Νέος Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Καρπάθου ο Γεώργιος Δ. Λιάγκας!

Νέος Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Καρπάθου ο Γεώργιος Δ. Λιάγκας!

Ο Δήμος Καρπάθου προσέλαβε τον κ. Λιάγκα Γεώργιο του Δημητρίου ως Γενικό Γραμματέα του Δήμου Καρπάθου.

Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων. Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες. Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.