"Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου" ιδρύθηκε στον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

"Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου" ιδρύθηκε στον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο Δήμαρχος Καρπάθου Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 58Ν. 3852/2010 περί των αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Β) Τις διατάξεις των άρθρων 9 ,10 και 79 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Σ/Α’) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Γ) Την αριθ. 86218/15-12-2022 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ (ΦΕΚ 6506/Β/19-12-2022) περί Εξειδίκευσης των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα, όπου ειδικότερα, στο άρθρο 3 αυτής ορίζονται τα κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ, ως ακολούθως:

«Άρθρο 3 1.Συστήνονται Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού εφόσον, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνειτους πενήντα (50) υπαλλήλους και β) το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.

2.Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1, συστήνονται Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου , με απόφαση του οικείου Δημάρχου, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας ΥΠ.ΕΣ. 86218/15.12.2022 (ΦΕΚ 6506/19.12.2022τεύχος Β’).

3.Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1, εφαρμόζουν τις διατάξεις των παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021».

Δ) Την Απόφαση Ελ. Συνεδρίου ΦΓ8/55081/2020 (ΦΕΚ 4938/Β/09-11-2020) «Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία.»

Ε) Την ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/08.06.2022 (ΦΕΚ 3093/Β/17-6-2022) «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021».

ΣΤ) Το γεγονός ότι, ο Δήμος Καρπάθου, βάσει των ως άνω προβλεπόμενων κριτηρίων του άρθρου 3 της αριθ. 86218/15-12-2022 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ, εμπίπτει στην υποχρέωση σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις προμνησθείσες διατάξεις.

Ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ανωτέρω Απόφασης ΥΠ.ΕΣ., όπου ορίζεται ότι: «Οργάνωση και στελέχωση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1.Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού συστήνονται ως οργανικές μονάδες τουλάχιστον επιπέδου αυτοτελούς τμήματος, ανάλογα με την οργανωτική δομή του οικείου Ο.Τ.Α. και υπάγονται στον Δήμαρχο.

2.Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στελεχώνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021, κατ’ ελάχιστον με έναν (1) υπάλληλο. Εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας η συνδρομή επαγγελματιών με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός του φορέα, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου9 του ν. 4795/2021»

Η) Τη δομή του Δήμου Καρπάθου σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ (ΦΕΚ 1322/23- 04-2012) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Θ) Το αριθ.πρωτ.3061/23-01-2024 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Διευκρινήσεις ως προς τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Καρπάθου»

Ι) Την υπάρχουσα στελέχωση του Δήμου Καρπάθου από την οποία προκύπτει ότι σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμος υπάλληλος ΠΕ που να έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την τοποθέτηση του στην μονάδα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.- Συστήνουμε στον Δήμο Καρπάθου, διοικητική δομή, με την ονομασία «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» (Μ.Ε.Ε.), ως αυτοτελής και ανεξάρτητη μονάδα, σε επίπεδο λειτουργίας Τμήματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο όπως ορίζει η υπ. αριθμ. 86218/2022 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 6506/Β’/19-12-2022).

2.- Οι στόχοι και αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4795/2021, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και το εν γένει νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, όπως εκάστοτε διαμορφώνεται και ισχύει. Ειδικότερα, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου:

→ έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,

γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και

δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

→ ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα,

β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα,

γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του,

δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων,

ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,

στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,

θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,

ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα,

ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,

ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα,

ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,

ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,

ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και

ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

2.- Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, θα στελεχωθεί κατ’ ελάχιστον με έναν (1) υπάλληλο, που θα οριστεί με μελλοντική απόφαση Δημάρχου και εφόσον υπάρχει στο δυναμικό του Δήμου διαθέσιμος υπάλληλος με τα απαιτούμενα προσόντα, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παρ. 8 άρθρου 9 Ν. 4795/2021, που αφορούν στη στελέχωση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας η συνδρομή επαγγελματιών με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός του φορέα, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4795/2021 όπως ισχύει.

3.- Κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή ανεξάρτητων ελεγκτών ελεύθερων επαγγελματιών με την ανάλογη τεχνογνωσία και δεξιότητες, για την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας, εφόσον σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμος υπάλληλος με τα προσόντα που απαιτούνται για την στελέχωση του τμήματος και θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις της παρ. 4 ,άρθρου 9 του Ν. 4795/2021.

4.- Στην πρώτη τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Καρπάθου με το άρθρο 10 του ν.3584/2007, η κατά τα ανωτέρω συσταθείσα Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, θα συμπεριληφθεί στις Οργανικές Μονάδες του Δήμου Καρπάθου. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ

7.2.2024

Καρπαθιακά Νέα