Η Ανάκληση του διαγωνισμού για τα απορρίμματα είναι η πρώτη απόφαση της νέας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Η Ανάκληση του διαγωνισμού για τα απορρίμματα είναι η πρώτη απόφαση της νέας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Η  νέα Οικονομική Επιτροπή δίνει το στίγμα της συνδιοίκησης. Κυριολεκτικά στην εκπνοή του ανοικτού διαγωνισμού με θέμα:

«Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου» και λήψη νέας απόφασης.»

 Προχωρά στην ανάκληση των αποφάσεων που αφορούν την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού! Όπως διαβάζουμε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και λαμβάνοντας υπόψη την αρίθμ. πρωτ.77233/13-11- 2020 και αριθμό εγκυκλίου 426 (Α.Δ.Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Ενημέρωση για την Οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, καθώς αποφάσισε την σύγκληση δια περιφοράς. Βάσει των ανωτέρω η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την 23η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:59πμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 2: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 3: Ανάκληση της υπαρθ.148/2021 απόφαση της ΟΕ με θέμα «Ανάκληση των αρίθμ. 132/2021 και 129/2021 αποφάσεων ΟΕ που αφορούν στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμών όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών «Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου» και λήψη νέας απόφασης.» ΘΕΜΑ 4: Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΕΔ. Η Συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Καρπάθου.