Νέα όχληση για τη μεταφορά των αποθεματικών Δήμων και Οργανισμών της Δωδεκανήσου στην Τράπεζα της Ελλάδος

Νέα όχληση για τη μεταφορά των αποθεματικών Δήμων και Οργανισμών της Δωδεκανήσου στην Τράπεζα της Ελλάδος

Το άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτούς εντέλλεται με έγγραφό του προς τους υπόχρεους προς τούτο, δήμους και δημοτικούς οργανισμούς της χωρικής αρμοδιότητάς του, ο ασκών καθήκοντα συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Πολύκαρπος Πολυχρονάκης.

Μεταξύ των υπόχρεων συγκαταλέγονται, όπως έγραψε η «δημοκρατική», ο Δήμος Αστυπάλαιας με ποσοστό αποθεματικών εκτός ΤτΕ 38,06%, Καλυμνίων 7,14%, ΔΛΤ Καλύμνου 13,47%, Παιδικός Βρεφ. Σταθμός Καλύμνου 100%, ΚΟΠΑΔ Καρπάθου 13,47%, ΠΟ Ολύμπου Καρπάθου 100%, Δήμος Κάσου 52,45%, Δήμος Κω 22,17%, ΔΗΡΑΣ Κω 57,85%, ΔΟΠΑΒΣ Κω 27,34%, ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Κω 48,76%, ΔΛΤ Κω 19,25%, Δήμος Λειψών 12,18%, Δήμος Λέρου 8,95%, ΔΛΤ Λέρου 37,56%, ΔΟΠΣτΑΠ Λέρου 56,73%, Δήμος Νισύρου 7%, Δήμος Πάτμου 17,09%, ΔΛΤ Πάτμου 13,43%, Δήμος Ρόδου 49,71%, ΔΟΠ Ρόδου 100%, ΔΟΠΑΡ Ρόδου 89,08%, ΔΛΤ Νότιας Δωδεκανήσου 100%, Δήμος Σύμης 13,78%, Δήμος Τήλου 24,45% και Δήμος Χάλκης 65,60 %.
Στο από 18 Νοεμβρίου 2021 έγγραφό του ο κ. Πολυχρονάκης αναφέρει τα εξής:
«Κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 67325/16.09.2021 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, το οποίο σας έχει αποσταλεί τονίζεται η υποχρέωσή σας περί ολοκλήρωσης της μεταφοράς στον εν λόγω λογαριασμό του συνόλου των οφειλόμενων διαθεσίμων σας και την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων Τμημάτων Διοίκησης της υπηρεσίας μας, καθώς η σχετική παράλειψη ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας, δύναται να στοιχειοθετήσει παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 233 του Ν3852/2010, όπως ισχύει.
Τα Τμήματα Διοίκησης, στα οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την παρακολούθηση της διαδικασίας μεταφοράς του υπολειπόμενου ποσοστού διαθεσίμων στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην ΤτΕ από τους υπόχρεους φορείς αρμοδιότητάς τους και την άμεση ενημέρωση της υπηρεσίας μας για την ολοκλήρωσή της.
Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε ακολούθως τους κάτωθι πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους ΟΤΑ περιοχής ευθύνης σας με τη αντίστοιχο για τov καθένα ποσοστό (%) διαθεσίμων που δεν έχει μεταφερθεί στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην ΤτΕ.
Τέλος, εμφατικώς επισημαίνεται ότι ο Δήμος Μεγίστης, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πάτμου, το ΔΛΤ Τήνου – Άνδρου και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου, oι οποίοι δεν έχουν ακόμη προβεί σε άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος οφείλουν εντός μηνός να προβούν στις οφειλόμενες ενέργειες, ενημερώνοντας αντίστοιχα τα Τμήματα Διοίκησης Ν. Δωδεκανήσου, άλλως η τυχόν παράλειψή τους δύναται ομοίως να στοιχειοθετήσει παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 233 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει».
Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Ρόδου έχει παραιτηθεί από την ασκηθείσα και εκδικασθείσα την 26 Οκτωβρίου 2021 στο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά αποφάσεων υποχρεωτικής μεταφοράς των αποθεματικών του στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως εισηγήθηκε η νομική υπηρεσία στην Οικονομική Επιτροπή.
Η νομική υπηρεσία εισηγήθηκε την παραίτηση από την ως άνω αίτηση ακύρωσης προς αποφυγή καταλογισμού σε βάρος του Δήμου Ρόδου των δικαστικών εξόδων της δίκης, διότι κατά την προετοιμασία της διαπιστώνεται ότι υπάρχει ήδη απορριπτική νομολογία του ΣτΕ και μάλιστα σε μείζονα σύνθεση Ολομέλειας που απορρίπτει όμοιες αιτήσεις ακύρωσης άλλων Δήμων της χώρας, οι οποίες κατά τον ίδιο τύπο και περιεχόμενο σύμφωνα με υπόδειγμα της Κ.Ε.Δ.Ε. είχαν κατατεθεί.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η υποχρεωτική συγκέντρωση και διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβερνήσεως στην Τράπεζα της Ελλάδος, επιλέχθηκε από τον νομοθέτη ως το κατάλληλο μέτρο προκειμένου ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος έχει εκ του Συντάγματος και του νόμου την ευθύνη για την παρακολούθηση του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, να αποκτά πλήρη και σαφή εικόνα της ρευστότητας και των ταμειακών αναγκών του συνόλου των Φορέων Γενικής Κυβερνήσεως, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων λαμβάνονται υπ’ όψη -κατά τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου- για τον καθορισμό του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας ως προς τη χρήση της διαθέσιμης ρευστότητας, την επίτευξη αξιόπιστων προβλέψεων σχετικώς προς τις ταμειακές ροές του συνόλου της Γενικής Κυβερνήσεως και την αποφυγή άσκοπου δανεισμού.