Έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Καρπάθου για μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης 90 ημερών

Έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Καρπάθου για μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης 90 ημερών

Σήμερα Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 16:00, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου
του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22.07.2021 Απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 579) «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» για τον ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ.
του Πράσινου Ταμείου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5.8.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 662) και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/119435/10219/17.11.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1268) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/93707/7997/13.09.2023 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 981) «Ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Πράσινου Ταμείου», συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1767/1-4-2024 Πρόσκληση του Προέδρου του,
προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα:
Έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης του Δήμου Καρπάθου για την μίσθωση φορητής μονάδας
αφαλάτωσης για το χρονικό διάστημα 90 ημερών
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
1. Ιωάννης Ανδρουλάκης, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος
4. Καλλιόπη Κουρουπάκη, μέλος
5. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος
Προσήλθαν : η αναπληρώτρια Διευθύντρια του Πράσινου Ταμείου κ. Καλλιόπη Φουσκοκολάκη,
ο Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί
σύμβουλοι του Πράσινου Ταμείου κ.κ Αψοκάρδου Ειρήνη και Καραγεώργου Βασιλική
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.
Η αναπληρώτρια Διευθύντρια του Πράσινου Ταμείου κ. Καλλιόπη Φουσκοκολάκη έθεσε υπόψιν
των μελών την αριθμ. πρωτ. Π.Τ. 1525/1-4-2024 εισήγηση του Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου,
στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα :
1. Την υπ’ αριθμ.: 314/18-01-2024 (ΑΔΑ:618246Ψ844-ΠΞΟ) Απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ.
με θέμα: Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 2024» και διάθεση πίστωσης ποσού
35.000.000,00€ για την υλοποίησή του και συγκεκριμένα τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» με
Π/Υ: 33.700.000,00€.

2. Την με αρ. πρωτ.: 329/19-1-2024 (ΑΔΑ.: 9ΜΞΔ46Ψ844-ΝΤ9) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ουδετερότητα 2024».

3. Το με αρ. Πρωτ. 28958/764/15-03-2024 (Π.Τ. 1525/19-03-2024) έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ

4. Την ανάγκη για την επερχόμενη θερινή περίοδο έκτακτης χρηματοδότησης του Δήμου Καρπάθου για την μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας παραγωγής 1200 m3/ημέρα για το χρονικό διάστημα 90 ημερών, κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν

1. Την ένταξη χρηματοδότησης με ποσό έως 316.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Καρπάθου για την μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης για το χρονικό διάστημα 90 ημερών στο Χ.Π. του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 2024» και συγκεκριμένα στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

2. Η εκταμίευση θα υλοποιηθεί με έκδοση εντάλματος, κατόπιν ελέγχου των παραστατικών
που θα υποβληθούν από τον δικαιούχο (Δήμος Καρπάθου) και σύμφωνα με τον ΟΔΗΓΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Χ.Π. «ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 2024».
3. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
υλοποίηση της Απόφασης.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

4.4.2024

Καρπαθιακά Νέα