Νέα τουριστική ιστοσελίδα από τον Δήμο Καρπάθου

Νέα τουριστική ιστοσελίδα από τον Δήμο Καρπάθου

Από τον Δήμο Καρπάθου αποφασίστηκε η «Υποστήριξη υφιστάμενης ιστοσελίδας Δήμου Καρπάθου και ανάπτυξη και υποστήριξη νέας τουριστικής ιστοσελίδας Δήμου Καρπάθου» συνολικού ποσού 12.940,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα έτη 2021 και 2022) σε βάρος των πιστώσεων του κάτωθι Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Καρπάθου κατ’ έτος ως εξής:

Έτος 2021 00.6117.0016 0,00 €

Έτος 2022 00.6117.0016 12.940,00 €

Η παραπάνω έγκριση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική υπηρεσία του Δήμου θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μ.Π.Δ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α. Ο Αναπληρωτής Εμμανουήλ Παραγυιός