Οφθαλμίατρο με μπλοκάκι και σύμβαση για έναν χρόνο αναζητά το Γενικό Νοσοκομείο της Καρπάθου

Οφθαλμίατρο με μπλοκάκι και σύμβαση για έναν χρόνο αναζητά το Γενικό Νοσοκομείο της Καρπάθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συνεργασία ενός (1) ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Οφθαλμολογίας με
το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (από 1/11/2023 έως και 31/10/2024 με καθεστώς
έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ.Α΄/81/04-04-2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν,
συμπληρώθηκαν και ισχύουν

σήμερα.
2. Την αριθμ. Γ2α/9317/17/18-3-2019 (ΦΕΚ 1092/2-4-2019/τ’ Β) Υπουργική
απόφαση Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.
3. Την αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.37637/28-06-2022 (ΦΕΚ 541/01-07-2022/τ’ ΥΟΔΔ)
Υπουργική
Απόφαση αποδοχής παραίτησης του Διοικητή στο ΚΘ-ΚΥ Λέρου κ.
Στασινόπουλου
Βασίλειου και διορισμός Προσωρινού Διοικητή στο Γ.Ν.Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο
ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» αρμοδιότητας Πειραιώς και Αιγαίου, κ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ.41 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63/22-3-2012
τ. Α΄), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014)
6. Τις διατάξεις του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).
7. Την υπ’ αριθμ.:29/23-08-2023 (θέμα 2
ο
) ΑΔΑ:667Π46Μ52Μ-Π4Ξ απόφαση του Δ.Σ. του
Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»
8. Την με Αριθμ.Πρωτ.:493/24-08-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Γ.Ν.
ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΑΔΑ:659146Μ52Μ-ΛΤ8).
9. Την με Αριθμ.Πρωτ.:Γ4β/45554/20-09-2023 έγκριση του Υπουργείου
Υγείας.
10. Τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων της Καρπάθου για παροχή υπηρεσιών
υγείας από ιατρό
Οφθαλμολογίας, καθώς και το πλήθος των ασθενών που προσέρχονται στο ΤΕΠ
για επείγοντα οφθαλμολογικά περιστατικά.
Προβαίνουμε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ενός (1)
ιατρού ειδικότητας Οφθαλμολογίας με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

25.9.2023