Θετικά γνωμοδότησε η Αποκεντρωμένη για το λιμάνι. Το ιστορικό αλλά και το τι προβλέπεται

Θετικά γνωμοδότησε η Αποκεντρωμένη για το λιμάνι. Το ιστορικό αλλά και το τι προβλέπεται

Γνωμοδότησε Θετικά η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, ύστερα από την διαδικασία της παρ. 2α του άρθρου 3 του Ν. 4014/2011 επί της μελέτης του «Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ 3ης Αναθεώρησης και 2ης Αναθεώρησης μελέτης κυματικής διαταραχής), του έργου:

«Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου»

που αφορούν στον υφιστάμενο λιμένα και στα έργα επέκτασης αυτού» για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα ως προς την έγκριση της χωροθέτησης των έργων, σύμφωνα με την προτεινόμενη Λύση (1) ως αυτή περιγράφεται και εγκρίνεται με την με αριθμ. 91/05/03-02-2022 απόφαση Ε.Σ.Α.Λ. με ΑΔΑ 619Φ4653ΠΩ-7ΧΒ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.

ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

α.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ

Τίτλος

«Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου» που αφορούν στον υφιστάμενο λιμένα και στα έργα επέκτασης αυτού.

Είδος Εμπορικοί και Επιβατικοί Λιμένες Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών

Ιστορικό μελέτης

Η μελέτη επέκτασης του λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου με τίτλο «Τεχνικές μελέτες επέκτασης λιμένος Πηγαδιών Καρπάθου» που αφορούν στον υφιστάμενο λιμένα και στα έργα επέκτασης αυτού, προκηρύχθηκε το Νοέμβριο του 2007 από την πρώην Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο αρχικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2009 στο πλαίσιο του οποίου επιλέχθηκαν τρεις ομάδες μελετητικών γραφείων οι οποίες θα συμμετείχαν σε νέο διαγωνισμό όπου η κάθε ομάδα θα εκπονούσε την δική της τεχνική πρόταση επέκτασης σε στάδιο προκαταρκτικό σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού υπογράφηκαν τον Ιούνιο του 2009 τρεις συμβάσεις με τις τρεις ομάδες των μελετητών. Το αντικείμενό τους περιλάμβανε την εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 3316/2005. Οι σχετικές προτάσεις υποβλήθηκαν το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Ο νέος διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2013 με την ανάθεση των οριστικών μελετών στα συνεργαζόμενα μελετητικά γραφεία «CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΜΕ – Βασιλάκος Αθανάσιος – Τσούκης Βασίλειος – Θεοδωρίδης Αλέξανδρος». Η αντίστοιχη σύμβαση υπογράφηκε στις 11-11-2013 με Φορέα ανάθεσης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το εναπομείναν μελετητικό αντικείμενο περιλάμβανε τις εξής φάσεις:

Φάση 1η : Λειτουργικός σχεδιασμός έργου

 Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)

Φάση 2η : Κατασκευαστικός σχεδιασμός έργου

 Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες: α) Τοπογραφική – βυθομετρική αποτύπωση, β)

Σύνταξη μαθηματικού ομοιώματος κυματικής διαταραχής, γ) Σύνταξη μαθηματικού ομοιώματος πλοηγή-σεως, δ) Ακτομηχανική μελέτη με μαθηματικό ομοίωμα, ε) Γεωτεχνικές μελέτες (Επίβλεψη – Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών)

 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

 Οριστική μελέτη λιμενικών έργων

 Μελέτη εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων

 Συγκοινωνιακή μελέτη

 Τεύχη Δημοπράτησης – Τεύχη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

Με την υπογραφή της σύμβασης εκπονήθηκε και υποβλήθηκε στη Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου ο φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) στις 29- 11-2013. Εν συνεχεία η μελέτη διαβιβάσθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου το οποίο, μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο πληρότητας, διαβίβασε τη μελέτη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τη συλλογή γνωμοδοτήσεων, μεταξύ αυτών και στο Τμήμα Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Εντωμεταξύ η Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου με το έγγραφο της με α.π. ΔΤΕ/2792/12.05.2014 έδωσε εντολή στο μελετητή για την εκπόνηση της τοπογραφικής και βυθομετρικής αποτύπωσης. Η μελέτη υποβλήθηκε στην Υπηρεσία στις 12.06.2014 και εγκρίθηκε με την με α.π. ΔΤΕ/3433/07.08.2014 απόφαση της Προϊσταμένης του Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου.

Ομοίως η Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου με το έγγραφό της με α.π. ΔΤΕ/7663/03.12.2014 έδωσε εντολή για την εκπόνηση της μελέτης κυματικής διαταραχής με μαθηματικό προσομοίωμα.

Η μελέτη υποβλήθηκε στις 26.01.2015 και εγκρίθηκε με την με α.π. ΔΤΕ/307/05.03.2015 απόφαση του προϊσταμένου του Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου. Επίσης η Υπηρεσία με το  έγγραφό της με α.π. ΔΤΕ/1108/06.03.2015 έδωσε εντολή για την εκπόνηση της ακτομηχανικής μελέτης με μαθηματικό προσομοίωμα. Η μελέτη υποβλήθηκε στις 04.05.2015 και εγκρίθηκε με την με α.π. ΔΤΕ/2265/23.06.2015 απόφαση του προϊσταμένου του Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) που έγινε στις 25-01-2016, εξετάστηκε η προτεινόμενη λιμενική πρόταση στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και σε συνέχεια επιστολής που είχε συντάξει ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.) κ. Μαρινάκης προς την Ε.Σ.Α.Λ., εξέφρασε αντιρρήσεις σε σχέση με το σχεδιασμό της αρχικής προτεινόμενης λύσης, όσον αφορά τη ναυσιπλοΐα, και συγκεκριμένα τη δυσκολία ελιγμών των πλοίων κατά την προσέγγιση στη λιμενική εγκατάσταση.

Στη συνέχεια στις 11.02.2016 έγινε συνάντηση στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ), παρουσία του Προέδρου της κ. Μουτζούρη, του εκπροσώπου της ΠΕΠΕΝ κ. Μαρινάκη, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παπαδόπολη και του εκπροσώπου των μελετητών κ. Αλβέρτου Γιαμίν, με σκοπό την αναθεώρηση της αρχικής προτεινόμενης λύσης. Στη συνάντηση αυτή προτάθηκαν 4 λύσεις από το μελετητή και 2 λύσεις από τον κ. Μαρινάκη.

Η πρώτη από τις δύο λύσεις που πρότεινε ο εκπρόσωπος της ΠΕΠΕΝ κ. Μαρινάκης αφορούσε την ένωση των δύο νησίδων Δεσποτικό και Αφώτη, που βρίσκονται δυτικά του υφιστάμενου τουριστικού καταφυγίου. Η δε δεύτερη αφορούσε την επέκταση του ήδη υφιστάμενου προβλήτα προς βορειοανατολικά. Η πρώτη λύση δεν έγινε αποδεκτή λόγω του αναμενόμενου υψηλού κόστους κατασκευής και για τη δεύτερη συμφωνήθηκε να ζητηθεί η άποψη των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών καθότι βρίσκεται πλησίον σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Από τις τέσσερις λύσεις που πρότεινε ο μελετητής, οι οποίες αφορούσαν την αναθεώρηση της αρχικής προτεινόμενης λύσης στην ίδια αρχική θέση με πρόβλεψη θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, έγινε αποδεκτή η λύση 2Α και συμφωνήθηκε να προωθηθεί στην περίπτωση που υπάρχουν αντιρρήσεις από τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.

Στη λύση, πέραν του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου της γραμμής μήκους έως 200μ, προβλέπεται και η παραβολή κρουαζιερόπλοιου μήκους έως 170μ.

Η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών με το έγγραφό της με α.π.3121.11- 68/28470/01.04.2016 κοινοποίησε τις σχετικές απόψεις τόσο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου α.π.1496/26.02.2016 όσο και της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων α.π. 2099/1244/67/28.01.2016. Από τα παραπάνω έγγραφα δεν προκύπτει σαφή συναίνεση υπέρ της δεύτερης λύσης του εκπροσώπου της ΠΕΠΕΝ, αντίθετα υπενθυμίζεται η καταρχήν συναίνεση των Υπηρεσιών υπέρ της αρχικής λύσης που υποβλήθηκε το 2015.

Έτσι ο μελετητής στο έγγραφό του με α.π. 169-27/19.05.2016 προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία γνωστοποιεί ότι ως πλέον κατάλληλη κρίθηκε η ως άνω λύση 2Α και ζητεί τη σύμφωνη γνώμη της για την αναθεώρηση της αρχικής πρότασης με τη νέα λύση και την αναθεώρηση του φακέλου προκαταρκτικού προσδιορισμού περιβαλλοντικών απαιτήσεων ώστε να υποβληθεί εκ νέου στην ΕΣΑΛ. Τελικώς η Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου συμφωνεί και δίδει εντολή στον μελετητή με το με α.π. ΔΤΕ 5236/23-11-2016 έγγραφό της για την αναθεώρηση της μελέτης ΠΠΠΑ του έργου.

Η 1η αναθεώρηση του φακέλου του Π.Π.Π.Α. υποβλήθηκε στη Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου στις 22-12-2016. Ταυτοχρόνως, και μετά από επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα (Γ.Γ.) της ΠΕΠΕΝ κ. Μαρινάκη, ο μελετητής πληροφορήθηκε ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από τους χρήστες του λιμένα Καρπάθου πάνω στην προτεινόμενη λύση της 1ης αναθεώρησης. Έτσι, και υπό το ως άνω πλαίσιο, ο μελετητής επικοινώνησε τόσο με τον Γ.Γ. όσο και με τον Πρόεδρο της ΠΕΠΕΝ κ. Τσικαλάκη και πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις στα γραφεία της Ένωσης, στις 6 και στις 20 Μαρτίου 2017 παρουσία των παραπάνω κυρίων, του νόμιμου εκπροσώπου της σύμπραξης των μελετητών κ. Αλβέρτου – Παύλου Γιαμίν, του μέλους ομάδας μελέτης κ. Γεωργίου Γιαμίν και των πλοιάρχων κ.κ. Ιωάννη Κοντόπουλου, Κωνσταντίνου Δρίβα και Ευαγγέλου Στουραϊτη, προκειμένου να εξετασθούν το σύνολο των αντιρρήσεων και να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός των έργων.

Κατά τις συναντήσεις αυτές, οι πλοίαρχοι εξέθεσαν τους χειρισμούς προσέγγισης και αναχώρησης επί χάρτου και προσδιόρισαν τις ακριβείς διαγραφόμενες πορείες των πλοίων κατά τον κατάπλου και απόπλου, επισημάνθηκαν δε οι δυσκολίες τόσο σχετικά με τις ανεμολογικές συνθήκες της περιοχής όσο και με τα φυσικά εμπόδια. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τις παρατηρήσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καθώς και τις πολεοδομικές και χωροταξικές κατευθύνσεις, ο μελετητής προχώρησε στον ανασχεδιασμό των έργων, σε στενή συνεργασία με τους πλοιάρχους, καταλήγοντας στην προτεινόμενη λύση 1 της παρούσας μελέτης. Η λύση αυτή έγινε δεκτή από την ΠΕΠΕΝ με βάση το από 5.4.2017 έγγραφο της που παρατίθεται στο Παράρτημα Β της παρούσας και η σύμφωνη αυτή γνώμη κοινοποιήθηκε στην Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου στις 6.4.2017 από το μελετητή λιμενικών.

Ακολούθως, η Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου ενημέρωσε την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (ΔΙΠΕΧΩΣ Δωδεκανήσου), για την εξέλιξη της μελέτης και την επικείμενη υποβολή του νέου ΠΠΠΑ σε συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της ΕΣΑΛ και σε συνεργασία με τους πλοιάρχους που δραστηριοποιούνται στο λιμένα. Εν όψει των παραπάνω, πραγματοποιείται η παρούσα 2η αναθεώρηση του ΠΠΠΑ εξετάζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της λύσης 1 σε προκαταρκτικό επίπεδο.

α.10 Υφιστάμενες Λιμενικές Εγκαταστάσεις

Γενικά

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Λιμένα Καρπάθου που συνιστούν την μηδενική λύση, αποτελούνται στα ανατολικά από προσήνεμο μώλο, κρηπιδώματα εμπορικών πλοίων, παραλιακά κρηπιδώματα και προβλήτα και στα δυτικά από τουριστικό καταφύγιο και γλύστρα. Η διάταξη των εγκαταστάσεων στα ανατολικά λειτουργούν ανεξάρτητα εξυπηρετώντας ως επί το πλείστον την μικτή, επιβατική, εμπορική και αλιευτική κίνηση της περιοχής.

Επισημαίνεται ότι οι εγκαταστάσεις στα ανατολικά (προσήνεμος μώλος, κρηπιδώματα εμπορικών πλοίων, παραλιακά κρηπιδώματα και προβλήτας) στερούνται Περιβαλλοντικών Όρων λόγω της παλαιότητας κατασκευής τους.

Προσήνεμος Μώλος

Ο προσήνεμος μώλος έχει συνολικό μήκος 108,40μ με κατεύθυνση προς βορειοδυτικά.

Αποτελείται από δύο τμήματα, όπου το πρώτο μήκους 75,20μ περίπου είναι μικτής διατομής καθαρού πλάτους 9,50μέτρων με κατακόρυφο μέτωπο από την πλευρά της λιμενολεκάνης και θωράκιση με στηθαίο από σκυρόδεμα και φυσικούς ογκολίθους πλάτους 8,0μ περίπου από την προσήνεμη πλευρά. Το δεύτερο τμήμα δεν είναι θωρακισμένο και είναι διαστάσεων 33,20μ στην επέκταση του πρώτου τμήματος και 41,00μ στην κάθετη κατεύθυνση προς την πλευρά του πελάγους.

Τα κατακόρυφα μέτωπα και των δύο τμημάτων του μώλου είναι κατασκευασμένα από τεχνητούς ογκολίθους από σκυρόδεμα και η άνω επιφάνειά τους από σκυρόδεμα ανωδομής με στάθμη στέψης στα +1,45 μέτρα περίπου από τη μέση στάθμη θάλασσας.

Στην εσωτερική πλευρά του μώλου (Υ6 – Υ7), όπου το βάθος της θάλασσας δίπλα στο κατακόρυφο μέτωπο είναι 5,50μ περίπου, πλαγιοδετούν εμπορικά πλοία ενώ στην εξωτερική πλευρά με κατεύθυνση προς βορειοανατολικά (Υ4 – Υ5), όπου το αντίστοιχο βάθος είναι 6,50μ περίπου, πρυμνοδετούν τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία της γραμμής.

Ο μώλος είναι εξοπλισμένος με δέστρες και προσκρουστήρες, είναι μερικώς φωτισμένος και στο νοτιοδυτικό άκρο του υπάρχει φανός για τις ανάγκες της ναυσιπλοΐας. Ο συνολικός χερσαίος χώρος του προσήνεμου μώλου είναι επιφανείας 2.100μ2 περίπου.

Κρηπιδώματα Εμπορικών Πλοίων

Τα κρηπιδώματα εμπορικών πλοίων (Y7 – Υ8’) ξεκινούν από το ανατολικό άκρο του προσήνεμου μώλου και εκτείνονται προς νότια σε μήκος 93μ. Η στάθμη στέψης τους βρίσκεται στα +1,45 μέτρα περίπου από τη μέση στάθμη θάλασσας ενώ το βάθος δίπλα στο κατακόρυφο μέτωπο είναι 5,50μ περίπου.

Η κατασκευή τους έχει γίνει από τεχνητούς ογκολίθους από σκυρόδεμα και η άνω επιφάνεια τους από σκυρόδεμα ανωδομής και επίστρωσης. Πίσω από τα κρηπιδώματα υπάρχει χερσαίος χώρος ικανού πλάτους που κυμαίνεται από 30,0 έως 35,0μ περίπου. Τα κρηπιδώματα εξυπηρετούν ως επί το πλείστον την εμπορική κίνηση της Καρπάθου και είναι εξοπλισμένα με δέστρες και προσκρουστήρες, δεν είναι όμως επαρκώς φωτισμένα. Ο συνολικός χερσαίος χώρος τους είναι επιφανείας 3.000μ2 περίπου.

Παραλιακά Κρηπιδώματα

Τα λειτουργικά παραλιακά κρηπιδώματα (Υ12 – Υ13 – Υ14 – Υ15) έχουν συνολικό μήκος 117,9μ περίπου και αρχίζουν από το νότιο άκρο των κρηπιδωμάτων για τα εμπορικά πλοία.

Εκτείνονται προς ανατολικά και στη συνέχεια προς νότια σε μήκος 51,6μ και 66,3μ αντίστοιχα. Έπειτα εκτείνεται προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά ένα μικρό μήκος μη λειτουργικών κρηπιδωμάτων, τα οποία είναι θωρακισμένα με φυσικούς ογκολίθους.

Τα λειτουργικά παραλιακά κρηπιδώματα είναι κατασκευασμένα από τεχνητούς ογκολίθους από σκυρόδεμα και η άνω επιφάνειά τους από σκυρόδεμα ανωδομής και επίστρωσης. Η στάθμη στέψης τους βρίσκεται στα +1,20 μέτρα περίπου από τη μέση στάθμη θάλασσας ενώ το βάθος δίπλα στο κατακόρυφο μέτωπο κυμαίνεται μεταξύ 1,00 και 2,50 μέτρων περίπου. Στα παραλιακά λειτουργικά κρηπιδώματα, που είναι εξοπλισμένα με δέστρες και κρίκους, προσδένουν επαγγελματικά και ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη.

Προβλήτας

Στην επέκταση του νοτίου άκρου των κρηπιδωμάτων εμπορικών πλοίων ξεκινάει ο προβλήτας (Υ8’ – Υ8 – Υ9 – Υ10 – Υ11 – Υ12), ο οποίος έχει συνολικό μήκος 76,0μ και πλάτος 4,70μ περίπου. Εκτείνεται προς νότια σε μήκος 24,0μ και στη συνέχεια προς νοτιοδυτικά σε μήκος 52,0μ περίπου.

Είναι κατασκευασμένος από τεχνητούς ογκολίθους από σκυρόδεμα και η άνω επιφάνειά του με σκυρόδεμα ανωδομής. Η στάθμη στέψης του βρίσκεται στα +1,20 μέτρα περίπου από τη μέση στάθμη θάλασσας ενώ το βάθος δίπλα στο κατακόρυφο μέτωπο κυμαίνεται μεταξύ 3,00 και 5,00μ. Ο προβλήτας είναι εξοπλισμένος με δέστρες και κρίκους και στα μέτωπά του προσδένουν επαγγελματικά και ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη.

Τουριστικό Καταφύγιο

Το τουριστικό καταφύγιο βρίσκεται δυτικά της Γαρονήσου και της επίχωσης μεταξύ αυτής και της παραλιακής οδού. Αποτελείται από δύο τμήματα όπου το πρώτο με κατεύθυνση προς βορειοανατολικά έχει μήκος 126,25μ και πλάτος 5,00μ. Το δεύτερο με κατεύθυνση προς δυτικά είναι κεκαμένο, έχει συνολικό μήκος 123,95μ και πλάτος ίδιο με το πρώτο. Στο δυτικό άκρο του δευτέρου τμήματος σχηματίζεται πλάτυσμα για τις ανάγκες των ελιγμών διαστάσεων 11,70μ πλάτος και μήκος που μεταβάλλεται από 14,70μ σε 8,00μ με κατεύθυνση προς βορειοδυτικά.

Η άνω στάθμη του κατακόρυφου μετώπου όλων των κρηπιδωμάτων βρίσκεται στα +1,20 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας ενώ το βάθος τους είναι 3,00μ για το πρώτο τμήμα και 5,00μ για το δεύτερο. Ο χερσαίος χώρος ανατολικά του πρώτου τμήματος και μέχρι την επίχωση προς τη Γαρόνησο έχει κατασκευασθεί με επίχωση. Η άνω επιφάνειά του είναι καλυμμένη με υλικό βάσεως και βρίσκεται στην ίδια περίπου στάθμη με την αντίστοιχη άνω στάθμη των κρηπιδωμάτων.

Το δεύτερο τμήμα είναι θωρακισμένο από τη βόρεια πλευρά του με στηθαίο από σκυρόδεμα και στη συνέχεια με φυσικούς ογκολίθους με συνολικό πλάτος στέψης 4,50μ και στάθμη στέψης στα +3,50 μέτρα από τη μέση στάθμη θάλασσας. Το στηθαίο και η θωράκιση εκτείνονται ανατολικά μέχρι τη Γαρόνησο για την προστασία του βόρειου ορίου του χερσαίου χώρου.

Το τουριστικό καταφύγιο μπορεί να εξυπηρετήσει συγχρόνως 50 περίπου σκάφη διαστάσεων από 4 έως 20 μέτρα. Είναι δε εξοπλισμένο με δέστρες, κρίκους, Pillars για την τροφοδοσία των σκαφών με νερό και ρεύμα και φωτιστικά. Στο δυτικό του άκρο είναι εγκαταστημένος φανός για τις ανάγκες της ναυσιπλοΐας. Για την ανανέωση των υδάτων της λιμενολεκάνης υπάρχει αγωγός διαμέτρου 120εκ δίπλα στη συμβολή του πρώτου με το δεύτερο τμήμα.

Η συνολική επιφάνεια του χερσαίου χώρου του καταφυγίου είναι 1.750μ2 σύμφωνα με την απόφαση χωροθέτησης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 907Β/21-8-1998) και τα ανατολικά του όρια φαίνονται στα σχέδια της μελέτης.

Γλύστρα

Σε μικρή απόσταση από το νότιο άκρο του πρώτου τμήματος του τουριστικού καταφυγίου υπάρχει γλίστρα πλάτους 5,20μ και μήκους 9,00μ για τις ανάγκες των αλιευτικών και τουριστικών σκαφών.

Εξυπηρετούμενα σκάφη και κίνηση λιμένα

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία της γραμμής πρυμνοδετούν στο τμήμα Υ4 – Υ5 ενώ στα τμήματα Υ6 – Υ7 και Y7 – Υ8’ πλαγιοδετούν τα εμπορικά πλοία. Επίσης στα παραλιακά κρηπιδώματα και τον προβλήτα μπορούν να προσδένουν με ασφάλεια περίπου 40 αλιευτικά σκάφη έως 7μ και 13 αλιευτικά σκάφη έως 10μ.

Στον ΠΠΠΑ που συνοδεύει το παρόν, παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία κίνησης του λιμένα, τα οποία λήφθηκαν στα πλαίσια εκπόνησης της προκαταρκτικής μελέτης του θέματος από τη Στατιστική Υπηρεσία του Υ.Ε.Ν. και το Λιμεναρχείο Καρπάθου και αφορούν

την περίοδο 2003-2008.

α.11 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Λύση 1 – Προτεινόμενη (όπως αυτή εγκρίνεται με την με αριθμό 91/05/03-02-2022 απόφαση Ε.Σ.Α.Λ. με ΑΔΑ: 619Φ4653ΠΩ-7ΧΒ)

Γενικά: Ο σχεδιασμός των έργων της προτεινόμενης λύσης (Λύση 1), πραγματοποιείται στα ανατολικά και βόρεια του Γαρόνησου και περιλαμβάνει τη νέα αποβάθρα και το διάδρομο πρόσβασης προς αυτή, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Ένθετο Σχέδιο 05 της μελέτης του ΠΠΠΑ που συνοδεύει την παρούσα. Η νέα χερσαία επιφάνεια των προτεινόμενων έργων ανέρχεται σε 13.050 μ2 και η συνολική (νέα και υφιστάμενη) σε 15.850 μ2. Προτείνεται η παραχώρηση τμήματος του υφιστάμενου χερσαίου χώρου επιφάνειας 1.620 μ2 στο τουριστικό καταφύγιο.

Στα πλαίσια του σχεδιασμού, προβλέπεται η καθαίρεση τμήματος του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, μήκους περίπου 45μ, ώστε να δημιουργηθεί το νέο «άνοιγμα» του λιμένα λειτουργικού πλάτους 40 μέτρων, όπως φαίνεται στο σχέδιο 05 της μελέτης του ΠΠΠΑ που συνοδεύει την παρούσα.

Σημειώνεται ότι η συνολική επιφάνεια των 15,85 στρεμ. που προτείνεται για την κάλυψη των λιμενικών δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνει το χωροθετημένο χερσαίο χώρο του τουριστικού καταφυγίου (ΦΕΚ 907Β/21-8-1998) ούτε τον παραχωρηθέντα σε αυτό, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης του ΠΠΠΑ.

Νέα αποβάθρα και διάδρομος πρόσβασης Για τη διαμόρφωση της νέα αποβάθρας, διατηρείται το ακρομώλιο του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου επιφάνειας 1.350 μ2. Η βόρεια πλευρά του Υ4-Υ5 καθώς και η νότια (Υ6-Υ7) επεκτείνονται προς βορειοδυτικά για τη δημιουργία της νέας αποβάθρας.

Πιο αναλυτικά

Η βόρεια πλευρά του ακρομωλίου Υ4-Υ5 μήκους 33,20μ επεκτείνεται προς βορειοδυτικά έως το σημείο Ν4 και για μήκος 166,80μ με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου κατακόρυφου μετώπου συνολικού μήκους 200μ, καθαρού βάθους στα 11,50μ και στάθμης στέψης στα +2,00μ από τη Μ.Σ.Θ. Το τμήμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την πρυμνοδέτηση επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου μήκους έως 200μ ή την περιστασιακή πλαγιοδέτηση κρουαζιερόπλοιου μήκους έως 160μ (όταν δεν εξυπηρετούνται τα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία). Στη συνέχεια, προβλέπεται η κατασκευή της δυτικής πλευράς της αποβάθρας Ν4-Ν5 μήκους 90,0μ κάθετα στο τμήμα Υ4-Υ5-Ν4 με βόρειο-νότιο προσανατολισμό. Έχει καθαρό βάθος 8,30μ και η στάθμη στέψης στο κατακόρυφο μέτωπο ανέρχεται στα +2,00μ από τη Μ.Σ.Θ. Το τμήμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική θέση για την περιστασιακή πρυμνοδέτηση επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου μήκους έως 150μ, όταν στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι.

Από το σημείο Ν5 και προκειμένου να «κλείσει» ο χερσαίος χώρος της αποβάθρας, διαμορφώνεται το τμήμα Ν5-Ν6-Ν7 σχήματος Γ, συνολικού μήκους, 72μ, στο οποίο τοποθετείται θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους, όπως φαίνεται στο ένθετο σχέδιο 05 της παρούσας μελέτης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρυμνοδέτηση του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου στη δυτική πλευρά Ν4-Ν5, προβλέπονται οι εκβαθύνσεις σε βάθος -8,20μ από τη Μ.Σ.Θ. που σημειώνονται στο Σχέδιο ΠΠ-03γ.

Ταυτοχρόνως με τη βόρεια πλευρά, επεκτείνεται και η νότια (σημείο Ν6) προς τα βορειοδυτικά κατά 129,80μ, έως το σημείο Ν3 με στόχο την δημιουργία ενιαίου μετώπου συνολικού μήκους 142,0μ, καθαρού βάθους στα 6,50μ και στάθμης στέψης στα +1,80μ από τη Μ.Σ.Θ. Ακολούθως, προβλέπεται η κατασκευή του τμήματος Ν3-Ν2 μήκους 105μ, κάθετα στο τμήμα Ν3-Ν4, με βόρειο – νότιο προσανατολισμό, καθαρού βάθους 6,50 και στάθμης στέψης τα +1,50μ από τη Μ.Σ.Θ. Το τμήμα αυτό προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για την πρυμνοδέτηση οκτώ (8) ημερόπλοιων μήκους έως 30,μ. Στην ίδια ευθεία με το τμήμα Ν3- Ν2 και έως την ακτογραμμή (σημείο Ν1) τοποθετείται θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους με στόχο τη δημιουργία πρόσθετου χερσαίου χώρου για τη διαμόρφωση του διαδρόμου

πρόσβασης από την παραλιακή οδό στη νέα αποβάθρα, όπως παρουσιάζεται στο ένθετο σχέδιο 05 της μελέτης του ΠΠΠΑ που συνοδεύει την παρούσα.

Όπισθεν των κρηπιδωμάτων, προβλέπονται ζώνες εξυπηρέτησης των λειτουργιών (επιβατικής και εμπορικής) ενώ στον υπόλοιπο χερσαίο χώρο θα διαμορφωθεί κατάλληλα η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και θα προβλεφθούν επαρκείς χώροι αναμονής επιβιβαζόμενων οχημάτων και ταξί, επικαθήμενων, και φορτηγών, χώροι ελιγμών, υπόστεγο αναμονής επιβατών προς επιβίβαση και κτίριο εξυπηρέτησης επιβατών.

Διαμόρφωση οδικής πρόσβασης

Η σύνδεση των λιμενικών εγκαταστάσεων με το κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής,

προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω της αναβάθμισης τμήματος του παραλιακού δρόμου προς τα δυτικά. Η αναβάθμισή του περιλαμβάνει τη βελτίωση της χάραξης και τη διαπλάτυνση αυτού, στα σημεία που θα απαιτηθεί, προκειμένου να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων από και προς τον λιμένα. Το ζήτημα αυτό θα εξετασθεί επισταμένως, στο στάδιο της συγκοινωνιακής μελέτης.

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες, που αφορούν στην προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του έργου και γενικότερα η περιγραφή των γενικών τεχνικών χαρακτηριστικών – στοιχείων του έργου, περιγράφονται στον υποβληθέντα ΠΠΠΑ και αποτυπώνονται στους χάρτες και τα σχέδια του ΠΠΠΑ που συνοδεύουν την παρούσα Γνωμοδότηση και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα αυτής.

Η παρούσα θετική γνωμοδότηση δίνεται επί της μελέτης ΠΠΠΑ και της προτεινόμενης από αυτήν λύσης όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την εκπλήρωση των όρων που είχαν τεθεί σε όλες τις προγενέστερες αποφάσεις της ΕΣΑΛ, (75/31-05-2018 και 87/02-06-2021 και 88/20-10-2021 )και όπως αυτή περιγράφεται και εγκρίνεται με την με αριθμό 91/05/03- 02-2022 απόφαση Ε.Σ.Α.Λ. με ΑΔΑ: 619Φ4653ΠΩ-7ΧΒ

Η Θετική Γνωμοδότηση επί της μελέτης ΠΠΠΑ του έργου του θέματος που δίνεται με την παρούσα αφορά στα έργα των παρ. α.10 και α.11 της παρούσας και όπως αυτά προβλέπονται να υλοποιηθούν σύμφωνα με την με αριθμ. 91/05/03-02-2022 απόφαση Ε.Σ.Α.Λ. με ΑΔΑ: 619Φ4653ΠΩ-7ΧΒ

Η παρούσα θετική γνωμοδότηση δίνεται με τον όρο ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή με ειδικές διατάξεις και που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή του υπόψη έργου και με την προϋπόθεση να μην έχουν αντίρρηση άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Η παρούσα θετική γνωμοδότηση δίνεται με τον όρο ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να τηρηθούν όλοι οι όροι που έχουν τεθεί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Ειδικότερα απαιτείται να τηρηθούν οι κατωθι δεσμεύσεις που τέθηκαν από:

Α. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:

1. Να γίνει χρήση των ανεμολογικών στοιχείων και από το μετεωρολογικό σταθμό της ΕΜΥ στη Ρόδο δεδομένου ότι τα ανεμολογικά δεδομένα, που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη από τον μετεωρολογικό σταθμό της ΕΜΥ, στο αεροδρόμιο της Καρπάθου, κυρίως ως προς τους Β,ΒΑ ανέμους που εισέρχονται στο λιμάνι, ενδεχομένως να επηρεάζονται από το ορεινό ανάγλυφου στο κέντρο του νησιού. Έχοντας υπόψη και τα ανεμολογικά δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού της ΕΜΥ στη Ρόδο να γίνει εκ νέου έλεγχος της 2ης Αναθεώρησης της κυματικής διαταραχής.

2. Να προβλεφθεί η κατασκευή αγωγών ανανέωσης υδάτων της λιμενολεκάνης.

3. Στο τοπογραφικό διάγραμμα να συμπληρωθούν τα όρια αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 688/Δ/26-10-2020, καθώς και τα όρια της εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 381/Δ/5-7-2021 με συντεταγμένες ( ΕΓΣΑ 87), και να αποτυπωθούν και οι δυο νησίδες Άφωτη και Δεσποτικό έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτό επί του σχεδίου ο κύκλος των ελιγμών των πλοίων.

Β. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Να προσαρμοστεί τοτοπογραφικό διάγραμμα με τα ισχύοντα όρια αιγιαλού και παραλίας (688/Δ/26-10-2020) και τα όρια της εξομοιούμενης ΧΖΛ (ΦΕΚ 381/Δ/5-7-2021) με συντεταγμένες ( ΕΓΣΑ 87).

Γ. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Σε εύθετο χρόνο πριν την έναρξη του έργου να πραγματοποιηθεί υποβρύχια αυτοψία από καταδυτικό κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων προκειμένου να διερευνηθεί ο βυθός στην περιοχή της χωροθέτησης. Σε περίπτωση εντοπισμού ακινήτων ενάλιων αρχαιοτήτων είναι προφανές ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η μελέτη χωροθέτησης καθ’ υπόδειξη της Εφορείας. Τα έξοδα μετάβασης, η διαμονή και η εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση του καταδυτικού κλιμακίου, θα καλυφθούν από το φορέα του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002.

2. Μετά τον υποβρύχιο, επιφανειακό, αρχαιολογικό έλεγχο και δεδομένης της πολύ μεγάλης έκτασης του έργου, της άμεσης γειτνίασης με τον χερσαίο κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του Ποσειδίου αλλά και των εκτεταμένων εκσκαφών και εκβαθύνσεων που θα απαιτηθούν για την εξυγίανση του υποθαλάσσιου πυθμένα και την έδραση των νέων κατασκευών, ο φορέας του έργου θα προσλάβει δύο καταδυόμενους αρχαιολόγους για την εποπτεία των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών ανευρεθούν αρχαιότητες, αναλόγως ή θα εξευρεθεί νέα τροποποιητική λύση διάταξης των έργων, ώστε αυτές να προστατευτούν ή αυτό θα διακοπεί και θα ακολουθήσει αρχαιολογική διερεύνηση του χώρου. Όλα τα έξοδα θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου ενώ η μετέπειτα πορεία του θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των ερευνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002.

3. Όλες οι εργασίες εκσκαφής θα γίνουν υπό την επίβλεψη του φύλακα αρχαιοτήτων μετά από έγκαιρη ειδοποίηση, εάν δε αποκαλυφθούν αρχαία οι εργασίες θα διακοπούν προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν τον φορέα του έργου.

Δ. Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού

1. Εκπόνηση/Σύνταξη μελέτης φωτοσήμανσης Λιμένα

2. Κατάθεση από τον φορέα του έργου στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό

0024/23202310 (ΙΒΑΝ GR 3501000240000000023202310) Υπηρεσία Φάρων, ποσό τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ και μετά την κατάθεση του ανωτέρω ποσού ενημέρωση της Υπηρεσίας .Φάρων με αντίστοιχο μήνυμα τηλεομοιοτυπίας (fax αποδεικτικού κατάθεσης).

3. Αποστολή με μέριμνά του φορέα στην Υπηρεσία Φάρων:

α. Τεχνικής έκθεσης στην οποία θα περιγράφονται τα έργα η νησιδα ΑΦΩΤΗ και θα περιλαμβάνει τοπογραφικό-βυθομετρικό διάγραμμα ολόκληρης της περιοχής σε κλίμακα 1:2000, όπου θα σημειώνονται με διαφορετική διαγράμμιση τα έργα που πρόκειται να εκτελεσθούν.

β. Των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων των έργων, την υπάρχουσα κατάστασή τους, καθώς και το προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσής τους.

γ. Τυχόν υφιστάμενων προβλέψεων επέκτασης, τροποποίησης κ.λ.π. των έργων, καθώς και το προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσής τους.

Ε. ΓΕΝ

1. Να φωτοσημανθεί ο λιμένας αλλά και η νησίδα ΑΦΩΤΗ που βρισκεται δυτικά του νέου λιμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων προς την οποία πρεπει να αποσταλλει αντιγραφο της μελετης ΠΠΠΑ

2. Να τοποθετηθούν ελαστικά παραβλήματα παρά τις θέσεις παραβολής των σκαφών προς αποφυγή τυχόν ναυτιλιακών κινδύνων.

3. Να απορριφθούν τα βυθοκορρήματα των εκσκαφών σε βάθη άνω των 50 μ. η ισοβαθής των οποίων διέρχεται 1ν.μ. βόρεια του έργου.

4. Να εξασφαλιστεί ότι τα βάθη στα πρόσγεια του έργου είναι μεγαλύτερα από εκείνα στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης που δημιουργείται.

5. Να προβλεφθεί ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση πυρόσβεσης, υγιεινής , ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης.

6. Να ενημερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) για την έναρξη των εργασιών προκειμένου προβεί σε έκδοση προαγγελιών.

7. Μετά το πέρας του έργου να αποσταλεί στην ΥΥ λεπτομερής οριζοντιογραφία και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα αυτού προκειμένου ενημερωθούν οι αντίστοιχοι ΧΕΕ και λοιπά ναυτιλιακά βοηθήματα.

Ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει στο στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων να υποβάλει στο Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Δωδεκανήσου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 4014/2011 και με περιεχόμενο σύμφωνα με το Παράρτημα 2 & το Παράρτημα 4.3 της με Αριθμ. οικ.170225/2014 ΥΑ (ΦΕΚ 135/ τεύχος Β/27-01-2014) που αφορά στην «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» ως ισχύει, και κατά την σύνταξη της ΜΠΕ να ληφθούν υπόψη όλες οι απαιτήσεις- υποδείξεις – παρατηρήσεις- προϋποθέσεις και όροι που τέθηκαν με τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών του σκεπτικού της παρούσας.

Τέλος επισημαίνεται ότι το τεύχος της ΜΠΕ πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Τοπογραφικό διάγραμμα -οριζοντιογραφια, οι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα σε θέματα διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, στο οποίο να αποτυπώνονται:

i. οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις,

ii. τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του λιμένα,

iii. οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα,

iv. η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου,

v. οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών

vi. οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα.

vii. η περιοχή ελιγμών του λιμένα, τα σημεία πρόσδεσης των σκαφών

2. Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:5.000 και

1:50.000, επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του λιμένα και τα σημεία πρόσδεσης των σκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 2.500 μέτρων με ισοϋψείς. Κάθε αναφορά στις γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής ελιγμών πρέπει να γίνεται στο σύστημα W.G.S.- 84.

3. ‘Έγχρωμες φωτογραφίες χαρακτηριστικών σημείων της άμεσης περιοχής του έργου.

4. Την γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας επί του ΠΠΠΑ του έργου.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1559/1986, στην οποία ο μελετητής θα βεβαιώνει ότι είναι κάτοχος του μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27, που αντιστοιχεί στη Μ.Π.Ε. του συγκεκριμένου έργου και θα αναφέρει τον αριθμό του πτυχίου, τον χρόνο κτήσης και τη διάρκεια ισχύος του.

6. Όλες τις γνωμοδοτήσεις – αποφάσεις που έχουν χορηγηθεί για την δραστηριότητα του θέματος.

7. Το αίτημα για την νομιμοποίηση λιμένα προς την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο φάκελος της ΜΠΕ με τα κείμενα καθώς και τους χάρτες-σχέδια που θα τα συνοδεύουν θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο ΗΠΜ (http://eprm.ypen.gr) και θα πάρει ένα αριθμο ΠΕΤ.

Μετα την ανάρτηση θα αποσταλεί σε ένα έντυπο αντίγραφο στην Υπηρεσία μας για τον έλεγχο πληρότητας αυτού.Μετά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου της ΜΠΕ και

εφόσον αυτός κριθεί πλήρης, θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α 2011) μέσω του ΗΠΜ , για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Στο φορέα του έργου διαβιβάζονται αντίγραφα των γνωμοδοτήσεων των υπηρεσιών του σκεπτικού της παρούσας, το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της Μ.Π.Ε.

Η παρούσα Γνωμοδότηση αποτελεί τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων της πρότασης του έργου, που συνίσταται σε γνωμοδότηση ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρήση των φυσικών πόρων, τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα, την παραγωγή αποβλήτων, τη ρύπανση και τις οχλήσεις, καθώς και τον κίνδυνο ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας και δεν υποκαθιστά πιθανές απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από άλλους φορείς  Η παρούσα Γνωμοδότηση

 έχει ισχύ πέντε (5) έτη από της υπογραφής της.

 Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία και δεν έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι της δραστηριότητας, η παρούσα παύει να ισχύει και θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτημα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (όσον αφορά τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων/δραστηριοτήτων) με τις όποιες τυχόν επικείμενες τροποποιήσεις/αλλαγές του.

 δεν επέχει θέση, νομιμοποίησης τυχόν αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων

Η οριστική και δεσμευτική άποψη της Διοίκησης επί των προαναφερομένων και συναφών θεμάτων, θα δοθεί με την αξιολόγηση της ΜΠΕ και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, με την οποία η Διοίκηση μπορεί να επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας ή και να αποφασίσει τη μη υλοποίηση του (επιλογή μηδενικής λύσης) σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.

Δημοσιοποίηση

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Γνωμοδότησης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στην δικτυακή διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Συνημμένα :

Θεωρημένο Αντίγραφο Μελέτης ΠΠΠΑ

Τα σχετικά έγγραφα της αλληλογραφίας του θέματος

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ