Μιχάλης Τσαμπουνιεράκης: Τα ΟΞΥΜΩΡΑ του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Οικ. Έτους 2024

Μιχάλης Τσαμπουνιεράκης: Τα ΟΞΥΜΩΡΑ του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Οικ. Έτους  2024

 

Με αφορμή το σχετικό άρθρο της εφημερίδας σας, σχετικά με την  Έγκριση  Σχεδίου  Προϋπολογισμού  Δήμου  Καρπάθου, από  την  τακτική  Συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  στις  27/11/2023, Αριθμ. Απόφ. 197/2023  και  ΑΔΑ  :9OE7ΩΕ0-Λ40 , ως Μέλος  και ως Αντιπρόεδρος αυτής, επισημαίνω τα παρακάτω:

O  Ετήσιος  Προϋπολογισμός  κάθε  Δήμου, αποτελεί  την  κορυφαία  Διοικητική του πράξη  και  αποτελεί το εργαλείο Προγραμματισμού  και  Δημοσιονομικής  του Διαχείρισης, αφού  προσδιορίζονται  όλα  τα  έσοδα που πρόκειται  να  εισπραχθούν  και όλες  οι δαπάνες  που  πρόκειται  να  πληρωθούν, ανεξαρτήτως  του χρόνου που δημιουργήθηκαν για καθένα  οικονομικό  έτος.

Με  ΚΥΑ των  Υπουργών  Οικονομικών  και Εσωτερικών  παρέχονται κάθε  χρόνο  οδηγίες  για  την  κατάρτιση, εκτέλεση , αναμόρφωση  αυτού, τηρουμένων  των   Αρχών Κατάρτισης  αυτού  και  των  Αρχών  Δημοσιονομικής  Διαχείρισης , σύμφωνα  με  τα   άρθρα  33,34 και   49 Ν.4270/2014  , σε  συνδυασμό  με  άρθρο  77  Ν4172/2013 , όπως  ισχύει,  του  Δ.Κ.Κ  Ν3463/2006, αλλά  και  του  Λογιστικού  Πλαισίου  της  Γενικής  Κυβέρνησης   Ν 4964/2022  Άρθρο  123.

Στο   αναφερόμενο Σχέδιο  ΠΥ 2024 ,  με  την  197/2023   Απόφαση   της  Ο.Ε, δεν  τηρήθηκε  καμία Θεσμική  Διαδικασία που καθορίζονται  από  τις  ανωτέρω  διατάξεις  και

Συγκεκριμένα  :

Α. Δεν  υπήρξε  καμία  Διαβούλευση ούτε με  τους  Κοινωνικούς  Φορείς, ελλείψει  Επιτροπής  Διαβούλευσης, αλλά   ούτε και   με  τις  Δημοτικές  Παρατάξεις.  Αλλά  για  το  πλέον  σημαντικό  για  τα  χωριά μας , δεν  λήφθηκε  καμία  Απόφαση  έως  30/06/2023 , από  το Δημοτικό Συμβούλιο , που  να  καθορίζει  το  Ύψος  Προϋπολογισμού  Εξόδων  κάθε  Κοινότητος , βάσει  του  οποίων  συντάσσεται  το Τεχνικό  Πρόγραμμα  Έργων  Αρθ. 208 ΔΚΚ, βάσει σχεδίου  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  αλλά  και  των  τυχόν  Εναλλακτικών Προτάσεων  από τους  Επικεφαλής  των  Παρατάξεων  Ν4623/2019 Αρθ.8 παρ.1 και  Εγκ.63726/28/072023 .

Β. H  197/2023  Απόφαση  λαμβάνεται εντελώς   Ετεροχρονισμένα   πέραν  της  οριζόμενης   προθεσμίας   λήψης  αυτής  [20/09/2023 ] και  Ενσωμάτωσης στην ηλεκτρονική  βάση  ΥΠΕΣ  , αλλά  και  συζήτησης  του    Σχεδίου  Προϋπολογισμού  από  ΔΣ  έως    15/11/2023 !  Η Εναλλακτική  Δυνατότητα  ισχύος  του τρέχοντος   Προϋπολογισμού  έως  το Α΄ τρίμηνο  επομένου  έτους   Άρθ. 160 ΔΚΚ , όπως  εφαρμόστηκε   στα   έτη  2021-2022 , δεν  έτυχαν  της  Σπουδής  των  Υπηρεσιακών  Παραγόντων  του  Δήμου   και  Εισηγήθηκαν Μονομερώς   το  Σχέδιο  των Υπηρεσιών  τους!

Γ. Στα  οικονομικά  στοιχεία  δε   των  Εσόδων   υπάρχει  το  εξής  Συνεχιζόμενο   και  από  προηγούμενα   έτη  , Έλλειμα  Εισπράξεων   από  τις    Ανταποδοτικές  Υπηρεσίες  Καθαριότητος  και  Ηλεκτροφωτισμού , αλλά  και  της  Υπηρεσίας  Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης , με  αποτέλεσμα   ο  Προϋπολογισμός  να  καθίσταται   μη  Ισοσκελισμένος , όπως  απαιτείται , αλλά  Ελλειμματικός  ,και αναλύεται  ως  εξής  :

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ   2024                                        3.716.330,00

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΕΣΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ               1.997.030,29 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ   ΕΞΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ              2.779.705,68 ΕΥΡΩ

ΕΛΛΕΙΜΑ   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΑΠΟ  ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ!  -782.675,39  ΕΥΡΩ

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΕΣΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧ\ΣΗΣ       1.303.210,56  ΕΥΡΩ

ΠΡΟΠΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΕΞΟΔΑ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧ\ΣΗΣ      2.931.463,11 ΕΥΡΩ

ΕΛΛΕΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   – ΑΠΟ  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ         – 1.628.252,55 ΕΥΡΩ

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ  2 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     –    2.410.927,94 ΕΥΡΩ,

που  μπορεί   να  Χρηματοδοτηθεί  Δυνητικά  αλλά  Υποχρεωτικά  στο  Δήμο  μας,  [με  Εσωτερικό-  Δανεισμό] ,από  τα  Τακτικά   ‘Έσοδα  χρήσης [Ανειδίκευτα  έσοδα ? ], [3.716.330,00]ευρώ , περιορίζοντας   τις  Λειτουργικές  Δαπάνες  Μελέτες, Αναπλάσεις, μικρά   Έργα  των  Τοπικών  Κοινοτήτων , Αυτεπιστασίες   αλλά  και  Έργα  Ιδίων  Πόρων  του  Δήμου  γενικότερα , αφού  ποσά Δαπανών  2.500.000,00 ευρώ  θα  μειώσουν   τα  Τακτικά  μας  Έσοδα   2024  , κατά  το  ανωτέρω  ποσόν , και  ο Δήμος   θα    δυσκολευτεί με  το  Υπόλοιπο  Τακτικών  Εσόδων   [  1.305.402,10  ], να ανταποκριθεί στις Πάγιες  Λειτουργικές  του  Δαπάνες , είτε  δεν  θα  εκτελέσει , όπως  στο  παρελθόν  προμήθειες ηλεκτροφωτισμού , επεκτάσεις  Δημοτικού  φωτισμού , αντικαταστάσεις  λαμπτήρων  καθώς  και   τα  αναγκαία   υλικά   ύδρευσης  -αποχέτευσης  , αντλίες , υγειονομικούς  ελέγχους  ποιότητας  πόσιμου  νερού , καθαρισμοί -μηχανήματα αντλιοστασίων  κτλ..

Δ . Τα   Ανείσπρακτα  ποσά  ΠΟΕ  [οφειλές  προς Δήμο  ] ανέρχονται   στις  31/10/2023 [1.761.795,42] Ευρώ , χωρίς   να  συμπεριλαμβάνει   τα  αναλογούντα   έσοδα   Ύδρευσης Αποχέτευσης   Β΄ Εξαμήνου  2024  και  Έσοδα  καθαριότητος-Ηλεκτροφωτισμού , που  αναλογούν  στη  χρήση , και  βεβαιώνονται  στο επόμενο  έτος  , καθιστώντας  έτσι  συνολικό  ποσό των  Π.Ο.Ε.   να  ξεπερνά  τα  2.187.500,00 ευρώ!

Ε. Με  δεδομένο  το  Έλλειμα  των  Ανταποδοτικών  Υπηρεσιών  ποσού  2.410.927,94  ευρώ και  τα  Π.Ο.Ε  [Ανείσπρακτα  Έσοδα]  στα   1761.795,42 έως  10/2023  , ο Προϋπολογισμός  του Δήμου  Καρπάθου 2024, τυγχάνει  Ελλειμματικός , μη Ισοσκελισμένος  πραγματικά  και  μη  Βιώσιμος  λειτουργικά , αφού  τα αθροίσματα Ελλείματος 2  Ανταποδοτικών  Υπηρεσιών   και  Ανείσπρακτα  ΠΟΕ , [2.410.927,94 +1.761.795,42] , ποσού [4.172.723,36 ] , μηδενίζουν τα  Προβλεπόμενα   Τακτικά  ‘Έσοδα  2024 , επειδή οι Υπηρεσιακοί  Παράγοντες του  Δήμου, δεν  επέδειξαν  την  Απαραίτητη  Σπουδή  εφαρμογής  όλων των  απαραίτητων  μέτρων   Είσπραξης , είτε  της Δεσμευτικής   Προτάσεως   Αυξήσεως  των  Δημοτικών  Τελών  Γενικά  και να Αποτρέψουν, τα  αρνητικά αυτά Αποτελέσματα, Οικονομικής Αδυναμίας του Δήμου!

ΣΤ. Αιτιολογώντας  λοιπόν  με  το  ΠΑΡΟΝ , την Άρνηση  μου , στο Σχέδιο  Προϋπολογισμού  έτους  2024 , δεν  επιθυμώ  εν  Γνώση  μου  και  όχι  από Άγνοια   να  Υπερψηφίσω  ένα  master  plan   του  Δήμου , ως  Μέλος  της  Ο.Ε.  και  Αντιπρόεδρος , και μάλιστα   Ανυπόγραφο , στο Προσχέδιο του , επειδή   η  Ευημερία  των  αριθμών του ,  τον  καθιστούν  Δημιουργικό  και  Προϋπολογισμό  προς  Αποφυγήν , Αναλαμβάνοντας  τη  δική  μου  Πολιτική  Ευθύνη και ψήφου ,  στη  Λήξη  της  Δημοτικής  θητείας  μου, ως  Επικεφαλής  της  Δημοτικής  Παράταξης  που  εκπροσωπώ.

Ζ. Δεν  απαιτείται  Πολιτική  Διαύγεια  για  να  γίνει  αντιληπτό , ότι  η  Περιδίνηση στα Οικονομικά  του Δήμου  είναι χρόνου  Μέλλοντα…  και  μάλιστα  Εξακολουθητικού , ο δε  Διοικητικός  Μηχανισμός  υπόσχεται  επί σειρά  ετών , χωρίς  Αντίκρισμα  Ολική  Ανασυγκρότηση  , που  διαλύεται   πλέον  με  Βήμα  Ταχύ !.

Κάρπαθος  3/12/2023

Ο    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕ

 

ΜΙΧΑΗΛ.Γ.ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ   ΟΕΕ Α΄ΤΑΞΗΣ

Καρπαθιακά Νέα