Ο Μιχάλης Τσαμπουνιεράκης ορίστηκε εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, για την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Μιχάλης Τσαμπουνιεράκης ορίστηκε εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, για την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή, στον κάτωθι Δημοτικό Σύμβουλο και επικεφαλής της παράταξης «Κάρπαθος – Νέα Αρχή» την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, από 1-10-2021 έως και 1-10-2022 ως εξής:

1. Ορίζουμε τον κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΕΡΑΚΗ του Γεωργίου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, για την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 2. Αναθέτει την εποπτεία και ευθύνη όλων των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και ενδεικτικά των: ΤΑΠ και τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης εισπράξεων κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίουδιπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και Αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

Επίσης του αναθέτει τις κάτωθι αρμοδιότητες σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Καρπάθου:

1. την εποπτεία και τον συντονισμό της ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου

2. την εποπτεία και τον συντονισμό των τεχνικών έργων ύδρευσης αποχέτευσης και συγκεκριμένα:

-Των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση αποχέτευση -την συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης -των αντλιοστασίων -της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών

-των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων

– την εποπτεία και διαχείριση των υλικών και των αποθεμάτων της αποθήκης του Δήμου

3. την διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης Εξουσιοδοτούμε να υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα της παραπάνω δράσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ