Ντίνος Καραξής: Απορίες, κρίσεις και προβληματισμοί για την Προγραμματική Σύμβαση Ανάπλασης Παραλιακού Πεζόδρομου Πηγαδίων Καρπάθου

Ντίνος Καραξής: Απορίες, κρίσεις και προβληματισμοί για την Προγραμματική Σύμβαση Ανάπλασης Παραλιακού Πεζόδρομου Πηγαδίων Καρπάθου

Προς : ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ ΝΕΑ

Θέμα: Ανάπλαση Παραλιακού Πεζόδρομου Πηγαδίων Καρπάθου.

Στην Τακτική Συνεδρίαση ( 27/ 6 / 2023:) του Δημοτικού Συμβουλίου ετέθη θέμα : “Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης “ μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Φορέας Υλοποίησης) και Δήμου Καρπάθου ( Κυρίου του Έργου) αφορώσα εις την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Με την απόφαση αυτή (παμψηφεί) γεννώνται τα ακόλουθα ερωτήματα :

1. Ποιό είναι το σχέδιο Ανάπλασης Παραλιακού Δρόμου;; Έχουν ενημερωθεί επαρκώς οι ψηφίσαντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά και γιατί όχι η πλειονότητα των δημοτών;;

2.Τι εννοούμε Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του (Φορέα Υλοποίησης ) Περιφέρειας και του (Κυρίου του έργου ) δλδ Δήμου Καρπάθου που αφορά σχέδια, μελέτες, αναθέσεις , εκτέλεση και παράδοση του έργου ; Ως εκ τούτου ο Δήμος διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο , με περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης στη λήψη αποφάσεων με την ιδιότητα μόνον του πληροφοριοδότη ,όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών και με πιθανή διάθεση εργαζομένων δια τις ανάγκες του υπό εκτέλεση έργου;

3.Στο άρθρο 5 αναφέρεται η σύσταση ” Κοινής Επιτροπής Παρακολούθυσης Συμβάσεως” αποτελούμενη από δύο (2) μέλη της Περιφέρειας και ενός (1 ) μέλους του Δήμου διοριζόμενο από τον Δήμαρχο. Όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται υποχρεωτικά από την ολομέλεια , ο Δήμος ευρισκόμενος υπό καθεστώτος μειοψηφίας (2–1) έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει και να υπερασπισθεί τα συμφέροντά του νησιού που εκπροσωπεί;; ;

4. Όσον αφορά εις τα παραχωρηθέντα ” πνευματικά δικαιώματα “ σχετικά με μελέτες ,σχέδια και στοιχεία που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης προς τον Κύριο του Έργου δλδ προς το Δήμο ποιό όφελος προκύπτει εάν και κατά πόσον δύνανται να χρησιμοποιηθούν δια την εκτέλεση μελοντικά παρόμοιου έργου;;

5. Στο άρθρο 11 παράγραφος 3 ( εμπιστευτικότητα) Που αποβλέπει αυτή η μυστικοπάθεια του Φορέα Υλοποίησης (ΠΝΑ) περί μή γνωστοποιήσεως της εν λόγω Συμβάσεως σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων Ελληνικού και Διεθνούς τύπου ακόμη μετά τη λήξη η της λύσης αυτής;;

Οι Δημότες της νήσου Καρπάθου απαιτούν πλήρη διαφάνεια όχι μόνον στη σύνταξη Σχεδίου Συμβάσεων , αλλά αλλά και επί χάρτου σχέδιο Ανάπλασης Παραλιακού Δρόμου στα Πηγάδια Καρπάθου.

Εάν ακολουθηθεί και για το λιμάνι η ίδια διαδικασία “κρυπτογράφησης” (ΨΤΩΩΕΟ–7α3.pdf) Σχεδίου Σύμβασης, δια τυχόν τροποποίηση μελέτης διαφαίνεται εκ του ασφαλούς ο ρόλος του Δήμου Καρπάθου δια των εκλεγμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων .

Ο χρόνος που ορίζεται των εξήντα μηνών (5 χρόνια) εντός του οποίου, δίδεται περιθώριο για την υλοποίηση των έργων , επιβεβαιώνει τα ανωτέρω… Ελπίζω να διαψευσθώ!!

σ. Μηχανικός

Ντίνος Καραξής

4.7.2023

Καρπαθιακά Νέα