσιμου χώρου είναι 12700 στρέμματα. 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΩΝ  Απόφαση 3/2011 

ΟΙ βοσκήσιμοι χώροι να παραμείνουν οι ίδιοι όπως έχουν οριστεί με την απόφαση 10/2003 του τότε Τοπικού Συμβουλίου, 

Χώροι γύρω από τον οικισμό των Πυλών ,μέσα στους οποίους θα απαγορεύεται η βόσκηση καθ όλη την διάρκεια του έτους , καθορίζονται ως ακολούθως. 

Ξεκινώντας ανατολικά του οικισμού από την θέση «Ίχτια» και κάτω από τις όψεις όπου φαίνεται ο οικισμός Πυλών , να πάει προς βορρά έως τις όψεις « Κυμαριάρικα». Από εκεί ευθεία και πάνω από τις ιδιοκτησίες Μαρίας Κουτσοδόντη, στη θέση « Αντρά Λώρος», Αθηνάς Πάχου, και Νικολάου οικονομίδη στη θέση « Κεραμί». Από εκεί ευθεία στη θέση « Σημαντούρα» πάνω από τον αγωγό ύδρευσης, να πάει ευθεία πάνω από ιδιοκτησία Μηνά Σκούλλου στη θέση « Μαστιχάρια», να πάει ευθεία στη θέση « Πλημέλλια»πάνω από την ιδιοκτησία Σοφίας Κωνσταντινίδη και πάνω από ιδιοκτησία Γεωργίοο Μαυρολέων στη θέση « Κάμπος». Από εκεί και Βόρεια του οικισμού ευθεία στην πηγή « Καμάρια» και από εκεί στο ρέμα « Αρχαγγελίτης», να κατέβει ρέμα-ρέμα στη θέση « Αρχαγγελίτης», έξω και κάτω από ιδιοκτησία Μαρίας Μιχαήλ Μαστρολέων, να πάειευθεία στο ύψωμα « Μουτσούνι»στη θέση « Ψείρα» και ευθεία στις όψεις Μηνά Ι. Πατσουράκη στη θέση « Σκαφιωπό». Από εκεί να πάει κάτω και έξω από ιδιοκτησίες Κων/νου Μαλαγαρδή, Μαρίας Φουντή και Ιωάννη Εμμ. Οικονομίδη και να ανέβει τον αγροτικό αυτοκινητόδρομο στη θέση « Ουλίσματα», Θεοχάρη Πραξούλη το κατέλλυμα και βόρεια αυτού έως το προς δυσμάς όριο της ιδιοκτησίας Θέκλας Χρυσούλη στη θέση « Στραδιά». Από εκεί ευθεία προς νότο έξω από το κτήμα ιδιοκτησίας Ευδοξίας Μιχαήλ Μαστρολέων στη θέση « Αρός» να πάει ευθεία στη θέση « Βαργάρας Ακρί», έξω και κάτω από ιδιοκτησία Ιωάννη Μπενέτα. Από εκεί ευθεία στη θέση « Αθυμίες» , έξω από Γεωργίου Μοστρή « Καρακαλλάτα» και κάτω από ιδιοκτησία Καλλιόπης Μιχαήλ Χαψή, να έλθει ευθεία στο αντλιοστάσιο ύδρευσης του Δημοτικού διαμερίσματος Πυλών προς ΔΥΣΜΑΣ έως τη θέση « Σίβρουλο» Γεωργίου Εμμ. Μαλιχουτσάκη. Από εκεί  ευθεία στη θέση « Κουτσουλά Ακρί» και ευθεία ΝΟΤΙΑ στη θέση « Κουφού» έξω και κάτω από ιδιοκτησίες Γεωργίου Καμαράτου και Γεωργίου Μουλλάκη και να πάει στον « Σχιστό Βώλακα». Από εκεί ευθεία στη θέση « Λαϊνά» κάτω από ιδιοκτησίες Ζωής Μιχαήλ Μαστρολέων και Θέκλας Χρυσούλη και κάτω από «Χρυσούλη Χάλαβρα» στη θέση «Μαντράκι» και κάτω από τις όψες , έως τη θέση «Κοιμητά» και να ανέβει στον σταύλο Άννας Κων/νου Παπουτσάκη στη θέση «Κεραμίλλα». Από εκεί ευθεία στη θέση «Σκόλοπας»κάτω από ιδιοκτησίες Ρένας Χάνουζα-Σκευοφύλακα και Βασιλείου Μουλλάκη.Από εκεί ευθεία στη θέση «Οφτό Ραχί» Μαρινίας Καλογεροπούλου ΝΟΤΙΑ του οικισμού και ευθεία στη θέση «Κιμαρούϊ»έξω και κάτω από ιδιοκτησίες Νικολάου Εμμ. Λυριστή, Νικολάου Μ. Σκούλλου, Ζωγραφίας Λαχανά και Μηνά Ι. Πατσουράκη και να πάει ευθεία στη θέση «Μισόουνο’»στον αγροτικό αυτοκινητόδρομο, έξω και κάτω από αυτόν, έως το ρέμα «Κατσιονάκι»και να ανέβει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ράχη-ράχη το ύψωμα «Ξερνού»,(Μοστρή Πλαούλα), έως τον Επαρχιακό δρόμο Πυλών-Όθους και προς Πυλές να ανέβει πάνω από ιδιοκτησία Νικολάου Χατζαντώνη στη θέση «Πλαανά» και να πάει ακολουθώντας τον αγροτικό αυτοκινητόδρομο να κλείσει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ του οικισμού στις όψες στη θέση «Ίχτυα».  

 

Το εμβαδό του Βοσκήσιμου χώρου είναι 8700 στρέμματα. 

 

                                ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΣΑΣ. Απόφαση 2/2011 

 

Καθορίζεται γεωργική ζώνη ως εξής: 

Από την νότια πλευρά από τις  θέσεις,  « Ανάβλοχος»-« Χαλιστήρια»,» «Απάνω ποταμός»- « ιδιοκτησία Μαζωνάκη»- « Φλέα» (ρέμα).  

Από την Βόρεια Πλευρά : από την θέση Άγιος Γεώργιος Φοινικίου-Πευκί-Πετρίδη γκρεμά- Αλωνάκι-Ανασκελάς – Ροπάδια –Άσπρο κρέμο-Ποταμία.  

Όλα τα άλλα μέρη του Δημοτικού μας διαμερίσματος είναι ελεύθερα να βόσκουν οι κτηνοτρόφοι μας καθ όλη την διάρκεια του έτους. 

                                      Το εμβαδό του βοσκήσιμου χώρου είναι 11100 στρέμματα. 

 

                          ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ . Απόφαση 7/2011 

Βοσκότοποι ορίζοντα: 

 1. Οι περιοχές Στηόϊ,Τσάμπα, Πλαούλες, Κορφάσια μέχρι φράκτη. 
 1. Η περιοχή Φράκτου Μαρμάρου μέχρι και Στενό. 
 1. Οι περιοχές Σκύες, Κορφάσια μέχρι δρόμο Πλατές Στράτες άνωθεν αμπελίου Μιχαήλ Ζωγραφίδη μέχρι Μούτσουνα,Κλείδωνας,Πετρώνας και άνωθεν σταύλου Ανδρέα Διάκου.  
 1. Περιοχή Ψιλές Κυμαρές, από Μούτσουνα, μύλο Χατζηβασίλη, μέχρι κτήμα Μιχαήλ Μαρούκλας, Ευαγγελίστρια, Λουμπάρδου,έναντι του οικισμού Ολύμπου.  
 1. Εις τον οικισμό Αυλώνας οι θέσεις Κασιακούενα και Πλαούλες  από αμπέλι  Ιωάννου Μπαλάνου, Εληά Κομνηνού, μέχρι κάτω ρίζα Παπά Λώρου έως κτήμα Ιωάννη Χιώτη και μέχρι όμοια Μιχαήλ Κολλυβά.  
 1.  Η θέση Πλατίολος , Νιάνη, Παναγιάς Πατούχες, Ακρίες μέχρι μάκελλον Αχορδέας. 

 

Το εμβαδό του βοσκήσιμου χώρου είναι 42100 στρέμματα 

 

                   ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΩΝ ΄. Απόφαση 6/2011 

Ποιμενική ζώνη ορίζεται όλη η εδαφική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας πλην της παρακάτω περιοχής που καθορίζεται ως γεωργική και ορίζεται ως ακολούθως: 

Από την θέση «Μιλάθα» όπου η εκβολή του ρέματος « Μερτόκοπος» να ακολουθήσει το ρεμα προς τα ανάντι μέχρι να συναντήσει τον Επαρχιακό δρόμο ΣΠΟΑ-ΟΛΥΜΠΟΣ (Δασική υδατοδεχαμενή). Από εκει να ακολουθήσει τον Επαρχιακό δρόμο προς νότο μεχρι την διαστάυρωση του με τον αγροτικό δρόμο στη θέση «Άσπρη Βολά», τον οποίο και ακολουθεί μέχρι τον «λαιμό»  της ίδιας θέσης. 

             Από τον «λαιμό Άσπρης  Βολάς» να ακολουθήσει την κορυφογραμμή προς τα ανάντι να φτάσει στην « κορυφή Χιονισμένης», «κορυφή εξωκλησίου  Πρ.Ηλία», «κορυφή Βουνάρου, Ασκάϊ Πέτρα» , κορυφογραμμή προς τα κατάντι  μέχρι την θέση «Πύργος», όπου οι ανεμόμυλοι. 

             Από την θέση « Πύργος», περικλείοντας όλα τα αγροκτήματα της περιοχής  να φτάσει  στους πόδας του βραχώδους υψώματος «Πλακάδια».Ακολουθεί τους πόδας όλων των βραχωδών υψωμάτων μέχρι το ρέμα « Κάμινας» το οποίο και ακολουθεί προς τα κάτω μέχρι την όψη  η στεφανά ή φρύδι του γκρεμού στη θέση «Νεκρός».  Περικλείει όλα τα φυτεμένα αγροκτήματα της περιοχής και καταλήγει στην θάλασσα. Από εκεί παραλιακά φτάνει στην αφετηρία της.  

                Ζώνη βοσκής οικοσίτων (βωϊδολειβαδα). Άρθρο 68 του Ν.Δ. 3030/1954/Α-244 περί Αγροφυλακής. 

                 Ορίζεται ως ζώνη « οικοσίτων», (βωϊδολείβαδο) το τμήμα της γεωργικής  ζώνης, άνωθεν του οικισμού της τοπικής μας κοινότητος που δεν είναι φυτευμένο,  

καλλιεργημένο ή πρόκειται να δεντροφυτευτεί μέσα στο έτος (δηλαδή οι χέρσες και οι εν αγραναπαύσει  εκτάσεις) και προσδιορίζονται  ως ακολούθως:  

                   Από την συμβολή του Επαρχιακού δρόμου ΣΠΟΩΝ-ΟΛΥΜΠΟΥ με τον αγροτικό δρόμο στη θέση  <Άσπρη Βολά> να τον ακολουθήσει μέχρι τον «λαιμό»  της ίδιας θέσης. Από εκεί να ακολουθήσει την κορυφογραμμή προς τα ανάντι  να περάσει την  «κορυφή Χιονισμένη» , «κορυφή εξωκλησίου Πρ.Ηλία», «κορυφή υψώματος Βούναρος , Ασκάϊ Πέτρα», κορυφογραμμή προς τα κατάντι να φτάσει μέχρι  την θέση «Πύργος» όπου οι ανεμόμυλοι. Από την θέση « Πύργος» να ακολουθήσει τον Επαρχιακό δρόμο μέχρι την συμβολή του  με τον αγροτικό  δρόμο της «Άσπρης Βολας», όπου και η αφετηρία. 

Το εμβαδό του βοσκήσιμου χώρου είναι 11900 στρέμματα.  

 

                                     ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ. Απόφαση 3/2011 

Αποφασίζει να παραμείνει ως έχει η ισχύουσα 25/1983 αγρονομική διάταξη με την οποία καθορίζονται οι γεωργικές ζώνες και η οποία έχει ως εξής.  

Τροποποιεί Την ισχύουσα υπ αρίθμ. 4/1965 αγρονομική διάταξη αυτού ως κάτωθι:  

                                                 Άρθρο 1° 

Καθορίζει γεωργικές ζώνες τις πιο κάτω φυτευμένες και πυκνοκαλλιεργούμενες εκτάσεις: 

Α) Πρώτη γεωργική ζώνη Λευκού περικλειόμενη μέσα στα εξής όρια : Από Χάντακα Κούρκας Λευκού να ανέβει αμαξιτή Κοινοτική οδό , να κατέβει κάτω τον διπλότοιχο κτήματος Πρωτοψάλτη , να συνεχίσει παραλιακό τοίχο του ίδιου κτήματος , να προχωρήσει σε βάθος του ποταμού 300 μέτρα , να γυρίσει κάτω τα συρματοπλέγματα Κων/νου Αντιμησιάρη , να προχωρήσει  τον παραλιακό τοίχο κτήματος Κωνσταντινίδη  , να γυρίσει πάνω το μέσα μέρος του ίδιου κτήματος , να ακολουθήσει την άνωθεν αυτού όψη , να προχωρήσει άνωθεν κτήματος Νικολάου Παραγιού, άνωθεν κτήματος Ευγενίας Πάχου, να συνεχίσει όψη Μωράες , αμαξιτή Επαρχιακή οδό μέχρι το ρέμα Συκινά, μέσα μέρος κτήματος Νικολάου Βασιλάκη, να ανέβει μέσα μέρος κτήματος Κων. Σαρρή, μέσα μέρος κτήματος Ιωάννου Ανδρεάδη , άνωθεν κτήματος Παύλου Κομνηνού, να συνεχίσει όψη Κάστρο, Μαγκαφούς Λάκκο, Μανωλάκη Εμμανουήλ Παραγιού, να συνεχίσει παλιό μονοπάτι, να ενωθεί αμαξιτή Επαρχιακή οδό άνωθεν κτήματος Παύλου Κομνηνού Κάψαλο, να την συνεχίσει μέχρι παρατηρητήριο,να γυρίσει το κάτω μέρος του επέξω κτήματος Νικολάου Κ. Λύκου, να ακολουθήσει τον παλιό αγροτικό δρόμο ¨Αλωνες, έξω από το κτήμα Γεωργίου Ν. Ρεΐση, να τον συνεχίσει να φτάσει ποταμό Καταφί, να τον ακολουθήσει να φτάσει θάλασσα Φροΐσι, να κλείσει Χάντακα, Κούρκα Λευκού.  

Β) Δεύτερη Γεωργική ζώνη « έξω γής»: Από το τήρημα Μέσα Λακκί, να ανέβει λού σκαλί , να συνεχίσει μέχρι πάνω μέρος κτήματος Μιχαήλ Ν. Ρεΐση, άνωθεν κτήματος Γεωργίου Μ. Χαροκόπου,να κατέβει όψη-όψη μέχρι τον αμαξωτό δρόμο προς Σπόα στον Αρό, να ακολουθήσει τον φράκτη μέχρι την ΄οψη Τρίος , Άη Επιφάνη , όψη Πλαδιού, μονοπάτι Μαύρη Πέτρα, πάνω από το κτήμα Εμμανουήλ Κουρουμπλάκη,να ανέβει την όψη να φτάσει μέχρι τον σταύλο Ιωάννη Ν. Χαροκόπου, να συνεχίσει τον δρόμο Ανάερο, άνωθεν κτήματος Νικολάου Παραγιού, ευθεία το πάνω μέρος κτήματος Κων/νου Πέρου, να κατέβει το πάνω μέρος κτήματος Βασιλείου Χαροκόπουνα ακολουθήσει τον ποταμό μέχρι δρόμο Αντίερμα, να γυρίσει πάνω μέρος κτήματος Αγάπης Παπαδοπούλου, να ακολουθήσει αγροτικό δρόμονα φτάσει κατέλυμα Διακομηνά, όψη Σουφούνια- όψη ΄Αρωα,να γυρίσει πάνω από τα αμπέλια Εριφίλιας να φτάσει ποταμόν Μοσιανά έξω από τους κήπους , να κατέβει Χάρκωμα απέναντι από το κτήμα Μαρίας Ν. Λύκου, θάλασσα, να κλε΄σει περάματα-τήρημα Μέσα Λακκί.  

Στις πιο πάνω γεωργικές ζώνες , απαγορεύεται καθ όλο το έτος η εισαγωγή, παραμονή,και βόσκηση πομνίων, επιτρεπομένης μόν της βοσκήσεως οικοσίτων ζώων επί ιδίων κτημάτων και εφ όσον αυτά οδηγούνται και επιτηρούνται καταλλήλως ή είναι δεμένα.  

Άρθρο 2°  

Καθορίζει τον τρόπο καλλιέργειας των δημητριακών όπως πιο κάτω:  

 1. Η σπορά θα γίνεται εναλάξ κατά διετία , αρχομένη από την Έξω Γή το έτος 1982-1983 σαν δεύτερο έτος, εις δε την περιοχή Λευκού από το έτος 1983-1984 σαν πρώτο έτος. 
 1. Η διάταξη του ανωτέρω παρόντος άρθρου αφορά τις περιοχές που βρίσκονται έξω από τα όρια των γεωργικών ζωνών που καθορίζονται με το άρθρο 1.  
 1. Στις ίδιες περιοχές , δηλαδή τις σπαρμένες , θα επιτρέπεται η εισαγωγή και βόσκηση πομνίων (αιγοπροβάτων)από 30 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους της σποράς.  

                                                     Άρθρο 3° 

Ο ποτισμός  των ποιμνίων θα γίνεται εις μεν την περιοχή Λευκού στις πηγές Ποτάλλι-Χάντακα, εις δε την περιοχή « Έξω Γης» στις πηγές Κουκουαρά και Μοσιανά. 

                                                           

                                                         Άρθρο 4° 

Κάθε προηγούμενη Αγρονομική Διάταξη καταργείται με την παρούσα . 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.. Αριθμό35/1983.  

Το εμβαδό του βοσκήσιμου χώρου είναι   10300    στρέμματα.  

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΥΣ. (Χωρίς Απόφαση).  

Το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω μη λήψης απόφασης από την τοπική κοινότητα ,  αποφασίζει να διατηρήσει τους ίδιους βοσκοτόπους που είχαν ορισθεί με την αρίθμ. 1/1996 απόφαση της τότε Κοινότητος Όθους,και εν συνεχεία με την αρίθμ. 10/2003  οι οποίες ορίζουν  τα εξής:  

Οι βοσκήσιμοι  τόποι της κοινότητας είναι: οι περιφέρειες Εΰροι, Κραμπάς, Ρίχτυ, Καρβουνόλακος, Αη Λιάς, Μέλλουρα,Βάτοι, Βαουλίτης, Τσιγκουνάκι, Αφούρι, Ρομάνι, γνωστών ορίων και εκτάσεων , οι οποίες αφήνονται στους δημότες για βοσκή των ζώων,  σύμφωνα με τον νόμο. (Απόφαση 1/1996). 

Με την αρίθμ. 10/2003 απόφαση , προτείνει να τηρεί τους νόμους και τα όρια που έχει θέσει το προηγούμενο συμβούλιο. Απαγορεύεται από την τοποθεσία Χειμενιάρη έως Άλι και προς περιφέρεια ΒΑΣΣΩΝ , Αγ. Γεωργίου ανατολικά μέχρι Κόκκα και βόρεια Φουρνί.  

Το εμβαδό του βοσκήσιμου χώρου είναι 4500 στρέμματα.  

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΤΩΝ. Απόφαση       /2011. 

Ορίζει βοσκότοπους τις περιοχές Χώμαλη, Χεράμους, Σκάφη, Άσπρα Κεφάλια, Μούσουρα, Κουρουκλός, Μπάελα, Δυό Βουνιά. 

Το εμβαδό του βοσκήσιμου χώρου είναι  31400 στρέμματα.  

Γ. Με την ίδια ανωτέρω επιστολή ζητήσαμε και τον ορισμό επιτροπών σύλληψης των ανεπιτήρητων και αδέσποτων ζώων και οι οποίες έχουν ως εξής. 

 1. Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου. Απόφαση 2/2011

Δεν συγκρότησε Επιτροπή. 

 1. Τοπική Κοινότητα Ολύμπου. Απόφαση 7/2011 

    Προτείνει τους: α)Κανάκης Παύλος του Βασιλείου β) Καρελλάς Νικόλαος του Αντωνίου γ) Πρωτόπαπας Κων/νος του Μιχαήλ δ) Χηράκης Μιχαήλ του Ανδρέα ε) Χηράκης Βασίλειος του Ανδρέα.  

 

 1. Τοπική Κοινότητα Απερείου. Απόφαση 2/2011 

Προτείνει τους α) Γεώργιο Παπανικήτα,β) Ηλία Σκούλλο, γ)Εμμανουήλ Βαρδαούλη, δ)Μηνά Φουντή, ε)Νικόλαο Παπανικήτα και στ)Νικόλαο  Διακομανώλη.  

 

 1. Τοπική Κοινότητα Βωλάδος. Απόφαση 2/2011.  

Προτείνει τους: α) Βαρδαούλη Βασίλειο του Εμμανουήλ β) Βαρδαούλη Μιχαήλ του Αντωνίου γ) Πελεχρίνη Αθανάσιο του Ηλία.  

 

 1. Τοπική Κοινότητα Μεσςοχωρίου: Απόφαση 3/2011 

Προτείνει τους: α) Βαρδαούλη Εμμανουήλ, β) Γεργατσούλη Νικόλαο γ) Δήμαρχο Κων/νο.  

 

 1. Τοπική Κοινότητα Σπόων. Απόφαση 6/2011. 

Προτείνει τους: α) Δήμαρχο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, β)Γεργατσούλη Νικόλαο του Εμμανουήλ γ) Βαρδαούλη Εμμανουήλ του Ηλία.  

 

 1. Τοπική Κοινότητα Πυλών.  Απόφαση 3/2011. 

Προτείνει τους: α) Ζαμαλή Ιωάννη του Νικολάου β) Κωνσταντινίδη Μηνά του Εμμανουήλ, γ) Κωνσταντινίδη Εμμανουήλ του Μ ηνά.   

 

 1. Τοπική Κοινότητα Όθους. (Δεν λήφθηκε απόφαση). 

Δεν συγκροτήθηκε επιτροπή. 

9) Τοπική Κοινότητα Αρκάσας. Απόφαση 2/2011.  

Προτείνει τους : α) Μαζωνάκη Γεώργιο, β) Γεραπετρίτη εμμανουήλ, γ) Φράγκο Ηλία και αναπληρωματικά μέλη τους α) Πύλιαρη Εμμανουήλ και β) Ντάκο Θωμά.  

 1.  Τοπική Κοινότητα Μενετών . Απόφαση 2/2011.  

Δεν συγκρότησε επιτροπή σύλληψης.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Μετά από τα παραπάνω εισηγούμαστε και προτείνουμε  

Α) την έγκριση του ορισμού των κτηνοτροφικών και γεωργικών ζωνών ως ακριβώς ορίσθησαν από την Δημοτική και τοπικές κοινότητες του Δήμου μας. 

Β) Την έγκριση της συγκρότησης των επιτροπών σύλληψης των ανεπιτήρητων και αδέσποτων ζώων και  

Γ)την έγκριση των προτεινόμενων μέτρων και τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεπιτήρητης και αδέσποτης βόσκησης ως ανεπτύχθησαν στην εισήγηση. 

Μετά από διαλογική συζήτηση, το ΔΣ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 1. Εγκρίνει τη λήψη των αναφερόμενων στην εισήγηση του κ. Δημάρχου για την αντιμετώπιση της ανεπιτήρητης και αδέσποτης βόσκησης 

Ορίζει τις γεωργικές και κτηνοτροφικές ζώνες όπως αυτές προτάθηκαν από τη δημοτική κοινότητα Καρπάθου και τις τοπικές κοινότητες και αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση και ορίζει επιτροπές σύλληψης για τη δημοτική κοινότητα Καρπάθου και για τις τοπικές κοινότητες ως ακολούθως: 

 1. Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου. Απόφαση 2/2011

Α)Μαζωνάκης Γιώργος, β) Βαρδαούλης Εμμανουήλ γ) Φουντής Εμμανουήλ 

 1. Τοπική Κοινότητα Ολύμπου. Απόφαση 7/2011 

: α)Κανάκης Παύλος του Βασιλείου β) Καρελλάς Νικόλαος του Αντωνίου γ) Πρωτόπαπας Κων/νος του Μιχαήλ δ) Γεώργιος Κανάκης ε) Χηράκης Βασίλειος του Ανδρέα.  

 1. Τοπική Κοινότητα Απερείου. Απόφαση 2/2011 

Προτείνει τους α) Γεώργιο Παπανικήτα,β) Ηλία Σκούλλο, γ)Εμμανουήλ Βαρδαούλη, δ)Μηνά Φουντή, ε)Νικόλαο Παπανικήτα  

 1. Τοπική Κοινότητα Βωλάδος. Απόφαση 2/2011.  

Προτείνει τους: α) Βαρδαούλη Βασίλειο του Εμμανουήλ β) Βαρδαούλη Μιχαήλ του Αντωνίου γ) Πελεχρίνη Αθανάσιο του Ηλία.  

 

 1. Τοπική Κοινότητα Μεσςοχωρίου: Απόφαση 3/2011 

Προτείνει τους: α) Βαρδαούλη Εμμανουήλ, β) Γεργατσούλη Νικόλαο γ) Δήμαρχο Κων/νο.  

 

 1. Τοπική Κοινότητα Σπόων. Απόφαση 6/2011. 

Προτείνει τους: α) Δήμαρχο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, β)Γεργατσούλη Νικόλαο του Εμμανουήλ γ) Βαρδαούλη Εμμανουήλ του Ηλία.  

 

 1. Τοπική Κοινότητα Πυλών.  Απόφαση 3/2011. 

Προτείνει τους: α) Ζαμαλή Ιωάννη του Νικολάου β) Κωνσταντινίδη Μηνά του Εμμανουήλ, γ) Κωνσταντινίδη Εμμανουήλ του Μ ηνά.   

 

 1. Τοπική Κοινότητα Όθους 

Α)Διακομανώλη Νικόλαο 

 

 1.  Τοπική Κοινότητα Αρκάσας. Απόφαση 2/2011.  

Προτείνει τους : α) Μαζωνάκη Γεώργιο, β) Γεραπετρίτη εμμανουήλ, γ) Φράγκο Ηλία και αναπληρωματικά μέλη τους α) Πύλιαρη Εμμανουήλ και β) Ντάκο Θωμά.  

 

 1.  Τοπική Κοινότητα Μενετών . Απόφαση 2/2011.  

Α) Διακομανώλη Νικόλαο 

                                                                                                                                                                                                      

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2011 

 

Συντάχθηκε και υπογράφηκε ως κατωτέρω: 

 

      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Γεώργιος  Θ.  Νισύριος    

   

           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Χαροκόπος Ιωάννης 

Δήμαρχος Γεώργιος 

Χριστοδούλου Μαρία 
Γεργατσούλης Γεώργιος 
Χατζηκουτσός Γεώργιος 
Σαϊτης Εμμανουήλ 
Διακονής Βασίλειος 

Σπανός Μιχαήλ 

Σπανός Νικόλαος 
Σπανομανωλής Εμμανουήλ 
Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 
Κοσμάς Ιωάννης 
Ανδρέου Νικόλαος 
Μηνατσής Ιωάννης 
Αλεξίου Ηλίας 

 

             Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

      Χαροκόπος Νικόλαος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ακριβές Απόσπασμα 

 

 

           Ο  Πρόεδρος του Δ. Σ. 

 

 

 

     

        Γεώργιος    Θ.   Νισύριος 

 

8.9.2023

Καρπαθιακά Νέα  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

 

Αριθ. Πρωτ.: 2973 

Κάρπαθος   12 Απριλίου  2011 

 

 

 

      Π ρ ο ς  

 

 Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου 

                          Πλατεία Ελευθερίας  1 

                          857 00  ΡΟΔΟΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή για έλεγχο της  υπ’ αριθ.552011  απόφασης του Δημοτικού   

               Συμβουλίου    Καρπάθου 

 

 

Σας υποβάλλουμε  συνημμένα επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού   Συμβουλίου   Καρπάθου    που    διαλαμβάνει    την    υπ’ αριθ. 55/2011 απόφαση   του «λήψη μέτρων για την αντιμετώπισης της αδέσποτης και ανεπιτήρητης βόσκησης κ.λπ.» μετά του οικείου αποδεικτικού δημοσίευσης και παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης. 

                                                                

      O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

 

           Μιχαήλ   Φ.  Χανιώτης