Ο Μιχάλης Ερωτόκριτος όρισε τους Αντιδήμαρχους στον Δήμο Ηρωικής Νήσου ΚΑΣΟΥ

Ο Μιχάλης Ερωτόκριτος όρισε τους Αντιδήμαρχους στον Δήμο Ηρωικής Νήσου ΚΑΣΟΥ

Την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 ο Δήμαρχος της Ηρωικής νήσου Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος με την υπ. αριθ. 13/2024 απόφαση του και θητεία από 15-01-2024 μέχρι 14-01-2025 όρισε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Κάσου :

– Τον κ. Φραγκούλη Δημήτριο του Εμμανουήλ: καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων και Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και ιδίως

• Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

• Υπεύθυνος για θέματα καθαρισμού επικίνδυνων κτισμάτων

• την επίβλεψη του ΧΑΔΑ και των ανεξέλεγκτων χωματερών

3. Υπεύθυνος για τη εποπτεία και την λειτουργία του γραφείου κίνησης

4. Υπεύθυνος για τη εποπτεία και την λειτουργία της αποθήκης του Δήμου .

5. Την παρακολούθηση και εποπτεία της δράσης ανακύκλωσης με βάση την τριμερή σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου , ΕΕΑΑ και ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ .

6. Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του

– Τον κ. Νικολάου Ιωάννη του Νικολάου καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες:

1. Την προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής

2. Υπεύθυνος διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

• Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας .

• Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

• Τη λειτουργία του ΚΕΠ,

• Τη λειτουργία των υπηρεσιών αλλοδαπών και μεταναστών

• Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

3. Υπεύθυνος Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως

• Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

• Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

• Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

• Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

• Τη διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.

• Τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

• Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/ 2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

• Την τήρηση νομικής διαδικασίας σφράγισης καταστημάτων

4. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

5. Την εποπτεία και ευθύνη των ακινήτων του Δήμου (πλην των κληροδοτημάτων)

6. Υπεύθυνος για το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

7. Υπεύθυνος για τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

8. Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

9. Την τήρηση διαδικασίας ενοικίασης δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων

10. Την υπευθυνότητα για θέματα φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

11. Την οργάνωση, διοίκηση , παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων για θέματα κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων της εύρυθμης οργάνωσης και λειτουργίας των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι», «ΤΕΒΑ» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο».

12. Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του

– Τον κ. Περσελή Κωνσταντίνο του Δημητρίου καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες:

1.Υπεύθυνος Τεχνικών Έργων (εκτός του τοπικού τεχνικού προγράμματος του Δήμου). Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων μεγάλης κλίμακας, ενταγμένων στα τομεακά προγράμματα Υπουργείων (Αντ. Τρίτσης, Φιλόδημος , Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ΕΣΠΑ κ.α. Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων και την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου .

2.Υπεύθυνος ύδρευσης και προστασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων

3.Την εποπτεία μέτρησης ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών.

4.Υπεύθυνος του τεχνικού συνεργείου (ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού).

5.Υπεύθυνος για την εποπτεία και λειτουργία παιδικών χαρών.

6.Υπεύθυνος Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού

7.Την έκδοση Βεβαιώσεων ΤΑΠ και Παλαιότητας Κτιρίων ηλεκτροδότησης

8. Την παρακολούθηση της σωστής συντήρησης των πάσης φύσεως υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.

9.Την ευθύνη για το σχεδιασμό , την παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και παρεμβάσεων συντήρησης και αναβάθμισης της οδοποιίας του Δήμου.

10. Την εφαρμογή των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης

11. Εκλεγμένο μέλος Δημοτικής Επιτροπής

12.Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

– Τον κ. Γεώργιο Κουριαντάκη του Εμμανουήλ καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη σχεδιασμού , παρακολούθησης και προώθησης όλων των έργων και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου

2. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση – ανάληψη υποχρέωσης όλων των εγγεγραμμένων στον προυπολογισμό πιστώσεων , συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση , με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

3. Υπεύθυνος για την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

4. Εκλεγμένο μέλος Δημοτικής Επιτροπής

5. Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του

Παράλληλα με την υπ. αριθ. 14 /2024 απόφαση Δημάρχου εντεταλμένη Δημοτική σύμβουλος του πρωτογενούς τομέα ορίζεται η Ελένη Διακάκη την οποία θα πλαισιώσει η επιτροπή πρωτογενούς τομέα του Δήμου.

Σε κατ’ δίαν συνάντηση με τους παραπάνω αφού τους ενημέρωσε για την ανάληψη των καθηκόντων τους, τους ζήτησε να δουλέψουν με ευσυνειδησία και όρεξη για το καλό του νησιού και των Κασιώτων εκφράζοντας τις θερμότερες ευχές του για μια παραγωγική θητεία με πρόοδο και ανάπτυξη .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17.1.2024

Καρπαθιακά Νέα