Νέα μέλη στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καρπάθου

Νέα μέλη στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καρπάθου

Με υπουργική απόφαση από 16 Οκτωβρίου 2020 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το  Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ». Μετατράπηκε σε πενταμελές με εκπρόσωπο γιατρών και εργαζομένων.

Τα δυο νέα μέλη, καθώς και η αναπληρώτρια, όπως αναρτήθηκε στο Διαύγεια είναι τα εξής:

ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Διευθύντρια Βιοπαθολογίας ΕΣΥ που υπηρετεί στο ΓΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ « ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» ως μοναδικό μέλος- εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου, δυνάμει της με αρ. 5/15-9-2020 σχετικής Πράξης Διοικητή.

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επισκεπτριών Υγείας με βαθμό Α’ που υπηρετεί στο ΓΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» ως τακτικό μέλος- εκπρόσωπος των εργαζομένων– πλην ιατρών του Νοσοκομείου, με αναπληρώτριά της την ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ του Παναγιώτη, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού, Επικουρικό προσωπικό, ομοίως.

Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων μελών ακολουθεί την θητεία των ορισθέντων με την με αρ. πρωτ.: Γ4β/ΓΠ.οίκ.:54094/3-9-2020

Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας. Γ. Κατά τα λοιπά, η με αρ. πρωτ.: Γ4β/ΓΠ.οίκ.:54094/3-9-2020 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ.730/τ.ΥΟΔΔ/14-9-2020, ΑΔΑ: ΩΙ6Β465ΦΥΟ-9Τ2) ισχύει, ως έχει.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο ΔΣ Νοσοκομείου Καρπάθου τα τρια πρώτα μέλη που ορίστηκαν ήταν:

  1. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,  ασκών παράλληλα καθήκοντα Διοικητή και στο ΓΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» δυνάμει της ως άνω (2α) Απόφασης, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
  2. ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Χειρουργός Οδοντίατρος ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την ΝΤΑΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη, Ελεύθερη Επαγγελματία.
  3. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Εκπαιδευτικό ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την ΦΕΛΛΟΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ του Μιχαήλ,  Ιδιωτική Υπάλληλο.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. Γ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής

Επίσης συγκροτήθηκαν οι επιτροπές του Νοσοκομείου Καρπάθου:

Παραλαβής φαρμακευτικού υλικού, παραλαβής υλικών καθαριότητας, παραλαβής υγειονομικού υλικού, παραλαβής τεχνικού υλικού, παραλαβής καυσίμων, γραφικής ύλης, παράδοσης επικίνδυνων αποβλήτων, χαρακτηρισμού και καταστροφής εξοπλισμού, απογραφής φαρμακευτικού υλικού.