Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Μιχαήλ Μιχαηλίδη Νουάρου στο Όθος Καρπάθου

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Μιχαήλ Μιχαηλίδη Νουάρου στο Όθος Καρπάθου

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΕΤΙΜΗΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΟΝ ΜΙΧ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΝ-ΝΟΥΑΡΟΝ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1961

Άνω των 30 στεφάνων εις το μνημείον
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (του απεσταλμένου μας) Ενώπιον 3.000 λαού εγένοντο προχθές τα αποκαλυπτήρια της προτομής του αειμνήστου εθνικοδιδασκάλου Μιχαήλ Μιχαηλίδου-Νουάρου.

Την 7.30 πρωινήν προσήλθον εις τον ιερόν ναόν Σωτήρος Όθους ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και οι Μητροπολίται Ρόδου και Καρπάθου και ετελέστη αρχιερατική λειτουργία.

Την 9.30 π.μ. περατωθείσης της λειτουργίας, άπαντες κατηυθύνθησαν εν πομπή προς τον χώρον όπου είχε στηθή η προτομή. Εκεί οι επίσημοι κατέλαβαν τας θέσεις εν μέσω των αντιπροσωπειών των κοινοτήτων και των συλλόγων της Καρπάθου μετά των λαβάρων και των σημαιών των, ετελέσθη δε τρισάγιον.

Εν συνεχεία ο αντιπροσωπεύων τον Νομάρχην τμηματάρχης κ. Ξανθούλης έσυρε την ταινίαν και απεκάλυψε την προτομήν, επί του μαρμαρίνου βάθρου της οποίας έχουν χαραχθή αι λέξεις: «Εις τον σοφόν καθηγητήν και αθάνατον ερευνητήν της λαογραφίας και Ιστορίας της Καρπάθου Μιχαήλ Μιχαηλίδην-Νουάρον (1877-1954 η γενήτειρά του).

Ακολούθως κατετέθησαν υπερτριάκοντα στέφανοι μεταξύ των οποίων της Νομαρχίας, του Ορφανοτροφείου Καρπάθου, του κ. Φραγκίσκου Παπαδάκη προέδρου της κοινότητος Όθους, του κ. Φράγκ, Οικονομίδη προέδρου του Συλλόγου Νέων Όθους, του κ. Φραγκ. Επιτρόπουλου εκ μέρους του «Ομήρου» Αμερικής, του κ. Ιωάννου Οθείτη εκ μέρους των Καρπαθίων Ροδεσίας, της πρεσβυτέρας Χατζηαντωνίου εκ μέρους της Φιλοπτώχου, της Εύρης Βαρίκα-Μοσκόβη εκ μέρους της Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας, εκπροσώπων του Λυκείου Ελληνίδων, των κοινοτήτων κ.λπ.

Μετά τας καταθέσεις ωμίλησεν ο αντιπρόσωπος του Νομάρχου κ. Ξανθούλης, ο Πρόεδρος των Νέων κ. Οικονομίδης, η κα Εύρη Βαρίκα-Μοσκόβη και ο Διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους κ. Εμμαν. Πρωτοψάλτης.

Την 11ην π.μ. εγένετο δεξίωσις εις το κοινοτικόν μέγαρον, εις την οποίαν εκτός των επισήμων, παρίσταντο 138 προσκεκλημένοι. Σημειωτέον ότι δεκάδες τηλεγραφημάτων κατέφθασαν από όλα τα μέρη του κόσμου, συγχαίροντα διά την επαξίαν αναγνώρισιν του Μιχαηλίδου-Νουάρου.
Αι εορταί έληξαν με χοροεσπερίδα εις το Κοινοτικόν Μέγαρον, αι εισπράξεις της οποίας διετέθησαν υπέρ του Συλλόγου «Εργασία και Χαρά Όθους».

Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

πηγή www.rodiaki.gr