Το Νοσοκομείο Καρπάθου θα προμηθευτεί Αξονικό Τομογράφο

Το Νοσοκομείο Καρπάθου θα προμηθευτεί Αξονικό Τομογράφο

Το Διοικητικό Συμβούλιο Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την σχετική εισήγηση ομόφωνα αποφασίζει:

1. Την έγκριση του 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωσης του χώρου στο Γ.Ν. Καρπάθου διάρκειας 8 μηνών (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 285439,1 υπ’ αριθ. 236/15-01-2024 διακήρυξη) όπως αυτό προκύπτει από το πρακτικό της ορισμένης επιτροπής.

 Η προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση στο Γ.Ν. Καρπάθου, κατακυρώθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως αναλύεται κατωτέρω, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

2. την ανάρτηση της Απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του ν.3861/2010

3. Την κοινοποίηση της στο Γραφείο Προμηθειών για τις περαιτέρω ενέργειες

4. Την επικύρωση της απόφασης την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 16 -05 -2024

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΙΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Έγκριση του 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου για την τοποθέτηση του στο Γ.Ν. Καρπάθου.

1) Έχοντας υπόψη το απόσπασμα Πρακτικού (Θέμα 3) της υπ΄ αρ. 13/26-04-2024 Συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα: “Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου για την τοποθέτηση του στο Γ.Ν. Καρπάθου”, το οποίο έχει ως εξής:

“Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η υπ’ αρ.πρωτ. 3087/26-04-2024 εισήγηση του υπευθύνου του Γραφείου Προμηθειών του Γ.Ν. Καρπάθου κ. Χάρη Καουκάκη, η οποία έχει ως εξής:

Θέτουμε υπόψη σας:

1. Την αριθμ.:8052/08-12-2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν Καρπάθου (ΑΔΑΜ: 23REQ014001204) 2. Την έγκριση του ανωτέρω αιτήματος από τον Διοικητή.

3. Την υπ αριθμ.60688/12-10-2023 έγκρισης σκοπιμότητας και επιχορήγηση για την προμήθεια αξονικου τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου από την 2η ΥΠΕ .

4. Την αριθμ.:739/21-12-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ-9523 και 9549 (ΑΔΑ: 62Ο746Μ52Μ-Α0Ζ και ΑΔΑΜ 23REQ014050544).

5. Το υπ αριθμ 43/29-12-2023 Θέμα 1 απόσπασμα του Δ.Σ του Νοσοκομείου έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου στο Γ.Ν Καρπάθου. Εισηγούμεθα

Α) Την Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου στο Γ.Ν Καρπάθου διάρκειας 8 μηνών ((Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 285439,1 υπ’ αριθ. 236/15-01-2024 διακήρυξη) όπως αυτό προκύπτει από το υπ’ αριθμό 3083/26-04-2024 πρακτικό της ορισμένης επιτροπής και το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1

Στην Κάρπαθο σήμερα την 16 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ΓΝ Καρπάθου η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 2421/04-04-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση στο Γ.Ν. Καρπάθου (Αριθμ. πρωτ Διακήρυξης 236/15-01-2024), η οποία έλαβε αρχικώς τον υπ΄ αριθ. 285439 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και με την υπ’ αριθ. 7/19-02-2024 Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. για τροποποίηση ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, έλαβε τον υπ΄ αριθ. 285439,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 24PROC014130846. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Διευθύντρια Αναισθησιολογίας 2) ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠ. Β’ Ορθοπεδικής 3) ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ Νοσηλευτικής

Η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 19/02/2024 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 26/02/2024 και ώρα 11:00, ενώ με την υπ’ αριθ. 7/19-02-2024

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. οι ανωτέρω ημερομηνίες τροποποιήθηκαν, σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε και ορίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 10/04/2024 και ώρα 15:00 και η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 16/04/2024 και ώρα 11:00. 1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 285439,1 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό τρεις προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία υποβολής προσφοράς Ώρα υποβολής προσφοράς

1 SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10/04/2024 13:01:01 2 GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 10/04/2024 13:57:12 3 ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 09/04/2024 09:29:18 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών.

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορά αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος 1 SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 392556 2 GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 398107 3 ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 392613

5. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικός φορείς κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου 1 ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2574/10-04-2024 2 SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2712/15-04-2024 3 GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 2726/15-04-2024

Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι, υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

16.5.2024

Καρπαθιακά Νέα