Μετακινήσεις Ιατρικού-Νοσηλευτικού προσωπικού: 1 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2022 με οικονομικά κίνητρα. Ένας Παθολόγος και 2 Νοσηλευτές για Νοσοκομείο Καρπάθου

Μετακινήσεις Ιατρικού-Νοσηλευτικού προσωπικού: 1 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2022 με οικονομικά κίνητρα. Ένας Παθολόγος και 2 Νοσηλευτές για Νοσοκομείο Καρπάθου

Με έγγραφο που υπογράφει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ασημίνα Γκάγκα και στάλθηκε στους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών, γίνεται γνωστό ότι δίνεται η δυνατότητα έπειτα από αίτηση ενδιαφερομένων, οι μετακινήσεις ιατρικού–νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού τη χρονική περίοδο από 1.7.2022 μέχρι 31.8.2022 για να καλυφθούν εγκεκριμένες έκτακτες ανάγκες.

Για το Νοσοκομείο Καρπάθου προβλέπεται να καλυφθούν ,μία θέση εσωτερικής παθολογίας και δύο θέσεις Νοσηλευτών -τριων Γενικών καθηκόντων.

Για τις μετακινήσεις αυτές παρέχονται οικονομικά κίνητρα και συγκεκριμένα:

Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης θα χορηγείται αποζημίωση, πλέον των καταβαλλόμενων αποδοχών, ανά μετακινούμενο, α) για το ιατρικό προσωπικό ποσού ύψους 1.500 € τον μήνα και β) για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό ποσό ύψους 1.000 € τον μήνα.

Η χρονική διάρκεια της μετακίνησης ανά μετακινούμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει
τον ένα (1) μήνα. Αν η μετακίνηση έχει μικρότερη διάρκεια από τον ένα (1) μήνα, η
κατωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται αναλογικά.

Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης και δεν θα προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ, όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 και το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

Η ανωτέρω αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, θα καταβάλλονται από τους φορείς υποδοχής.

Αίτηση δύναται να υποβάλει: α) Υπηρετούν ιατρικό προσωπικό κλάδου ΕΣΥ όλων
των βαθμών και επικουρικοί ιατροί, β) Υπηρετούν νοσηλευτικό προσωπικό όλων των
κατηγοριών και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, γ) Υπηρετούν λοιπό προσωπικό
της κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών
και επικουρικό λοιπό προσωπικό.