Η περιφέρεια προχωρά το θέμα του οδικού κόμβου στο Νοσοκομείο Καρπάθου

Η περιφέρεια προχωρά το θέμα του οδικού κόμβου στο Νοσοκομείο Καρπάθου

Σύμφωνα με την απόφαση 321/2020, που αναρτήθηκε στο Διαύγεια, ο Περιφερειάρχης κος Γ. Χατζημάρκος, πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη επί του θέματος, σχετικά με τους όρους δημοπράτησης, τον ορισμό πιστοποιημένο χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησής αυτού και τον ορισμό επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο:

«Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι με είσοδο νοσοκομείου Καρπάθου», σύμφωνα και με την αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 3898/31-07-2020 γραπτή εισήγηση της υπηρεσίας. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μέσω της τηλεδιάσκεψης, κατά την οποία διατυπώθηκαν οι απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτές εκτενώς αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, και η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι με είσοδο νοσοκομείου Καρπάθου», προϋπολογισμού: 250.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου για την δημοπράτηση του. 

2. Εγκρίνει τον ορισμό της κας Θεουλάκης Μαρίας, Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/νήσου, ως πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) της αναθέτουσας αρχής του ανωτέρω διαγωνισμού.