Την προκήρυξη θέσεων 3 ειδικευμένων ιατρών ζητά από την 2η ΥΠΕ το Δ.Σ.του Νοσοκομείου Καρπάθου

Την προκήρυξη θέσεων 3 ειδικευμένων ιατρών ζητά από την 2η ΥΠΕ το Δ.Σ.του Νοσοκομείου Καρπάθου

Αίτημα έγκρισης προκήρυξης μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Α΄.

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ. 2642/01-07-2022 εισήγηση της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ Καρπάθου κ. Συμσιρίκη Αθανασίας, η οποία έχει ως εξής:

Θέτουμε υπόψη σας :

1. Την υπ΄αρ. πρωτ. Γ2α/ 9317/2017 (ΦΕΚ 1092/τ.Β΄/02-04-2019) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» Ν.Π.Δ.Δ.»

2. Το από 30/06/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της 2 ης Υ.ΠΕ που αφορά προσλήψεις ιατρών ΕΣΥ ως εξής: 1 θέση Εσωτερικής Παθολογίας (ΑΓΟΝΗ), 1 θέση Ακτινολογίας και μία θέση Παιδιατρικής.

(Αρ. πρωτ. 2637/01-07-2022)

3. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο μας βρίσκεται σε νησιωτική και απομακρυσμένη περιοχή από την ηπειρωτική χώρα, καθώς και το γεγονός ότι οι προηγούμενες προκηρύξεις απέβησαν άγονες, οι αναφερόμενες θέσεις θα προκηρυχθούν σε βαθμό ΕΠ. Α΄ προκειμένου να εκδηλωθεί

ενδιαφέρον για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε ιατρικό προσωπικό του ΓΝ Καρπάθου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Όπως εγκρίνετε την προκήρυξη των μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ με βαθμό ΕΠ. Α΄

προκειμένου να υπάρξει κίνητρο για την διεκδίκησή τους, ως εξής:

– Μια (1) θέση ΕΠ. Α΄ Εσωτερικής Παθολογίας (ΑΓΟΝΗ)

– Μια (1) θέση ΕΠ. Α΄ Ακτινολογίας

– Μια (1) θέση ΕΠ. Α΄ Παιδιατρικής

2. Την αποστολή της παρούσας στη 2

η Δ.Υ.Π.Ε., για τις περαιτέρω ενέργειες

3. Την επικύρωση της απόφασης σήμερα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω

καθώς και ομόφωνα αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την προκήρυξη των θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ με βαθμό ΕΠ. Α΄ προκειμένου να υπάρξει κίνητρο για την διεκδίκησή τους, ως εξής:

– Μια (1) θέση ΕΠ. Α΄ Εσωτερικής Παθολογίας (ΑΓΟΝΗ)

– Μια (1) θέση ΕΠ. Α΄ Ακτινολογίας

– Μια (1) θέση ΕΠ. Α΄ Παιδιατρικής

2. Την αποστολή της παρούσας στη 2

η Δ.Υ.Π.Ε., για τις περαιτέρω ενέργειες

3. Την επικύρωση της απόφασης σήμερα.

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 01-07-2022

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ