Νέος Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για το Κυλικείο του Νοσοκομείου Καρπάθου

Νέος Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για το Κυλικείο του Νοσοκομείου Καρπάθου

Το Νοσοκομείο Καρπάθου προκυρήσσει νέο Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου, ιδιοκτησία του Νοσοκομείου, για τετραετή εκμίσθωση με δυνατότητα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση προσφορών) στην αίθουσα του Γρ. Προμηθειών τη Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 και ώρα δώδεκα (12.00) μ.μ., ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής, συγκροτούμενης για το σκοπό αυτό, με την υπ’ αρ. Πρωτ 23/ 21-04-2021 πράξη Διοικητή του 8 Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 ΠΔ 715/79

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/11/2021 και ώρα δώδεκα (12.00) μ.μ.. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

Ως ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ για το πρώτο (1ο ) έτος. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως. Αρχής γενομένης μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου πλέον 1% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος, εκτός εάν αυτό είναι χαμηλότερο του 1%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο (1%).

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τον τρόπο υποβολής των προσφορών πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%9D%CE%A946%CE%9C52%CE%9C-50%CE%96?inline=true