Έρχονται ναυαγοσώστες σε παραλίες της Καρπάθου - Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός από τον Δήμο

Έρχονται ναυαγοσώστες σε παραλίες της Καρπάθου - Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός από τον Δήμο

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 161.290,00 € ΦΠΑ 24%:38.709,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 199.999,60 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός υπηρεσίας με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Καρπάθου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθμού (Ο.Τ.Α. Α’) Κύρια δραστηριότητα Α.Α. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2023 και αφορά την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30η

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΦΜ 099688245

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ταχυδρομική διεύθυνση ΞΕΝΩΝΑΣ Πόλη ΚΑΡΠΑΘΟΣ (ΠΗΓΑΔΙΑ) Ταχυδρομικός Κωδικός 85700

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ Κωδικός ΝUTS Τηλέφωνο 2245360130-139 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο protokollo@karpathos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Γεργατσούλης Δημήτρης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) Σεπτεμβρίου 2023 (4 μήνες) σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 11 του ΠΔ 71/2020.

Η ως άνω αναφερόμενη ναυαγοσωστική κάλυψη θα εκτελείται καθημερινά, καθώς και Κυριακές και Αργίες, για το σύνολο των ωρών κατά τις οποίες έκαστη παραλία είναι ανοικτή για το κοινό.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/2022 πρακτικό της Επιτροπής Καρπάθου οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις και επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες είναι:

1) Άπελλα

2) Κυρά Παναγιά

3) Αχάτα

4) Πηγαδίων (από Ξενώνα έως Λιμανάκι)

5) Άφωτης (απόHotelAfotiέωςHotelBaywatch )

6) Μεγάλη Αμοοπή

7) Αγ. Νικόλαος Αρκάσας

8) Λευκού

9)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 92332000-7 «Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών».

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εν λόγω υπηρεσιών.

Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό την προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει νομοθεσίας (Π.Δ. 71/2020) προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή της.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των161.290€ χωρίς ΦΠΑ (199.999,60€ με ΦΠΑ 24%).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και αφορά την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου 2023. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

31.5.2023

Καρπαθιακά Νέα