Ομπρέλες παραλιών και θαλάσσια σπορ - Οι τιμές που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Ομπρέλες παραλιών και θαλάσσια σπορ - Οι τιμές που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

«Αποδοχή της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025. Καθορισμός όμορων προτιμησιακών και δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλία για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για το έτος. Καθορισμός της τιμής μίσθωσης των όμορων προτιμησιακών τμημάτων και της τιμής εκκίνησης των δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για το έτος 2023-2025».

Που έχει καταχωρηθεί στο 12ο Πρακτικό της από 10-04-2023 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης.

Σήμερα την 10η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ», κατόπιν της με υπ’ αρ. πρωτ. 4915/06-04-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Μανωλάκη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α ́/30-10-2019).

Ύστερα από διαλογική συζήτηση κατατέθηκαν τρεις (03) προτάσεις που είναι οι εξής:

1. Την εισήγηση που ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου.

2. Η πρόταση του επικεφαλής της παράταξης ΑΠΕΚ κ Πρωτόπαπα Μηνά με την οποία πρότεινε η αύξηση στα τέλη ομπρελών να είναι 10% ανά τ.μ. επιπλέων από τις περσινές τιμές.

3. Η πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τσέρκη Εμμανουήλ με την οποία πρότεινε η αύξηση στα τέλη ομπρελών να είναι 20% ανά τ.μ. επιπλέων από τις περσινές τιμές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από Ψηφοφορία, ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1. Η παραπάνω εισήγηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 26/2023 δεν ψηφίσθηκε.

2. Με έξι (6) ψήφους υπέρ της πρότασης του κ. Πρωτόπαπα Μηνά.

3. Με τρεις (3) ψήφους υπέρ της πρότασης του κ. Τσέρκη Εμμανουήλ. 4. Παρών 1 5. Λευκό 1 1. Αποδέχεται την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025 .

2. Εγκρίνει τον καθορισμό όμορων προτιμησιακών και δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για τα έτη 2023-2025.

3. Εγκρίνει τον καθορισμό της τιμής μίσθωσης των όμορων προτιμησιακών τμημάτων και της τιμής εκκίνησης των δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για το έτος 2023-2025 σύμφωνα με την πρόταση του κ. Πρωτόπαπα Μηνά κατά την οποία οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΕΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΑ 2023-2025

 

25.4.2023

Καρπαθιακά Νέα