Ο Μιχάλης Φελλουζής στην Επιτροπή για την ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών για τους ΟΤΑ Ν. Δωδεκανήσου

Ο Μιχάλης Φελλουζής στην Επιτροπή για την ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών για τους ΟΤΑ Ν. Δωδεκανήσου

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 4
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συνεδρίασε, σήμερα 5 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄182/22-8-2011) σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Athens Marriot», μετά την με αρ. πρωτ.: 286/01-04-2024 πρόσκληση του κου Αλέξανδρου Βασίλειου Κολιάδη, Δημάρχου Ρόδου και Προέδρου της Ε.Ε., σε νόμιμη απαρτία, διότι από τα πέντε (5) μέλη, ήταν παρόντα τέσσερα (4).
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι κ.κ.:
1. Αλέξανδρος Βασίλειος ΚΟΛΙΑΔΗΣ Δήμαρχος Ρόδου Πρόεδρος
2. Δημήτριος ΛΙΑΝΟΣ Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Μέλος
3. Αλέξανδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης ‘’
4. Θεοδόσιος ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ Δήμαρχος Κω ‘’
Απουσίαζε ο κος:
Αντώνιος ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Δημ. Σύμβ. Ρόδου Μέλος
Ο οποίος απουσίαζε δικαιολογημένα λόγω ανειλημμένων άλλων υποχρεώσεων.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κα Μαριέττα Ρούσσου, υπάλληλος της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ : «Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή του άρθρου 8, ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012, για την ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών των ΟΤΑ Ν. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου αντίστοιχα.»
Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα θέτει υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
Α) το με αρ. πρωτ.: 1366/12-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοικ/κού – Οικ/κού Ν. Αιγαίου, Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Ν. Κυκλάδων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα και
Β) το με αρ. πρωτ.: 8234/15-03-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοικ/κού – Οικ/κού Ν. Αιγαίου, Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Ν. Δωδεκανήσου, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, με τα οποία ζητείται ‘’προκειμένου να τροποποιηθεί η απόφαση περί συγκρότησης της γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8, του ν. 3463/06 για τους Νομούς Κυκλάδων (έδρα Σύρος) και Δωδεκανήσου (έδρα Ρόδος) αντίστοιχα, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, του άρ. 19 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών, ο ορισμός δύο (2) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους, αντίστοιχα για κάθε νομό.’’
Συνεχίζοντας ο κος Πρόεδρος την εισήγησή του ενημερώνει τα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρο 19,
παρ. 2, του ν. 4071/2012, το άρθρο 8, του ν. 3463/2006 αντικαταστάθηκε ως εξής:
‘’Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών’’.

Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων και δύο (2) εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική της Επιτροπή.

Ολοκληρώνοντας ο κος Πρόεδρος την εισήγησή του προτείνει στα μέλη να οριστούν ως εκπρόσωποι
της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, στην Επιτροπή του άρθρου 8, του ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 2, του άρθρου 19, του ν. 4071/2012 για την ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών,
Α) για τους ΟΤΑ Ν. Κυκλάδων, οι κ.κ.:

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ: ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ Δομένικος Δημ. Σύμβ. Σύρου Ερμούπολης, με
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: ΒΟΥΤΣΙΝΟ Ιωάννη Δημ. Σύμβ. Σύρου Ερμούπολης
2. ΤΑΚΤΙΚΟΣ: ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ Νικόλαος Δημ. Σύμβ. Σύρου Ερμούπολης, με
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: ΚΑΡΤΑΝΟΥ Θεοδώρα Δημ. Σύμβ. Σύρου Ερμούπολης

Β) για τους ΟΤΑ Ν. Δωδεκανήσου, οι κ.κ.:
1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ: ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ Θεοδόσιος Δήμαρχος Κω, με
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο Δημ. Σύμβ. Κω
2. ΤΑΚΤΙΚΟΣ: ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ Μιχαήλ Δήμαρχος Καρπάθου, με
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Μηνά Δημ. Σύμβ. Καρπάθου

Εφόσον άλλη πρόταση δεν κατατέθηκε από τα άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο κος
Πρόεδρος καλεί τα μέλη ν΄ αποφασίσουν σχετικά.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την προφορική εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη το Π.Δ. 75/2011, τις
διατάξεις του άρθρου 19, του ν. 4071/2012, όπως αντικατέστησε το άρθρο 8, του Ν. 3463/2006, το
με αρ. πρωτ.: 1366/12-01-2024 έγγραφο από το Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Ν. Κυκλάδων και το με
αρ. πρωτ.: 8234/15-03-2024 έγγραφο από το Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Ν. Δωδεκανήσου και μετά
από διαλογική συζήτηση
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Ορίζει στην Επιτροπή του άρθρου 8, του ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
2, του άρθρου 19, του ν. 4071/2012 για την ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών,
Α) για τους ΟΤΑ Ν. Κυκλάδων, τους κ.κ.:
1. ΤΑΚΤΙΚΟ: ΣΑΓΚΙΝΕΤΟ Δομένικο Δημ. Σύμβ. Σύρου Ερμούπολης, με
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: ΒΟΥΤΣΙΝΟ Ιωάννη Δημ. Σύμβ. Σύρου Ερμούπολης
2. ΤΑΚΤΙΚΟ: ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ Νικόλαο Δημ. Σύμβ. Σύρου Ερμούπολης, με
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: ΚΑΡΤΑΝΟΥ Θεοδώρα Δημ. Σύμβ. Σύρου Ερμούπολης

Β) για τους ΟΤΑ Ν. Δωδεκανήσου, τους κ.κ.:
1. ΤΑΚΤΙΚΟ: ΝΙΚΗΤΑΡΑ Θεοδόσιο Δήμαρχο Κω, με
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο Δημ. Σύμβ. Κω
2. ΤΑΚΤΙΚΟ: ΦΕΛΛΟΥΖΗ Μιχαήλ Δήμαρχο Καρπάθου, με
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Μηνά Δημ. Σύμβ. Καρπάθου
2. Η παρούσα απόφαση ν΄ αποσταλεί στα αρμόδια Τμήματα Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειες, με
κοινοποίηση στα οριζόμενα μέλη για ενημέρωσή τους.
3. Εξουσιοδοτεί τον κο Πρόεδρο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλέξανδρος Βασίλειος ΚΟΛΙΑΔΗΣ, Δήμαρχος Ρόδου
ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος ΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Αλέξανδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης
Θεοδόσιος ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ, Δήμαρχος Κω
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
05/04/2024
——————————–
Αλέξανδρος Βασίλειος ΚΟΛΙΑΔΗΣ
Δήμαρχος Ρόδου