Οἱ νέοι μας καί τό ἀλκοόλ

Οἱ νέοι μας καί τό ἀλκοόλ

Οἱ νέοι μας καί τό ἀλκοόλ

Τίς μέρες πού μᾶς πέρασαν ἔγινε πολύς λόγος γιά τήν ἔρευνα πού ἀφοροῦσε τούς νέους μας καί τή συμπεριφορά τους, τίς ἀξίες στίς ὁποῖες πιστεύουν καί ἄλλα σχετικά. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση μᾶς ἔκαναν πολλά, στά ὁποῖα καί θά πρέπει νά ἐμβαθύνουμε. Σήμερα, ὅμως, θά σταματήσουμε μόνο σέ ἕνα. Στή σχέση τους μέ τό ἀλκοόλ, γιατί φάνηκε πώς καί ἐκεῖ ὑπάρχει μεγάλο πρόβλημα.

Δέν ἐπιθυμῶ νά κάνω δικά μου σχόλια, ἀλλά νά σᾶς παρουσιάσω μιά θαυμάσια ἐργασία νέων, μαθητῶν τοῦ 6ου Γυμνασίου Σερρῶν, τήν ὁποία συμπτωματικά βρῆκα ἀναζητῶντας στό διαδίκτυο ΙΝΤΕΡΝΕΤ θέματα καί ἄρθρα σχετικά μέ τόν ἀλκοολισμό.

Καταρχήν θά ἤθελα νά συγχαρῶ τά παιδιά, ἀλλά καί στίς Καθηγήτριές τους, γιά τήν ἐξαιρετική καί σημαντική ἐργασία πού ἔκαναν στά πλαίσια τοῦ μαθήματος «Ἀγωγή Ὑγείας». Μακάρι νά βρίσκονταν κι ἄλλοι μαθητές ν’ ἀσχοληθοῦν μέ τέτοια θέματα καί τέτοιου ἐπιπέδου ἐργασίες νά κάνουν. Ἄν τυχόν γνωρίζετε κι ἐσεῖς παρόμοιες ἐργασίες, σᾶς παρακαλοῦμε νά μή διστάσετε νά μᾶς ἐνημερώσετε.

Μιά ὁμάδα μαθητῶν, λοιπόν, τοῦ 6ου Γυμνασίου Σερρῶν, μέ βασικό τους στόχο νά γνωρίσουν ἄμεσα οἱ μαθητές τίς σοβαρές συνέπειες τῆς κατάχρησης τοῦ ἀλκοόλ στήν ὑγεία καί τίς ἀνθρώπινες δραστηριότητες, ἐπισκέφθηκαν τίς Βιβλιοθῆκες τῆς πόλης τους καί τό Καπνολογικό Κέντρο Δράμας, ἐρεύνησαν, μελέτησαν, εἶδαν σχετικές ταινίες βίντεο, συζήτησαν μέ ὑπευθύνους τοῦ Νοσοκομείου καί τῆς Τροχαίας, ἀλλά καί κάλεσαν κοινωνιολόγο καί οἰνολόγο στό Σχολεῖο τους γιά νά τούς ἐνημερώσει γιά τή σωστή παρασκευή καί χρήση του. Σημαντικό ἐπίσης εἶναι ὅτι τά παιδιά ἑτοίμασαν ἐρωτηματολόγιο γιά ὅλα τά παιδιά τοῡ Σχολείου, τό ἐπεξεργάστηκαν στατιστικά καί ἔβγαλαν τά συμπεράσματά τους. Τέλος, συνέθεσαν τό ὑλικό καί τό παρουσίασαν στίς σελίδες τοῡ Σχολείου τους στό ΙΝΤΕΡΝΕΤ.

Ἡ  α΄ ὁμάδα ἀναφέρεται γενικά στίς ἐξαρτησιογόνες οὐσίες, τό κάπνισμα, τά ναρκωτικά καί τό ἀλκοόλ.

Ἡ β΄ ὁμάδα ἀσχολεῖται μέ τήν ἱστορία τοῡ ἀλκοόλ. Εἶναι ἄγνωστο τό πότε ἀρχίζει νά χρησιμοποιεῖται τό ἀλκοόλ, ἄν καί ὑπάρχουν μαρτυρίες καί κώδικες πού ρυθμίζουν τή λειτουργία «Οἴκων οἰνοποσίας» ἀπό τήν ἐποχή τοῡ Χαμουραμπί. Οἱ Σουμέριοι καί οἱ Αἰγύπτιοι ἰατροί χρησιμοποιοῡσαν τήν μπύρα καί τό κρασί ὡς συστατικό στοιχεῑο  ἰατρικῶν συνταγῶν ἤ σέ διάφορες λατρευτικές τελετές. Τό κόκκινο, ἰδιαίτερα, κρασί ταυτίστηκε μέ τό σύμβολο τοῦ αἵματος τῆς ζωῆς καί μέ τήν πνευματική αὐτή σημασία πέρασε ὡς συστατικό στοιχεῖο στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἰδιαίτερη σημασία δίνεται ἀπό τήν γ’ ὁμάδα στήν ἐπίδραση τοῦ ἀλκοόλ στήν ὑγεία. Τό πρόβλημα τοῦ ἀλκοολισμοῦ εἶναι ὀξύτερο σέ ἄλλες χῶρες καί ἰδιαίτερα ὀξύ στίς Η.Π.Α. Ἡ δράση του στό κεντρικό νευρικό σύστημα εἶναι κατασταλτική, παραλυτική. Ἄν ξεπεράσει κάποια ὄρια, δημιουργεῖ ἔλλειψη συντονισμοῦ, παραλήρημα καί μπορεῖ νά προξενήσει κι αὐτόν ἀκόμη τό θάνατο.

Ὁ ἀλκοολικός ἐκτός ἀπό τό ὅτι γίνεται δυσάρεστος στήν οἰκογένεια καί τόν κοινωνικό του περίγυρο, ἀναπτύσσει στερητικό σύνδρομο ἀπό τήν ἔλλειψη τοῦ οἰνοπνεύματος, χάνει τήν ἀνθεκτικότητά του στό πιοτό, ἀφοῦ «δέν κυλᾶ πιά στίς φλέβες του αἷμα, ἀλλά οἰνόπνευμα», ὅπως λένε οἱ γνῶστες τῶν πραγμάτων.

Οἱ συνέπειες γιά τήν ὑγεία του εἶναι τραγικές: δηλητηρίαση τοῦ σώματος μέ πρῶτο καί καλύτερο τό συκώτι, τό ὁποῖο δέν μπορεῖ πλέον νά μεταβολίσει τό οἰνόπνευμα καί ἀναπτύσσονται ἀσθένειες, ὅπως ἡ κίρρωση ἤ ὁ καρκίνος τοῦ ὀργάνου, ἀλλά καί ἕνα εἶδος ἡπατίτιδας. Ἀκόμη, ἄλλων εἰδῶν καρκίνοι, ἀναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπάθειες, ἐγκεφαλικά, νεφρική ἀνεπάρκεια, ἀλλά καί νευρολογικές διαταραχές, νευροπάθειες καί ἄλλα. Ἐπίσης, τονίζονται καί οἱ κίνδυνοι ἀπό γενετικές ἀνωμαλίες πού διατρέχουν τά ἔμβρυα, ἐξαιτίας τοῦ ἀλκοολισμοῦ τῶν γονέων τους.

Στή συνέχεια οἱ μαθητές παραθέτουν δύο ἐνδιαφέρουσες συνεντεύξεις μέ γιατρό γαστρεντερολόγο γιά τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους μπορεῖ νά θεραπευτεῖ ὁ ἀλκοολικός καί μέ τόν Διοικητή τῆς Τροχαίας γιά τό πῶς ἐπηρεάζει τό ἀλκοόλ τήν ὁδήγηση, τά μέτρα πού παίρνει ἡ Τροχαία γιά νά ἐλέγχει τίς ποσότητες πού ἔχουν καταναλώσει οἱ ὁδηγοί, γιά τά ἀλκοτέστ καί τά ἀποτελέσματα αὐτών τῶν προσπαθειῶν.

Ἰδιαίτερα παραστατικά παρουσιάζεται ἀπό τήν δ΄ ὁμάδα τό δραματικό πρόβλημα πού ἔχουν οἱ ἀλκοολικοί, οἱ οἰκογένειές τους καί ὁ κοινωνικός τους περίγυρος. Μέ τά πιό μελανά χρώματα περιγράφουν τή ζωή τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειάς τους, τίς συνέπειες στό ἐπαγγελματικό τους περιβάλλον, τό μεγάλο δράμα πού ζοῦν καί τό ὁποῖο τίς περισσότερες φορές δέν ἔρχεται στήν ἐπιφάνεια.

Ἡ ε΄ ὁμάδα ἀσχολείται μέ τούς λόγους, γιά τούς ὁποίους οἱ νέοι, ἀπό μικρή μάλιστα ἡλικία, ὁδηγοῦνται στό ποτό. Πρῶτο λόγο ἀναφέρουν ὅτι παρασύρονται ἀπό τίς παρέες. Μετά λόγους ψυχολογικούς, προβλήματα μέσα στήν οἰκογένεια, στίς φιλίες, ἀπογοητεύσεις. Ἀκόμη καί ἀπό περιέργεια! Ἀναρωτιοῦνται τά παιδιά, ποιός φταίει γι’ αὐτό τό κατάντημα; Τί μέτρα πρέπει ἐπιτέλους νά ληφθοῦν γιά ν’ ἀπαλλαγούμε ὅλοι ἀπ’ αὐτήν τήν κοινωνική πληγή;

Στά πολλά ἀτυχήματα πού ὀφείλονται στή χρήση τοῦ ἀλκοόλ ἀναφέρεται ἡ στ΄ ὁμάδα καί κλείνει ἡ ὡραία αὐτή ἐργασία, μέ ἕνα συγκινητικό μήνυμα ἀπό μέλη τοῦ προγράμματος ἀπεξάρτησης ἀπό τό ἀλκοόλ.  Μέ τό μήνυμά τους θέλουν νά διαμαρτυρηθοῦν, ἐνῶ δηλώνουν ὅτι μετάνιωσαν καί τώρα προσπαθοῦν νά συνεχίσουν τή ζωή τους, νά ξαναβροῦν τό χαμένο τους ρυθμό.

Γράφουν:

«Μᾶς εἴπατε ὅτι πίνοντας ἀλκοόλ θά νιώσουμε ὄμορφα κι ἐμεῖς γίναμε γέροι καί ἄσχημοι! Μᾶς λέτε ὅτι θά γίνουμε τέλειοι στή δουλειά μας κι ἐμεῖς τή χάσαμε! Ὅτι θ’ ἀγαπηθοῦμε κι ἐμεῖς χάσαμε τ’ ἀγαπημένα μας πρόσωπα! Μᾶς λέτε ὅτι πίνοντας ἀλκοόλ, θά γίνουμε τό κέντρο τοῦ κόσμου κι ἐμεῖς βρεθήκαμε στή χώρα τῶν φαντασμάτων. Μᾶς λέτε ὅτι πίνοντας ἀλκοόλ ἡ ζωή μας θά γίνει ἕνα ὄνειρο κι ἐμεῖς καταστραφήκαμε. Εἴδαμε τήν ψυχή μας γεμάτη σφραγίδες μιᾶς μακρόχρονης κακουχίας. Γι’ αὐτό θέλουμε νά σταματήσετε νά μᾶς ὑποδεικνύετε ἕνα τρόπο ζωῆς πού δέ μᾶς ἀντιπροσωπεύει, πού τείνει νά γίνει καθεστώς. Ὅποιος δέν πίνει, τίθεται στό περιθώριο. Γιά νά εἶναι κάποιος κοινωνικός πρέπει «νά τά πιεῑ» μέ τήν παρέα, «γιά τό καλό», νά ὑποκύψει στή ρατσιστική ἰδεολογία τοῦ «ΙΝ» πού προβάλλουν τά περιοδικά. Μιά πραγματικότητα πού μᾶς κρατάει στή γωνιά. Ἐμεῖς ὅμως δέ σκοπεύουμε νά μείνουμε σ’ αὐτήν. Γιατί μάθαμε νά εἴμαστε πρωταγωνιστές τῆς δικῆς μας ζωῆς, χωρίς τό ἀλκοόλ! Μάθαμε νά ἀγαπᾶμε, νά δουλεύουμε, νά ὀνειρευόμαστε καί νά δημιουργοῦμε. Τό κυριότερο, μάθαμε νά τά προστατεύομε καί νά ἀγωνιζόμαστε γιά ὅλ’  αὐτά! Λοιπόν, « ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛ, ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ»!

Εἶναι προφανές, ὅτι ὑπάρχει μεγάλο πρόβλημα μέ τούς νέους μας, τήν ἄδεια τους ζωή καί τή διέξοδο πού ἀναζητοῦν μέ τό ἀλκοόλ. Εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά σκύψουμε μέ προσοχή πάνω στό πρόβλημα καί κυρίως στίς αἰτίες πού τό προκαλοῦν. Ὅλοι ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιά τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας!

Ὅσο γιά τά παιδιά τοῦ 6ου Γυμνασίου Σερρῶν, τά συγχαίρουμε καί πάλι καί τά εὐχαριστοῦμε γιά τά μηνύματα ἐλπίδας πού μᾶς ἔδωσαν μέ τήν ὑπεύθυνη ἐργασία τους. Ἄν θέλετε νά διαβάσετε ὁλόκληρη τήν ἐργασία τους, ἀνατρέξτε στή διεύθυνση : www.6gymnasio.gr.  Κι ἄν ἔχετε ὑπόψη σας κι ἄλλες τέτοιες ἐλπιδοφόρες ἐργασίες ἀπό μαθητές, μή διστάσετε νά μᾶς ἐνημερώσετε.

+Ἀρχιμ. Καλλίνικος Μαυρολέων