Κάρπαθος: Ο Δήμος επισπεύδει τις διαδικασίες για τη φορητή μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

Κάρπαθος: Ο Δήμος επισπεύδει τις διαδικασίες για τη φορητή μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, συνολικής δυναμικότητας παραγωγής 1.200 m3 /ημέρα πόσιμου νερού, για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, ενδεικτικά από 01/07/2024 έως 30/09/2024.

Η φορητή μονάδα αφαλάτωσης θα εγκατασταθεί στην περιοχή «Καρνάγιο», σε χώρο που διαθέτει ο Δήμος Καρπάθου.

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης για την μίσθωση μονάδων αφαλάτωσης 90 ημερών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 269 και 269A του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

2. Εγκρίνει τις αριθ. 16652/2024 τεχνικές προδιαγραφές της για την μίσθωση μονάδων αφαλάτωσης 90 ημερών

3. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την μίσθωση μονάδων αφαλάτωσης 90 ημερών σύμφωνα με την μελέτη αριθ. 16652/2024.

4. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επιτάχυνση της διαδικασίας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της, ορίζει την Επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.22/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την εισήγηση για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση

της σύμβασης.

5. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την

υπογραφή της σύμβασης ποσοστού 4%.

Ο πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

5.6.2024

Καρπαθιακα Νέα