Τα 23 μέλη της νέας ομάδας εργασίας Τουρισμού ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Τα 23 μέλη της νέας ομάδας εργασίας Τουρισμού ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Φελλουζής Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Τη σύσταση ομάδας εργασίας συμβουλευτικού – γνωμοδοτικού χαρακτήρα, η οποία μεταξύ άλλων, θα ασχολείται με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την υποβολή προτάσεων και την παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτών υπηρεσιών για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής του Δήμου Καρπάθου.

Παράλληλα, η ομάδα θα προτείνει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας – Δια βίου Μάθησης και Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου Αναστάσιο Μηλιό δράσεις τουριστικής ανάπτυξης, θα προγραμματίζει την περαιτέρω προώθηση του τουρισμού, την τουριστική προβολή και τη συνεργασία με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και τον συντονισμό δράσεων, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήμου Καρπάθου.

Η Ομάδα Εργασίας θα λειτουργεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης Δημάρχου στο διαύγεια. Τέλος τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκθέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

Τα έξοδα της μετακίνησης τους θα καλύπτονται αποκλειστικά από ιδίους πόρους του Δήμου Καρπάθου σύμφωνα με την 2.Την παρ. Δ. 9 παρ. 2, Άρθρο 2 Νόμος 4336/2015, και μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου για εξειδίκευση πίστωσης κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. ια / ii του ν. 3852/2010. Αναλυτικά, τα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα εργασίας, είναι τα παρακάτω και ορίζει για το κάθε μέλος ένα αντικείμενο συναφή με τον τουρισμό:

• Μιχαήλ Λυτός

• Ευαγγελία Φελλουζή

• Μαρία Τσιραγάκη

• Εβίνα Παπαμανώλη

• Παντούλα Νιοτή

• Καλλιόπη Ιωαννίδου

• Νικόλαος Παραγυιός

• Μανώλης Μαγριπλής

• Κωνσταντίνος Πρωτόπαπας

• Ειρήνη Χαρτοφύλακα

 • Μαρία Κυριακάκη

• Ευγενία Λυτού

• Ανδρέας Τσαγκάρης

• Ερρίκος Γιαλλουράκης

• Ιωάννης Χαλκιάς

• Αργύρης Χιώτης

• Μηνάς Λυριστάκης

• Νικόλαος Φαρμακίδης

• Μιχάλης Ρεϊσης

• Ηλίας Μακρής

• Ανδρέας Φιλιππίδης

• Πάολα Τζιοβαντόνι

• Μαρία Καραξή

Η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης της στο Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

29.2.2024

Καρπαθιακά Νέα