Αυτές είναι οι 8 παραλίες της Καρπάθου που κρίθηκαν ως "Πολυσύχναστες" και χρειάζονται ναυαγοσώστες

Αυτές είναι οι 8 παραλίες της Καρπάθου που κρίθηκαν ως "Πολυσύχναστες" και  χρειάζονται ναυαγοσώστες

«Πολυσύχναστες παραλίες»

Η Επιτροπή έλαβε ενδεικτικά υπόψη της:

α) Τη μέση ημερήσια προσέλευση τριακοσίων (300) λουόμενών τουλάχιστον, για κάθε παραλία με μήκος ακτογραμμής μέχρι ενός χιλιομέτρου (ομοίως και για κάθε αντίστοιχο μετά το πρώτο χιλιόμετρο, μήκος ακτογραμμής) κατά τις περιόδους αιχμής,

β) Τυχόν ατυχήματα που συνέβησαν κατά το παρελθόν, και

γ) Τους λόγους που ανάγονται στις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες των περιοχών του Δήμου Καρπάθου.

Χαρακτηρίστηκαν ως πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Καρπάθου οι κάτωθι: Α/Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΩΡΑΡΙΟ

01 Άπελλα (Μήκος παραλίας:250 μέτρα) 01/06 έως 30/09 10:00 έως 18:00

02 Κυρά Παναγιά (Μήκος παραλίας:100 μέτρα) 01/06 έως 30/09 10:00 έως 18:00

03 Αχάτα (Μήκος παραλίας:80 μέτρα) 01/06 έως 30/09 10:00 έως 18:00

04 Παραλία πηγαδιών (Από Ξενοδοχείο «Konstantinos palace» Konstantinos palace» » έως Ξενοδοχείο Alimounda Mare» . Συνολικό μήκος: 400 μέτρα) 01/06 έως 30/09 10:00 έως 18:00

05 Άφωτη (Από Ξενοδοχείο «Konstantinos palace» Baywatch» έως «Konstantinos palace» Ταβέρνα Μαϊστράλη».(Συνολικό μήκος:100 μέτρα) 01/06 έως 30/09 10:00 έως 18:00

06 Μεγάλη Αμμοπή (Μήκος παραλίας:120 μέτρα) 01/06 έως 30/09 10:00 έως 18:00

07 Άγιος Νικόλαος Αρκάσας (Μήκος παραλίας:60 μέτρα) 01/06 έως 30/09 10:00 έως 18:00

08 Λευκός (Μήκος παραλίας:220 μέτρα) 01/06 έως 30/09 10:00 έως 18:00 2.

Οι χαρακτηρισθείσες ως πολυσύχναστες παραλίες, θεωρούνται λουτρικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 του ΠΔ 71/2020.

3. Ως χρονικό διάστημα υποχρεωτικής κάλυψης των παραλιών με ναυαγοσώστη, η επιτροπή έκρινε ότι παραμένει, σύμφωνα και με το άρθρο 16 του ν. 4676/2020 (Α’ 67), το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου και για τις ώρες από 10:00 έως και 18:00.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, σας επισημαίνονται υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 71/2020 ως ακολούθως:

Οι φορείς διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται, όπως:

α) Προσλαμβάνουν τον αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών για την ανωτέρω χρονική περίοδο και το εύρος των ωρών. Έκαστος ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει τρεις (3),τουλάχιστον, ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών. Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος Καρπάθου για πρώτη φορά έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό 2023 ποσό 220.000 ευρώ.

β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9.

γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον εξοπλισμό που προβλέπεται στο άρθρο 7 του εν λόγω Π.Δ.

δ) Τοποθετούν, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, εκάστη, στις οποίες αναγράφονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112).

ε) Επισημαίνουν τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον.

Επιπλέον, οριοθετούν δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης

στ) και του σκάφους της περίπτωσης ζ).

Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον. στ) Αναφορικά με τον ελάχιστο μηχανοκίνητο εξοπλισμό επισημαίνονται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ανωτέρω Π.Δ. και συγκεκριμένα στις παρ.(στ) και (ζ) αυτού.

5. Οι Δήμοι οφείλουν, επιπλέον, κατά τους μήνες και τις ώρες του πίνακα της παραγράφου 1, να διαθέτουν για τη γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισής τους, επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1. 7.

Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 μπορούν να αναθέτουν τη ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, για την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή.

6. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 71/2020, οι παραβάτες των διατάξεων αυτού, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261Α’) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Είναι προφανές ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος εστιαζόμενοι κυρίως στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των λουόμενων, αλλά και στην προάσπιση του δικαιώματος αυτών για άνετη και ασφαλή λήψη θαλασσίου λουτρού, επιβάλλουν τη συμμόρφωση του Δήμου Καρπάθου με τα ανωτέρω.

8. Τέλος, επισημαίνουμε ότι η Υπηρεσία μας θα βρίσκεται αρωγός και συμπαραστάτης σας σε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών. 9. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας ενέργειες.

Ο Λιμενάρχης

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Ελιώτης Αλέξανδρος

16.2.2023

Καρπαθιακά Νέα