Νίκος Κανάκης: " Νομοτελειακά ο δήμος θα αναγκασθεί να διπλασιάσει τα δημοτικά τέλη αν δώσει τα απορρίμματα σε ιδιώτη"

Νίκος Κανάκης: " Νομοτελειακά ο δήμος θα αναγκασθεί να διπλασιάσει τα δημοτικά τέλη αν δώσει τα απορρίμματα σε ιδιώτη"

 

Από τον Δήμο Καρπάθου σχεδιάζεται η ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιωτική εταιρία για μια τετραετία έναντι 3.075.200 ευρώ (768.200 /έτος).  Αυτό προκύπτει από την με αριθμό 367 απόφαση Δημάρχου Καρπάθου [i] για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού χωρίς να εξηγείται πώς προϋπολογίσθηκε η δαπάνη η οποία κρίνεται υπερβολικά υψηλή για τα δεδομένα της Καρπάθου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραγόμενα Στερεά Απόβλητα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 1,1 κιλά ανά κάτοικο και με βάση τους 6.500 μόνιμους κατοίκους και 15.000 επισκέπτες την ημέρα κατά την διάρκεια του θέρους, ο συνολικός όγκος των παραγομένων απορριμμάτων υπολογίζεται σε 4.500 τόνους ετησίως. Κατά συνέπεια το κόστος της αποκομιδής τους από τις θέσεις συγκέντρωσης στον ΧΥΤΑ με βάση την απόφαση του Δημάρχου αντιστοιχεί σε 170 ευρώ ανά τόνο, όταν το κόστος μεταφοράς των προϊόντων από τον Πειραιά ανέρχεται σε 60 ευρώ /τόνο.

Πέρσι το καλοκαίρι λόγω βλαβών των απορριμματοφόρων του Δήμου είχε ανατεθεί σε ιδιώτη για δυο μήνες η αποκομιδή των ΑΣΑ από την πόλη και τα χωριά της νότιας Καρπάθου όπου υπολογίζεται ότι παράγονται το 80% των ΑΣΑ έναντι 37.000 ευρώ τον μήνα και ο ανάδοχος χρησιμοποίησε δυο απορριμματοφόρα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων από όλη την Κάρπαθο μπορεί να γίνει άνετα με τρία ή το πολύ τέσσερα απορριμματοφόρα.  Να σημειωθεί πως έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση του δήμου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια  τριών νέων απορριμματοφόρων με συμπιεστή.  Εκείνο που χρειαζόταν ήταν η επίσπευση των διαδικασιών παράδοσής τους, η συντήρηση των υπαρχόντων και η ενίσχυση του προσωπικού το καλοκαίρι ώστε να οργανωθεί πιο αποτελεσματικά η αποκομιδή.  Στην ανάγκη και μέχρι να παραδοθούν τα καινούργια απορριμματοφόρα, θα μπορούσε ο Δήμος να προβεί στην μίσθωση ενός ακόμη για επόμενο τρίμηνο αντί να προχωρήσει στην ανάληψη μακροχρόνιας υποχρέωσης ανάθεσης της αποκομιδής σε ιδιώτη. Θα μπορούσε ακόμη να καθιερώσει ένα πριμ παραγωγικότητας για τους οδηγούς και τους εργάτες καθαριότητας που ασχολούνται με την αποκομιδή, αναλογα με τον αριθμό των καδων που θα περισυλλέγουν, όπως γίνεται στην Δανία, ώστε να έχουν κίνητρο να δουλεύουν ακόμη και υπερωριακά , καθημερινές και αργίες, για την περισυλλογή των ΑΣΑ.

Όσον αφορά το κόστος, όταν κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου η αποκομιδή κόστισε 37.000 τον μήνα, με δεδομένο ότι η ποσότητά τους είναι υποπολλαπλάσια την περίοδο του χειμώνα, το κόστος αποκομιδής δεν θα έπρεπε σε καμιά περίπτωση να ξεπερνά  συνολικά τις 300.000 τον χρόνο. Αντί αυτού, ενώ τον Ιανουάριο η αποκομιδή προϋπολογιζόταν σε 74.000 ευρώ, σύμφωνα με την εισήγηση  που παρατίθεται αναλυτικά στην απόφαση του ΔΣ 3/21[ii], τέσσερες μήνες μετά εκτινάσσεται στις 768.200!!! ευρώ το χρόνο, ποσό που υπερβαίνει το σύνολο των εισπραττόμενων δημοτικών τελών (καθαριότητας και φωτισμού) γεγονός που οδηγεί μαθηματικά σε διπλασιασμό τους αφού από το νόμο προβλέπεται πως είναι υποχρεωτικό τα ανταποδοτικά τέλη να είναι ισοσκελισμένα.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα 3/21 απόφαση του ΔΣ τα εισπραχθέντα τέλη ανήλθαν σε 742.626 ευρώ και για να μην αυξηθεί το ύψος των δημοτικών τελών το 2021 [iii], παρόλο που προβλεπόταν, όπως προαναφέρθηκε, διάθεση μόνο 74.000 ευρώ για την αποκομιδή των απορριμμάτων, χρησιμοποιήθηκαν για την ισοσκέλιση των εξόδων 741.000 ευρώ από τα αδιάθετα υπόλοιπα παρελθουσών χρήσεων. Αν λοιπόν διατίθενται  εφεξής 768.200 ευρώ ετησίως μόνο για την αποκομιδή των ΑΣΑ και με δεδομένο ότι τα αδιάθετα υπόλοιπα της υπηρεσίας εξαντλούνται, νομοτελειακά ο δήμος θα αναγκασθεί να διπλασιάσει τα δημοτικά τέλη για να μπορεί να καλύψει και τις άλλες σχετικές πάγιες ανελαστικές δαπάνες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (αποδοχές προσωπικού, δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος φωτισμού οδών και πλατειών, αγορά και αντικατάσταση λαμπτήρων, κλπ), που σύμφωνα με την ίδια εισήγηση ξεπερνούν τις 700.000 το χρόνο.

Με βάση  τα παραπάνω με βεβαιότητα   εκτιμάται πως ο Δήμος Καρπάθου  θα καταστεί  πρωταθλητής ως προς το ύψος  των Δημοτικών Τελών ανάμεσα στους Δήμους όλης της Ελλάδας, αν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποτρέψει, όπως οφείλει, την ανάληψη της πολυετούς υποχρέωσης, όπως σχεδιάζεται.

Υποναύαρχος ΛΣ (εα) Ν.Κανάκης

[i] Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την « Αποκομιδή απορριμμάτων ΑΣΑ Δήμου Καρπάθου ». ΑΔΑ:9ΡΜΠΩΕΟ-Λ49

[ii](ΑΔΑ:ΨΜΞΤΩΕΘ-Χ52)

[iii]  Τα Δημ. τέλη ανέρχονται σήμερα σε  1.21 ευρώ/τμ  για τις οικίες και 2.4 για τις επαγγελματικές στέγες