Ο Δήμος Καρπάθου προχωρά στην Μίσθωση Βυτίου Μεταφοράς Νερού Ύδρευσης για την κοινότητα Καρπάθου (Δαπάνη 37.200 ευρώ)

Ο Δήμος Καρπάθου προχωρά στην Μίσθωση Βυτίου Μεταφοράς Νερού Ύδρευσης για την κοινότητα Καρπάθου (Δαπάνη 37.200 ευρώ)

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ.: 30/21-6-2024 (Πρωτ.: 17571) Μελέτη για την δαπάνη «Μίσθωση Βυτίου Μεταφοράς Νερού Ύδρευσης» όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα Α’ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Β. Καθορίζουμε την δαπάνη στο ύψος της μελέτης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Γ. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 25.6234.0001 στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ


Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη προβλέπεται η μίσθωση ιδιωτικού βυτίου μεταφοράς νερού ύδρευσης. Το εν λόγω βυτίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Καρπάθου καθώς υπάρχει ήδη βεβαιωμένη έλλειψη νερού στη τοπική κοινότητα σύμφωνα και με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15599 / 14-05-2024 βεβαίωση του υδραυλικού του Δήμου Καρπάθου και θα παρέχει νερό στις δεξαμενές που παροχετεύουν στην τοπική κοινότητα Καρπάθου.

Η ορθή εκτέλεση των εργασιών, θα επιβεβαιωθεί από τον Προέδρο της Τοπικής Κοινότητας Πηγαδίων, συνυπογράφοντας τα σχετικά Δελτία Ανάθεσης Εργασιών με τον/την ανάδοχο. Στη συνέχεια θα συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών από αρμόδια επιτροπή παραλαβής και από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για την εκτέλεση της ανατιθέμενης εργασίας απαιτείται βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού χωρητικότητας 20m3 ή φορτηγό όχημα δημοσίας χρήσεως ικανό να μεταφέρει βυτίο μεταφοράς νερού χωρητικότητας 20m3.

Ο/η ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς μέτρα ασφάλειας για τον ίδιο και το προσωπικό του, κατά την εκτέλεση της εργασίας. Επίσης υποχρεούται κατά το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας να μεριμνά και να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή ατυχήματος στον ίδιο και το προσωπικό του. Ο/η ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη, ποινική και αστική, σε περίπτωση ατυχήματος, σε οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο μέχρι 31/07/2024. Σε περίπτωση εξάντλησης του συμβατικού ποσού ή αντικειμένου πριν την ημερομηνία λήξης, η παρούσα σύμβαση ολοκληρώνεται αυτοδίκαια. Η σύμβαση λήγει στις 31/07/2024 ακόμη και στην περίπτωση που παραμείνει υπόλοιπο ποσού ή αντικειμένου μετά την έλευση της ημερομηνίας λήξης.

22.6.2024

Καρπαθιακά Νέα