Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου νέος σύμβουλος στην κοινότητα Καρπάθου

Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου νέος σύμβουλος στην κοινότητα Καρπάθου

Ο Δήμαρχος Καρπάθου καλεί τον κ. Παπαγεωργίου Δημήτριο του Λουκά, ο οποίος είναι πέμπτος κατά σειρά σε σταυρούς αναπληρωματικό μέλος ή Σύμβουλος του ίδιου Συνδυασμού στην Κοινότητα Καρπάθου και καταλαμβάνει την κενή θέση του παραιτηθέντος, να προσέλθει εντός πέντε (05) ημερών από της επιδόσεως της παρούσας απόφασης, ενώπιον του Δημάρχου Καρπάθου, για να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο (άρθρο 114 παρ.2ο του Ν.4623/2019.

Στο ιστορικό της υπόθεσης, με αριθμ. Πρωτ. 8012/24-10-2022 αναφέρεται η επιστολή παραίτησης του κ. Μπέρτου Ιωάννη του Ανδρέα από τη θέση του ως Σύμβουλος στην Κοινότητα Καρπάθου.

Την αριθμ. 1269/2022 απόφαση Δημάρχου Καρπάθου περί αποδοχής παραίτησης του κ. Μπέρτου Ιωάννη του Ανδρέα από τη θέση του ως Σύμβουλος στην Κοινότητα Καρπάθου και πρόσκλησης στην κ. Χαλκιά Ειρήνη Χρυσοβαλάντου του Σαρρή για την αναπλήρωση της θέσης ως Σύμβουλος στην Κοινότητα Καρπάθου.

Το με αριθμ. Πρωτ. 9444/12-12-2022 εισερχόμενο e-mail έγγραφο της κ. Διακονή Ευαγγελίας περί μη αποδοχής της θέσης του Συμβούλου της Κοινότητας Καρπάθου.

Την με αριθμ. Πρωτ. 274/17-01-2023 Απόφαση 40/2023 πρόσκληση της κ. Χαλκιά Ειρήνη Χρυσοβαλάντου του Σαρρή η οποία είναι τέταρτη κατά σειρά σε σταυρούς αναπληρωματικό μέλος αλλά δεν επιδόθηκε και τοιχοκολλήθηκε στην οικία της που βρίσκεται στην Κοινότητα Καρπάθου, λόγω απουσίας της και διαμονή της στην Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

18.1.2023

Καρπαθιακά Νέα